UCHWAŁA NR II/28/02

 

 

RADY GMINY SZTABIN

 

 

z dnia 18 grudnia 2002r

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sztabin na 2003 rok.

Na podstawie & 3 Regulaminu Rady Gminy Sztabin stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Sztabin zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/85/99 z dnia 29 września 1999r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztabin uchwala się , co następuje :

§1

Uchwala się plan pracy Rady Gminy Sztabin na 2003 r . stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr II/28/02

Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r.

 

 

 

Plan Pracy

 

 

Rady Gminy Sztabin na 2003 r.

 

I kwartał

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 rok.

2. Zatwierdzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.

3. Sprawy różne.

II kwartał

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r i udzielenie absolutorium wójtowi gminy.

2. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2002r.

3. Informacja wójta o przebiegu realizacji inwestycji na terenie gminy.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i organizacja wypoczynku letniego przez szkoły i GOK.

III kwartał

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I- półrocze 2003 r.

2. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/04 .

3. Informacja z działalności GOK i GBP za III kwartały 2003r.

IV kwartał

1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych.

2. Przyjęcie wstępnych założeń do projektu budżetu gminy na 2004 r.

 

Zastrzega się możliwość zmiany liczby posiedzeń oraz ich tematyki .

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26