Uchwała Nr XXVII/229/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 czerwca 2006 roku .

w  sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Jaziewie.

   Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572; z 2003r., Nr 137, poz. 1304; z 2004r., Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r., Nr 17, poz. 141,  Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Szkole Podstawowej w Jaziewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXVII/229/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 czerwca  2006r

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAZIEWIE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.  Szkoła Podstawowa w Jaziewie, zwana dalej „Szkołą”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z  późniejszymi zmianami);

2) Statutu Szkoły Podstawowej w Jaziewie, zwanego dalej “Statutem”.

§ 2. Siedziba Szkoły mieści się w Jaziewie, Gmina Sztabin.

§ 3.  Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Sztabin.

Rozdział 2.  Cele i  zadania szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi.

2.  Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej.

W zakresie wychowania przedszkolnego

§ 5.  Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 6.  Oddział Przedszkolny, w szczególności:

1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka i realizuje cele i zadania wynikające z opiekuńczo – wychowawczej roli oddziału;

2)  współpracuje z rodzicami i przygotowuje dzieci do obowiązków i nauki w szkole podstawowej;

3)  umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etniczej, językowej i religijnej przez zapoznanie z symbolami narodowymi (hymn państwowy, flaga narodowa), zapoznanie z językiem polskim i zdobyczami kultury oraz swobodny dostęp do religii;

4)  udziela podstawowej pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

a)  koordynowanie prac związanych z kierowaniem uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na:

-  badanie dojrzałości szkolnej,

-  lateralizację dzieci,

-  konsultację logopedyczną.

b) udzielanie porad indywidualnych, w związku z trudnościami w wychowaniu dzieci.

W zakresie szkoły podstawowej

§ 7.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie  o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

3)  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 8.  Plan dyżurów nauczycieli i opieki nad dowożeniem ustalany jest na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną.

§ 9. Samorząd Uczniowski organizuje pomoc uczniom, np. przez:

1)  wykonywanie pomocy naukowych i innych, w razie potrzeby;

2)  pomoc w nauce uczniom słabszym.

§ 10. 1. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu lub wzroku objęci są szczególną opieką, np. w miarę możliwości zapewnia się im nauczanie indywidualne, udział w zajęciach wyrównawczych, możliwość dowożenia autobusem szkolnym, stosuje się do poleceń lekarza specjalisty i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2.  Uczniowie mający trudne warunki rodzinne lub losowe mogą być zwalniani z opłat za ubezpieczenie lub dożywianie. W miarę możliwości szkoła organizuje pomoc materialną lub rzeczową.

3. Środki na pomoc materialną i rzeczową pochodzą z funduszy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, darowizn, opieki społecznej, dotacji celowych MEN oraz innych źródeł.

§ 11. 1 Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca sprawuje opiekę nad klasą przez okres trwania całego etapu edukacyjnego.

3.  Zmiana wychowawcy może nastąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach, takich, jak:

1) długotrwała nieobecność nauczyciela;

2)  brak efektów wychowawczych;

3) umotywowany wniosek rodziców, uczniów lub wychowawcy.

4. Umotywowany wniosek o zmianę wychowawcy może być złożony wyłącznie na piśmie z imiennymi podpisami, co najmniej 51% rodziców lub uczniów klasy.

Rozdział 3. Organy Szkoły

§ 12. 1. Organami  Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

§ 13. 1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  W szczególności Dyrektor Szkoły wykonuje zadania przewidziane ustawą o systemie oświaty a także:

1)  odpowiada za realizacją ścieżek międzyprzedmiotowych i nauczanie blokowe;

2)  realizuje uchwały Rady Rodziców Szkoły i Rady Pedagogicznej;

3) Dyrektor Szkoły  jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  Do kompetencji stanowiących oraz opiniodawczych  Rady Pedagogicznej Szkoły należą kompetencje określone ustawą o systemie oświaty.

3.  Rada Pedagogiczna:

1) przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian;

2) występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole.

§ 15. 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację  rodziców uczniów Szkoły.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez nią regulamin a także może gromadzić fundusze na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.

§ 16. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

2.  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Szkoły oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności w sprawach określonych ustawą o systemie oświaty.

3.  Dyrektor winien udzielić odpowiedzi na każdy wniosek Samorządu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 17. 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

2.  Ewentualne spory między organami Szkoły (z wyjątkiem Dyrektora) rozstrzyga Dyrektor.

3.  Spory między Dyrektorem a innymi organami Szkoły rozstrzyga organ prowadzący, albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

§ 18. 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.  Rodzice mają prawo do:

1)  informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie;

2)  informacji o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów;

3)  informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i poczynań, niepowodzeń w nauce;

4)  informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)  wyrażania opinii na temat pracy Szkoły.

3.  W Szkole prowadzi się spotkania ogólne z rodzicami nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku szkolnego oraz spotkania wychowawcy z rodzicami w zależności od potrzeb.

Rozdział 4. Organizacja Szkoły

§ 19. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2.  Szkoła prowadzi Oddział Przedszkolny.

3. Szkoła prowadzi świetlicę.

A. W zakresie wychowania przedszkolnego

§ 20. 1. Oddział Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców.

2.  Szczegółową organizację Oddziału Przedszkolnego, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły.

§ 21.  Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są, obowiązkowo, dzieci 6-letnie.

§ 22. 1. Organizację pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez Dyrektora, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami dzieci.

2.  Ramowy rozkład dnia określa czynności nauczycieli i dzieci w ciągu dnia pracy Oddziału Przedszkolnego.

3.  Uczniowie Oddziału Przedszkolnego są doprowadzani do Oddziału Przedszkolnego i odbierani przez rodziców lub opiekunów.

B. W zakresie szkoły podstawowej

§ 23. 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8°°:

1)  godzina lekcyjna trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie do 60 minut;

2)  w klasach I – III Szkoły godzina lekcyjna może trwać 30  minut;

3)  przerwy międzylekcyjne trwają 10 min., przerwa śniadaniowa po trzeciej lekcji trwa 20 minut.

2. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki, w tym  na terenowych urządzeniach wychowania fizycznego. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w bibliotece,  na działce szkolnej lub, za zgodą Dyrektora, poza obiektem szkolnym, np.: na wycieczce, w kinie, teatrze itp.

3.  Opiekę nad uczniami sprawuje:

1)  nauczyciel prowadzący zajęcia – w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)  nauczyciel dyżurny – w czasie przerw;

3)  wychowawca świetlicy – w czasie zajęć w świetlicy;

4)  wychowawca klasy – w czasie zajęć w klasach I – III i w Oddziale Przedszkolnym;

5)  wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele i inni opiekunowie wybrani spośród rodziców (zgodnie z obowiązującymi przepisami) – w trakcie wycieczek.

§ 24. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły, arkusz organizacji Szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący.

§ 25. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.  Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III Szkoły oraz przerwy w zajęciach ustala nauczyciel je prowadzący zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony zgodnie z ust.1.

§ 26. 1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.  Podstawową formą pracy w Zespole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie zajęć zintegrowanych, blokowych oraz przedmiotowych.

§ 27.  Oddziały można dzielić na grupy w następujących przypadkach:

1) oddziały liczące co najmniej 24 uczniów – przy nauczaniu języków obcych, informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym ćwiczeń laboratoryjnych;

2) w przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego;

3)  zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VI Szkoły prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 28. 1. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych; łączenie klas może występować podczas wycieczek i wyjazdów.

2.  Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

§ 29.  Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki a także  koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, lub międzyszkolnych a także podczas wycieczek.

§ 30.  Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne jak również spełniać rolę szkoły ćwiczeń po zawarciu porozumienia między Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.

§ 31. 1. Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia przez uczniów gorącego napoju np.: mleko, kakao, kawa lub herbata.

2.  Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

C. Biblioteka szkolna.

§ 32. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań ucznia, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)  prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

4. Biblioteka szkolna sprawuje funkcje:

1) kształcąco – wychowawczą poprzez rozwijanie i wzbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli;

2)  opiekuńczo – wychowawczą poprzez współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów;

3) kulturalno – rekreacyjną poprzez rozwijanie życia kulturalnego uczniów.

5. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

6.  Biblioteka szkolna posiada:

1)  pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę i czytelnię;

2)  odpowiednie meble i sprzęt biblioteczny.

7. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne niezbędne materiały oraz prowadzi ich zakup mając na celu zabezpieczenie realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły.

8. Zadania bibliotekarza:

1)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)  rozmowy z czytelnikami o książkach oraz prowadzenie poradnictwa w zakresie wyboru książek;

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i kształcenia uczniów jako czytelników;

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

6) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów;

7) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową;

8)  informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa.

D. Świetlica

§ 33. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na organizację zajęć szkolnych i dojazdu ze szkoły do domu  Szkoła organizuje opiekę świetlicową.

2.  W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.

3.  W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, jako forma działalności opiekuńczo – wychowawczej Szkoły.

§ 34. 1. Świetlica zapewnia  opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz tworzy warunki do nauki własnej i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej oczekującym na odjazd do domu.

2.  Do form pracy świetlicy należy w szczególności:

1) tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie uczniów do pracy samodzielnej;

2)  organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu;

3)  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację zajęć w tym zakresie;

4)  organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie wrażliwości kulturowej.

3.  Organizację pracy świetlicy określa szczegółowo jej regulamin.

Rozdział 5. Nauczyciele i pracownicy Szkoły

§ 35. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.

§ 36.  Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególności, za:

1) bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece;

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3)  rozwój  zdolności uczniów i ich zainteresowań;

4)  obiektywizm w ocenie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie dla wychowanka oraz ucznia mającego trudności w nauce lub sprawiającego trudności wychowawcze.

§ 37.  Nauczyciel jest zobowiązany do:

1)  udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów;

2) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu własnej wiedzy merytorycznej.

§ 38. . Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur podczas przerw:

1)  nauczyciel rozpoczyna dyżur na wyznaczonych korytarzach o godz. 7³° i pełni swoje obowiązki na każdej przerwie do końca dnia pracy w Szkole, z ostatnią przerwą włącznie;

2)  nauczyciel pełni dyżur wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora Szkoły;

3)  nauczyciel dyżurujący ma obowiązek:

a)  rozpoczynać i kończyć pełnienie dyżuru punktualnie,

b) dbać o bezpieczeństwo uczniów,

c) pilnować ładu i porządku w wyznaczonych miejscach pełnienia dyżuru – korytarze, łazienki, szatnia, boisko itp.,

d)  zwracać baczną uwagę na zachowanie się uczniów podczas przerw,

e)  przekazywać wychowawcom klas informacje o pozytywnym i niewłaściwym zachowaniu się uczniów,

f)  w razie zaistnienia wypadku, w wyniku którego nastąpił uszczerbek na zdrowiu ucznia, nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy, zgłoszenia zaistniałego zdarzenia służbom medycznym, dyrekcji Szkoły i wpisania okoliczności wypadku do książki wypadków znajdującej się u Dyrektora Szkoły.

§ 39.  Obowiązki nauczyciela – wychowawcy klasowego:

1) kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także  poszanowaniem godności osobistej ucznia;

2)  nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3)  systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej: arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych;

4)  opracowanie planu pracy wychowawczej w oparciu o plan szkoły w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. Plan pracy wychowawczej powinien zawierać: cele wychowania obejmujące poszczególne sfery osobowości ucznia, zadania do realizacji wspomagające osiągnięcie zakładanych celów wychowania dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów, uwzględniające tematy z preorientacji zawodowej, ekologii, zdrowia, świąt narodowych i szkolnych, zasad bezpieczeństwa, informację o klasie, uczniach, samorządzie, w tym wynikające z pracy Rady Rodziców;

5)  wprowadzanie zasad demokracji, w tym poprzez organizację wspólnie z uczniami wyborów do samorządu klasowego;

6)  zapoznanie rodziców, na pierwszym zebraniu,  ze szkolnym systemem oceniania;

7)  określanie, na pierwszym zebraniu z rodzicami - w miesiącu wrześniu, składu klasowej Rady Rodziców;

8) planowanie, wspólnie z uczniami, prac na rzecz szkoły i środowiska (opieka nad kwiatami w klasie, sprzątanie rejonów placu szkolnego, dokonywanie zmian w wystroju sal lekcyjnych itp.);

9)  przeprowadzenie rozeznania dotyczącego przynależności uczniów do organizacji dziecięcych i młodzieżowych, kół zainteresowań, uprawianego sportu, hobby (uwzględniając to w planie wychowawczym klasy np. w tabeli);

10)  rozpoznanie środowiska domowego ucznia i jego warunków bytowych (wizyty w domach);

11)  otaczanie szczególną opieką, na terenie Szkoły, uczniów potrzebujących takiej opieki (z rodzin zastępczych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych);

12)  rozpoznanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów i wskazywanie na  takie, które służą zdrowiu i ogólnemu rozwojowi;

13) przydzielanie miejsca uczniom w ławkach przy uwzględnieniu ich stanu zdrowia, warunków fizycznych oraz dokonywanie okresowej zamiany miejsc w rzędach;

14)  zbieranie składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły;

15)  przeprowadzenie rozeznania, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie, oraz  otoczenie zainteresowaniem i opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

16) przeprowadzenie rozeznania co do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (deficyty rozwojowe) i organizowanie pomocy koleżeńskiej, zespołów wyrównawczych;

17)  dopingowanie do ciągłej pracy ucznia nad sobą w obcowaniu w grupie (uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, dziecko - rodzice, brat – siostra );

18)  planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami imprez klasowych, wycieczek, rajdów;

19)  przybliżanie ciekawych zawodów wykonywanych przez rodziców;

20)  poddawanie wspólnej analizie (uczniowie, rodzice, wychowawca), wg wypracowanych form:

a)  uzyskiwanych wyników w nauce i zachowaniu,

b) obecności na zajęciach, z uwzględnieniem terminowego rozliczania godzin lekcyjnych i zgłaszania godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia,

c) obowiązujących w Szkole regulaminów dotyczących postaw uczniów, ich zachowań i  bezpieczeństwa.

21)  organizowanie spotkań  z rodzicami w celu przekazania informacji o zachowaniu, osiąganych wynikach w nauce, sukcesach, nagrodach, stosownym wyglądzie ucznia;

22)  informowanie rodziców lub opiekunów ucznia, co najmniej na miesiąc przed końcem semestru (roku) o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfikacji semestralnej lub rocznej;

23)  uwzględnianie, w planie wychowawczym, co najmniej dwóch tematów skierowanych do rodziców, dotyczących potrzeb rozwojowych, wychowania i zagrożeń ich dzieci;

24)  rozwiązywanie, na bieżąco, problemów zaistniałych w klasie;

25)  informowanie rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub udzielonej karze;

26) branie udziału w szkoleniach metodycznych w zakresie wychowania, w miarę potrzeb własnych i możliwości finansowych Szkoły.

§ 40. 1. Pedagog szkolny koordynuje pracę Szkoły w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej, uwzględniając potrzeby Szkoły i środowiska. W rozwiązywaniu ujawnionych problemów opiekuńczo – wychowawczych, pedagog współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

2. W szczególności pedagog szkolny:

-  w zakresie zadań ogólnowychowawczych:

1)  dokonuje ocen sytuacji wychowawczej w Szkole oraz składa okresowe informacje Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów;

2)  udziela pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

3) koordynuje czynności związane z kierowaniem uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

4)  koordynuje czynności związane z badaniem dojrzałości szkolnej oraz lateralizacji dzieci oddziału przedszkolnego;

5) udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu dzieci.

- w zakresie profilaktyki wychowawczej:

1)  rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;

2) opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy;

3)  rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów;

4)  udziela pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

-  w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:

1)  udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;

2) udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w domu rodzinnym;

3)  udziela pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach  z rówieśnikami;

4)  przeciwdziała formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

- w zakresie pomocy materialnej:

1)  udziela pomocy w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom szczególnie potrzebującym tej pomocy;

2)  dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne;

3)  wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin patologicznych do sądów dla nieletnich.

Rozdział 6. Wychowankowie i uczniowie Szkoły

A. Wychowankowie Oddziału Przedszkolnego:

§ 41. 1. Do Oddziału Przedszkolnego, obowiązkowo, przyjmowane są dzieci w wieku lat 6 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

2. Dzieci mają prawo do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego;

2) ochrony przed  przemocą fizyczną i psychiczną;

3)  życzliwego i podmiotowego traktowania z uwzględnieniem praw dziecka i godności osobistej;

4)  rozwijania zainteresowań i talentów;

5)  pomocy w zakresie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

B. Uczniowie Szkoły:

§ 42.  Do Szkoły Podstawowej uczęszczają  uczniowie  nie wcześniej niż od 6 roku życia do  nie dłużej niż do 18 roku życia.

§ 43.  Uczeń może być nagradzany za:

1) wyniki w nauce;

2) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;

3) uczestnictwo lub osiągnięcia w turniejach, konkursach przedmiotowych, zawodach i imprezach sportowych;

4) pracę społecznie – użyteczną na rzecz klasy lub szkoły;

5) wzorową realizację dyżurów szkolnych i klasowych;

6) czynne i punktualne uczestnictwo w zajęciach, zebraniach, imprezach i uroczystościach szkolnych;

7) wzorową postawę uczniowską;

8) czytelnictwo.

§ 44.  Uczeń może otrzymać nagrodę w formie:

1)  pochwały wychowawcy;

2)  pochwały Samorządu Uczniowskiego;

3)  pochwały Dyrektora wobec uczniów Szkoły;

4)  dyplomu uznania;

5)  nagrody rzeczowej;

6) listu pochwalnego skierowanego do rodziców;

7) wpisu do kroniki Szkoły.

§ 45.  Uczeń może być ukarany za:

1)  nie przestrzeganie Statutu Szkoły;

2)  uchybianie normom współżycia w stosunku do innych osób;

3) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć;

4) rażące uchybianie obowiązkom szkolnym;

5)  niszczenie mienia Szkoły;

6)  palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie narkotyków;

7)  kradzież, wyłudzanie pieniędzy;

8)  bójki, wymuszenia, zastraszanie.

§ 46. 1. Uczeń może być ukarany:

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły,

b)  naganą Dyrektora wobec uczniów Szkoły,

c)  zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach kulturalnych,

d)  przeniesieniem przez Kuratora Oświaty, na wniosek Dyrektora, do innej szkoły,

e)  przeniesieniem do właściwej szkoły, w przypadku, jeżeli uczeń jest spoza obwodu Szkoły.

2.  Przed wymierzeniem kary uczeń winien być wysłuchany.

§ 47. Uczeń ma prawo odwołania się:

a) od kary udzielonej przez wychowawcę do Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora Szkoły,

b) od kary udzielonej przez Samorząd Uczniowski do wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,

c)  od kary udzielonej przez Dyrektora Szkoły do Dyrektora Szkoły.

3.  Prawo odwołania się od kary udzielonej uczniowi przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.

§ 48.  O nagrodzeniu ucznia lub udzieleniu mu kary,  rodziców (opiekunów) informuje wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły.

§ 49.  Uczeń ma obowiązek:

1) realizować obowiązek szkolny i przestrzegać postanowień niniejszego Statutu;

2)  dbać o dobre imię szkoły oraz godnie reprezentować ją na zewnątrz;

3)  punktualnie stawiać się na zajęcia lekcyjne i uroczystości szkolne;

4) wypełniać dyżury klasowe i szkolne zgodnie z regulaminem;

5)  uczestniczyć w pracach społecznie – użytecznych na rzecz szkoły i środowiska;

6)  kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią;

7) dbać o otoczenie Szkoły  i sprzęt szkolny;

8) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

§ 50.  Uczeń ma prawo do:

1)  korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce;

2)  wypowiadania się w kwestiach szkoły, planu pracy i regulaminów;

3) poszanowania własnej godności;

4) składania egzaminu poprawkowego;

5)  zaznajomienia się z obowiązującym regulaminem klasyfikacji, promowania i oceniania;

6)  korzystania ze świetlicy, czytelni i biblioteki;

7)  korzystania z posiłków, pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej;

8) znajomości otrzymywanej oceny oraz przewidywanych ocen okresowych i rocznych;

9)  zaznajomienia się z programem nauczania;

10)  korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

 Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 51. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę, używa się pieczęci nagłówkowej: „Szkoła Podstawowa w Jaziewie”.

§ 52. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 53.  Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.

§ 54. Tekst niniejszego Statutu może być zmieniany w formie uchwał Rady Pedagogicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-07-18

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-07-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-07-18