Uchwała Nr XXVI/223/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę     439.059 zł

§ 2.  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę      150.000 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę      506.635 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.  Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.  Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadań realizowanych przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.  Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6. 

§ 7.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

           plan dochodów budżetowych ogółem                   11.531.987 zł;

            plan wydatków budżetowych ogółem                   11.399.671 zł;

           nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 132.316 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

            wolne środki w wysokości 187.763 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/223/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2006 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

1.601.745

381.900

0

1.219.845

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1.601.745

381.900

0

1.219.845

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwest, gmin ( zw. gmin), powiatów ( zw. powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł

1.489.070

337.000

0

1.152.070

 

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin)

112.675

44.900

0

67.775

758

 

 

Różne rozliczenia

5.475.946

57.159

0

5.418.787

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

3.244.204

57.159

0

3.187.045

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.244.204

57.159

0

3.187.045

Razem

11.971.046

439.059

0

11.531.987

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/223/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2006 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

2.523.766

449.476

150.000

2.224.290

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2.523.766

449.476

150.000

2.224.290

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.489.070

337.000

0

1.152.070

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

496.500

112.476

0

384.024

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

339.858

0

150.000

489.858

801

 

 

Oświata i wychowanie

4.366.562

57.159

0

4.309.403

 

80195

 

Pozostała działalność

203.679

57.159

0

146.520

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

120.000

57.159

0

62.841

Razem

11.756.306

506.635

150.000

11.399.671

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/223/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych

oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realizacji

 

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2006 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

692 950

677 754

101 664

508 315

67 775 –

budżet państwa

2.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

804 141

802 921

122 921

600 000

80 000 –

budżet państwa

3.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie

2005/ 2007

1 716 680

858 340

214 585

643 755

-

4.Modernizacja drogi we wsi Polkowo

2005/ 2006

159 480

150 000

150 000

-

-

5. Modernizacja drogi we wsi Kamień

2006

70 000

70 000

70 000

-

-

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie

 2006

90 000

90 000

90 000

-

-

7.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

 2006

400 000

400 000

50 000

-

350 000- kontrakt wojewódzki

8. Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Sztabin

2006

20 000

20 000

20 000

-

-

9. Zakup równiarki

2006

80 000

80 000

80 000

-

-

10. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo

2005

166 057

166 057

166 057

-

-

11. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie

2005

76 767

76 767

76 767

-

-

12. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór

2005

27 034

27 034

27 034

-

-

Razem

4 303 109

3 418 873

1 169 028

1 752 070

497 775

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXVI/223/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

                                                                            

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

 

 

L.p

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody - ogółem

 

405.896

 

 

w tym:

 

1.   wolne środki

2.   pożyczki

 

 

 

405.896

0

 

II.

Rozchody   -    ogółem

320.079

 

          

w tym:

 

1.   spłaty pożyczek długoterminowych

2.   spłaty kredytów długoterminowych

 

 

 

0

320.079

 

Informacje uzupełniające:

 

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

           – kredytem długoterminowym ……………………………… -

           - pożyczką długoterminową ………………………………… -

           - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ……………………... -

           - wolne środki ………………………………………………. -

                 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ……….. –

                 - przychody z prywatyzacji majątku ……………………….. –

 

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

                 - spłata kredytów i pożyczek  ……………………………….  132.316 zł

                 - pożyczki udzielone ……………………………………….. –

-         wykup papierów wartościowych ………………………… -

 

Wolne środki w wysokości 187.763 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 


Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVI/223/06

Rady Gminy Sztabin

                        z dnia 21 kwietnia 2006r.

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich

 

Lp.

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Łączne

Nakłady

finansowe

Wysokość wydatków  w

Roku 2006

Wysokość wydatków

w roku 2007

z poszczególnych źródeł:

Wysokość wydatków

w roku 2008

z poszczególnych źródeł:

Inne

Środki własne

Budżet państwa

Środki

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki

UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie

2005/2007

1 716 680

858 340

-

214 585

-

643 755 Interreg

-

-

-

2.

Budowa bloku żywieniowo-świetlicowego przy ZSS w Sztabinie

2007/2008

1 500 000

      -

-

-

 

-

 

-

225 000

150 000

1 125000 ZPORR

3.

Remont budynku Regionalnej Izby Pamięci Ziemi Sztabińskiej i Gminnej Biblioteki wraz z parkiem wiejskim w Sztabinie

 

2007

500 000

-

-

100 000

-

400 000 SPO

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

            8

9

10

11

12

4.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek-Kryłatka

2007

174 398

-

-

174 398

-

-

-

-

-

5.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin-Lipsk

2007

66 704

-

-

66 704

-

-

-

-

-

6.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno-Podcisówek

2008

416 395

-

-

-

-

-

416 395

-

-

7.

Modernizacja drogi Jaminy-Wrotki

2008

550 000

-

-

-

-

-

82 500

55 000

412 500 ZPORR

8.

Modernizacja drogi Jastrzębna-Ostrowie

2008

700 000

-

-

-

-

-

105 000

70 000

525 000 ZPORR

9.

Modernizacja ulicy Sportowej w Sztabinie

2008

180 000

-

-

 

-

-

27 000

18 000

135 000 ZPORR

 

Razem

 

5 804 177

858 340

      -

630 687

50 000

1 018 755

855 895

293 000

2 197500

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVI/223/06

 Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

 

                                                                                         

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

 

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600

-  nie uzyskania dotacji w ramach programu ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego w postaci budowy drogi we wsi Polkowo        381.900 zł

Dział 801

- ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej         57.159 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

 

Dział 600

-  zmiany klasyfikacji budżetowej 67.576 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 82.424 zł w związku z finansowaniem inwestycji w postaci budowy drogi we wsi Polkowo ze środków własnych gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-04-27