Uchwała Nr XXVIII/231/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Sztabin

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.,  Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, z 2006r., Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r., Nr 45, poz. 319) uchwala się Statut Urzędu Gminy Sztabin, w brzmieniu:

STATUT URZĘDU GMINY SZTABIN 

§ 1. 1. Urząd Gminy Sztabin, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, niniejszego Statutu  oraz Regulaminu Organizacyjnego.

2.  Urząd ma siedzibę w Sztabinie.

3.  Obszarem działania jest Gmina Sztabin.

§ 2.  Przedmiotem działalności Urzędu jest pomoc Wójtowi w wykonywaniu zadań Gminy Sztabin określonych przepisami prawa.

§ 3.  Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według przepisów dotyczących jednostek budżetowych.

§ 4. 1. Wójt Gminy Sztabin, w  imieniu Urzędu jako pracodawcy, wykonuje czynności  z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu.

2.  Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy Urzędu.

§ 5.  Zmiana statutu Urzędu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Sztabin.

§ 6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-09-06