Uchwała Nr XXIX/236/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 września 2006r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128), art. 229 pkt. 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271; z 2003r., Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r., Dz. U. Nr 162, poz. 1692; z 2005r., Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2005r., Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) oraz § 14 ust. 6 Statutu Gminy Sztabin uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę Pana ....................* na działalność  Wójta Gminy Sztabin uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniu 25 sierpnia 2006r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Gospodarki Ziemią za pismem nr GZit-057-540-1/06 przekazało do Rady Gminy Sztabin skargę Pana ........................* z  04 sierpnia 2006r  w sprawie podłączenia budynku do wodociągu zbiorowego oraz na działalność Wójta  Gminy Sztabin.

Po zapoznaniu się z protokołem nr 39/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin oraz z dokumentami z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez tę Komisję stwierdzono, że Pan .........................* dwukrotnie występował do Wójta i Urzędu Gminy Sztabin w sprawie przyłączenia do wodociągu  gospodarstwa położonego w Jasionowie, tj podaniem złożonym w dniu 14.11.2003 r. oraz  w dniu 15.03.2005r. W pierwszym z nich skarżący zwracał się o rozłożenie na raty kwoty 2500 zł do końca czerwca 2004 r., natomiast w drugim o wykonanie przyłącza wodociągowego do jego domu, w związku z rozpoczęciem wiosną 2005 roku budowy wodociągu przez wieś.

Podanie z dnia 14 listopada 2003r. zostało złożone  w okresie, gdy Gmina Sztabin nie realizowała inwestycji związanej z budową sieci i przyłączy. Pismem z dn. 16.12.2003 udzielono więc odpowiedzi, w której poinformowano, iż zasady wykonania nowych przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy zawarte są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Sztabin Nr XXXVI /276/02 z dnia 9 października 2002r., zgodnie z którym Gmina nie pobiera opłat za przyłączenie posesji do wodociągu. Udział od mieszkańców pobierany był tylko w momencie realizacji przez Gminę Sztabin inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W pozostałych okresach wykonanie przyłączy odbywało się na własny koszt przyłączającego się do sieci,  zgodnie z zasadami w/w Regulaminu.

Podanie złożone w dniu 15 marca 2005 roku zawierało wyłącznie prośbę Państwa ................................*  o wykonanie przyłącza wodociągowego, zgodnie z treścią wyżej przedstawioną. Istotnie w roku 2005r. Gmina wykonała zadanie „ Budowa sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu”.

W kwietniu 2005r. przeprowadzono spotkania z mieszkańcami wsi objętych budową wodociągu, w których brali udział Wójt Gminy oraz pracownik ds. inwestycyjnych, gdzie, po raz kolejny, informowano mieszkańców o zasadach przyłączenia się do sieci wodociągowej. Informowano mieszkańców, że w pierwszym etapie, przy zaangażowaniu m.in. środków unijnych, budowana będzie tylko sieć rozdzielcza wraz z modernizacją stacji w Kamieniu, natomiast w ramach oddzielnego przedsięwzięcia (po zakończeniu budowy sieci) budowane będą przyłącza. Przyłącza będą zbudowane ze środków zebranych przez mieszkańców, bez udziału finansowego Gminy. Poinformowano też zebranych mieszkańców, że Gmina nie będzie ustosunkowywać się do wniosków składanych o rozłożeniu płatności na raty, gdyż Gmina nie ma możliwości wniesienia swoich środków na pokrycie nie wpłaconych przez mieszkańców kwot udziału. Zasadą budowy przyłączy do poszczególnych gospodarstw  było wniesienie pełnego udziału finansowego. Budowa przyłączy miała rozpocząć się we wrześniu 2005r i do tego czasu udziały finansowe miały być wpłacone w całości. W spotkaniu z mieszkańcami wsi Jasionowo, w dniu 13 kwietnia 2005r., brał udział także Pan .......................*, co znalazło potwierdzenie w liście obecności. Zasady przyłączenia gospodarstwa do sieci wodociągowej były więc mu osobiście przedstawione.

 Do chwili rozpoczęcia budowy przyłączy, ani też w trakcie budowy tj. w okresie sierpień – październik 2005r., skarżący nie dokonał jakiejkolwiek wpłaty, dlatego też, zgodnie z przyjętymi zasadami, do posesji, gdzie mieszkają Państwo .......................*,  nie wybudowano przyłącza wodociągowego.

W tym miejscu, dodatkowo, wypada stwierdzić, iż zgodnie z danymi posiadanymi przez Urząd Gminy, właścicielem tego gospodarstwa jest  syn skarżącego .........................*, który  nie zwracał się do Gminy w sprawie budowy przyłącza do jego gospodarstwa (budynku mieszkalnego).

Na pismo z dnia 10.03.2005 roku nie udzielono odpowiedzi pisemnej, gdyż stanowiło ono jedynie informację o chęci przyłączenia się do wodociągu w okresie wspólnej budowy przyłączy. W okresie tym wykonanie przyłącza, w ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego, było w pełni realne, tak jak w  przypadku wszystkich zainteresowanych mieszkańców, z tym, że przy zachowaniu zasad, o których szczegółowo mieszkańców, w tym Pana ...........................*, poinformowano.

W ocenie Rady, wybudowanie przyłącza do nieruchomości (budynków) zajmowanej przez skarżącego także obecnie nie powinno stanowić problemu, z tym, że może to nastąpić zgodnie z uregulowaniami „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” uchwalonymi przez Radę.

W związku z powyższym  w sprawie nie stwierdza się bezczynności Wójta Gminy Sztabin i dlatego skargę uznaje się za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

* Wyłączenie jawności informacji publicznej:

Jawność uchwały wyłączona w części (dane osobowe skarżącego)

Podstawa prawna wyłączenia: art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Osoba dokonująca wyłączenia: Stefan Korycki – Sekretarz Gminy

Podmiot w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna (skarżący).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-10-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-10-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-10-04