Uchwała Nr  XXVIII/233/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2006r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 229 pkt.3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Dz. U. Nr 162, poz.1692; z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2005r. Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) oraz § 14 ust.6  Statutu Gminy Sztabin uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę Pana ………………..* na działalność  Wójta Gminy Sztabin uznaje się za bezzasadną.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniu  26 czerwca 2006r Wojewoda Podlaski za pismem nr RR.V.JS.0553-1-2006 przekazał do Rady Gminy Sztabin skargę Pana ……………..* z 14 czerwca 2006r. skierowaną do Wojewody Podlaskiego, a dotyczącą pracy Wójta Gminy Sztabin.

Po zapoznaniu się z protokołem nr 38/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin oraz z dokumentami z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez tę Komisję stwierdzono, że tak poprzednio urzędujący Wójt jak i obecnie, występowali do skarżącego z pismami i propozycjami przeprowadzenia rozmów w celu ugodowego załatwienia problemów zgłaszanych przez Pana …………..* w pismamch z dnia 22 czerwca 2002r. oraz  z dnia 21 maja 2004r.  Na przestrzeni tego okresu doszło do trzech spotkań skarżącego z Wójtem Gminy Sztabin w celu ugodowego załatwienia spornych spraw jednakże ostatecznie do ugody między stronami nie doszło. Skarżący głównie domagał się  rozgraniczenia z nieruchomością gminną, jednakże jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, w tym z protokołu wskazania granic przez wytypowanego przez obie strony geodetę nie dochodziło do uzgodnień satysfakcjonujących Pana ………………*. Zachowanie skarżącego, w tym przerwanie rozmów i opuszczenie miejsca spotkania w dniu 21 lutego 2005r., przed podjęciem uzgodnień w sprawach spornych wskazywało, że sprawa dotycząca stanu wód na gruncie, podniesiona w podaniu z dnia 22 czerwca 2002r, utraciła aktualność, gdyż w późniejszych kontaktach nie była podnoszona. W skardze do Wojewody Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2006 Pan …………* ponownie podniósł kwestię zalewania jego nieruchomości przez wody opadowe spływające z graniczących z jego posesją  nieruchomości gminnych. Sprawa została podjęta do rozpatrzenia w trybie art. 29 ustawy Prawo wodne. Jej rozpatrzenie poprzez wydanie decyzji administracyjnej wymaga przeprowadzenia wizji lokalnych w różnych warunkach atmosferycznych, a z uwagi na trwającą suszę, dłuższego okresu załatwienia. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 10 lipca 2006r. nie potwierdziła zarzutu dotyczącego spływania wód opadowych z nieruchomości gminnych na nieruchomość Pana …………..*.

Jeżeli chodzi o podanie z dnia 12 czerwca 2003r., był to protest do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w Gminie Sztabin, który został rozpatrzony w trybie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działki stanowiące własność protestującego postanowiono pozostawić do dotychczasowego użytkowania. Zainteresowany do tak zaprojektowanego planu nie wniósł zastrzeżeń, co potwierdził własnoręcznym podpisem.

W związku z powyższym  w sprawie nie stwierdza się bezczynności Wójta Gminy Sztabin i dlatego skargę uznaje się za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

* Wyłączenie jawności informacji publicznej:

Jawność uchwały wyłączona w części (dane osobowe skarżącego)

Podstawa prawna wyłączenia: art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Osoba dokonująca wyłączenia: Stefan Korycki – Sekretarz Gminy

Podmiot w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna (skarżący).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-09-06