Uchwała Nr XXIX/235/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie wystąpienia Gminy Sztabin ze Związku Komunalnego „Biebrza”

   Na podstawie art. 64 ust. 2, art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, z 2006r., Nr 17, poz. 128) oraz § 36 ust. 3 Statutu Związku Komunalnego „Biebrza” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/201/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego „Biebrza” i przyjęcia statutu tego związku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 59 poz. 1112 i 1113) uchwala się co następuje:

§ 1. Wystąpić ze Związku Komunalnego „Biebrza” z dniem 31 grudnia 2006r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Uzasadnienie

 

            Gmina Sztabin wspólnie z ośmioma innymi gminami położonymi w dorzeczu rzeki Biebrzy, w roku 2001 utworzyła międzygminny Zwiazek Komunalny „Biebrza’. Przez ponad pięć lat nasza gmina brała czynny udział w pracach związku, systematycznie opłacaliśmy składki członkowskie. W latach 2001-2005 Gmina Sztabin wpłaciła na rzecz Związku Komunalnego „Biebrza” kwotę 79 213 zł (z 2002r. – 5 933 zł, w 2003r. – 5 947 zł, w 2004r. – 30 000 zł, w 2005r. – 37 333 zł, w 2006r. – 37 000zł (plan).

            W omawianym okresie związek zrealizował między innymi wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym i wdrożył „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów”. Gmina Sztabin obecnie korzysta z Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w zakresie dostaw do tego zakładu wyselekcjonowanych odpadów stałych.

            Inne poważne zamierzenia inwestycyjne związku są cały czas na etapie starań o środki finansowe z budżetu państwa i z Unii Europejskiej. Planowane przedsięwzięcia w najbliższych latach mają dotyczyć budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stałych w Augustowie i Zakładu Fermentacji Odpadów Organicznych w Mońkach. Zarząd Związku Komunalnego „Biebrza”, mimo postulatów przedstawicieli naszej gminy nie podejmuje działań wspólnych dla wszystkich gmin związku, takich jak: budowa biogazowni w każdej gminie celem zagospodarowania gnojówki i gnojowicy lub kompleksowa budowa oczyszczalni ścieków we wsiach o zwartej zabudowie Związku Komunalnego „Biebrza”. W najbliższym czasie przewidziane są dalsze duże obciążenia finansowe naszej gminy na rzecz związku, przy braku konkretnych działań na rzecz mieszkańców naszej gminy.

            W związku z powyższym uważamy, iż przyjęcie proponowanej uchwały jest zasadne.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-10-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-10-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-10-04