Uchwała Nr XXIX/234/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę   243.737 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 228.324 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Wprowadza się zmianę kwoty dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

           plan dochodów budżetowych ogółem                 9 555 443 zł;

           plan wydatków budżetowych ogółem                9 496 096 zł;

           nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 59.347 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

           wolne środki w wysokości 405.896 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/234/06

Rady Gminy Sztabin

dnia 29 września 2006r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2006 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

1.221.781

0

101.384

1.323.165

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1.221.781

0

101.384

1.323.165

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

973.443

0

101.384

1.074.827

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

139.634

15.000

0

124.634

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

89.700

15.000

0

74.700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

31.000

15.000

0

16.000

750

 

 

Administracja publiczna

1.369.962

29.190

14.740

1.355.512

 

75023

 

Urzędy gmin

1.154.443

14.740

14.740

1.154.443

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67.000

0

14.740

81.740

 

 

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

14.740

0

5.260

 

75095

 

Pozostała działalność

53.818

14.450

0

39.368

 

 

4430

Różne opłaty i składki

37.318

14.450

0

22.868

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

134.991

0

10.500

145.491

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

133.091

0

10.500

143.591

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50.562

0

5.500

56.062

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.000

0

5.000

27.000

757

 

 

Obsługa długu publicznego

80.000

9.000

0

71.000

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

80.000

9.000

0

71.000

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

80.000

9.000

0

71.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

3.966.253

175.134

105.713

3.896.832

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.294.134

106.369

97.713

2.285.478

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. Oraz przez osobę fizyczną

139.937

0

44.948

184.885

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.155.902

0

60.765

1.216.667

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

110.000

106.369

0

3.631

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Treść

 

Kwota przed zmianą

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

Kwota po zmianach

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

263.619

8.000

0

255.619

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

248.985

8.000

0

240.985

 

80195

 

Pozostała działalność

150.677

60.765

0

89.912

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60.765

60.765

0

0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

97.000

0

9.000

106.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

77.000

0

9.000

86.000

 

 

4260

Zakup energii

58.000

0

9.000

67.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

126.000

0

2.400

128.400

 

92116

 

Biblioteki

126.000

0

2.400

128.400

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

126.000

0

2.400

128.400

Razem

9.480.683

228.324

243 737

9.496.096

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały  XXIX/234/06

Rady Gminy Sztabin

dnia 29 września 2006r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych

oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania

w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realizacji

 

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2006 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

494 196

479 000

479 000

-

-

2.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie

2005/ 2007

2 558789

4 585

4 585

-

-

3.Modernizacja drogi we wsi Polkowo

2005/ 2006

159 480

151 384

151 384

-

-

4. Modernizacja drogi we wsi Kamień

2006

170 000

170 000

170 000

-

-

5.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2006/2007

400 000

3.631

3.631

-

-

6. Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Sztabin

2006

5 260

5 260

5 260

-

-

7. Zakup równiarki

2006

69 540

69 540

69 540

-

-

8. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo

2005

166 057

166 057

166 057

-

-

9. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie

2005

76 767

76 767

76 767

-

-

10. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór

2005

27 034

27 034

27 034

-

-

Razem

4 127 123

1 153 258

1 153 258

-

-

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/234/06

Rady Gminy Sztabin

dnia 29 września 2006r.

 

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

 

L.p

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody  -  ogółem

 

405.896

 

 

w tym:

 

1.   wolne środki

2.   pożyczki

 

 

 

405.896

0

 

II.

Rozchody   -    ogółem

465.243

 

          

w tym:

 

1.   spłaty pożyczek długoterminowych

2.   spłaty kredytów długoterminowych

 

 

 

0

465.243

 

Informacje uzupełniające:

 

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym…………………………………………-

- pożyczką długoterminową……………………………………………-

- nadwyżką budżetową lat ubiegłych………………………………….-

- wolne środki………………………………………………………….-

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych…………………..-

- przychody z prywatyzacji majątku…………………………………...-

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek…………………………………………..59.347 zł

- pożyczki udzielone…………………………………………………...-

- wykup papierów wartościowych……………………………………..-

Wolne środki w wysokości 405.896 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/234/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 września 2006r.

 

 

Dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty

 

L. p.

Klasyfikacja

Nazwa

Przeznaczenie

Kwota dotacji

 

1

 

Dział 801 rozdział 80101

§ 2590

 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie „ Edukator ” oddział w Jaminach

Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach

 

 

184.885

Razem

184.885

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX/234/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 września 2006r.

 

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany planu dotyczą:

Dział 600

- zwiększenia wartości inwestycji w postaci budowy drogi we wsi Kamień o 100.000 zł, oraz drogi we wsi Polkowo o 1.384 zł,

Dział 700

- zmniejszenie o 20.000 zł kwoty przeznaczonej na remonty budynków komunalnych,

Dział 750

-  zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty przeznaczonej na zakup komputerów 14.740 zł, zmniejszenie o 9.450 zł kwoty przeznaczonej na opłaty i składki,

Dział 754

-  zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe kierowców OSP 5.500 zł, oraz na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,

Dział 757

-  zmniejszenie o 9.000 zł planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 801

-  dotacji dla Stowarzyszenia „ Edukator” na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach w roku szkolnym 2006/2007 36.948 zł oraz na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkolnym 8.000 zł,

- przeniesienia realizacji inwestycji w postaci termomodernizacji części budynku ZSS w Sztabinie na 2007 rok,

Dział 900                                                                                                           

- zwiększenia o 9.000 zł środków przeznaczonych na oświetlenie uliczne, 

Dział 921

-  zgodnie z wnioskiem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie zwiększa się o 2.400 zł wysokość dotacji na wypłatę odprawy emerytalnej.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-10-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-10-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-10-04