UCHWAŁA NR II/27/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin .

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ) i & 23 ust.1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin uchwala się , co następuje :

§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr II/27/02

Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r.

 

P L A N

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2003 r.

STYCZEŃ

1. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji pod nazwą “ Budowa wodociągu grupowego

Gminy Sztabin wraz z przyłączami domowymi prowadzonej w 2002 roku.

L U T Y

1. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów pod katem możliwości realizacji tych wniosków .

MARZEC

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

2. Opinia w sprawie wykonania budżetu.

3. Wniosek w sprawie absolutorium.

KWIECIEŃ

1. Kontrola gminnych jednostek organizacyjnych GOK i GBP w zakresie wykorzystania środków budżetu gminy.

M A J

1. Analiza zasobów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminne.

2. Kontrola stanu technicznego i estetycznego nieruchomości zabudowanych w terenie.

WRZESIEŃ

1. Kontrola realizacji dochodów własnych gminy w zakresie ściągalności podatków za I półrocze 2003 roku.

PAŹDZIERNIK

1. Kontrola działalności wójta w zakresie realizacji uchwał rady gminy.

LISTOPAD

1. Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych w 2003 roku.

a) wizja lokalna w terenie

GRUDZIEŃ

1. Kontrola działalności GOPS w zakresie realizacji budżetu gminy za rok 2003 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26