Uchwała Nr XXVIII/232/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

   Na podstawie art. 6 ust. 2 – 4a ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat brutto ponoszonych za usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców:

- 7,80 zł od jednej osoby zamieszkującej na nieruchomości, za miesiąc,

- 65,00 zł za 1m3 odpadów od podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą oraz innych podmiotów i instytucji nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Górne stawki opłat brutto podane w ust. 1 zmniejsza się o 50% za odbiór odpadów posegregowanych (bez zanieczyszczeń), takich jak: papier, plastik, szkło itp.

3. Ustala się górną stawkę opłat brutto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 20,00 zł za 1m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwea Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-09-06