UCHWAŁA Nr III/29/03

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 31 stycznia 2003r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztabin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990roku (tekst jednolity Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 152 poz. 1271, Nr 214 poz.1806) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz .U. z 2000r. Nr 61 poz. 707, zmiany: Dz .U. z 2001r. Nr 34 poz. 392, Dz .U. z 2002r. Nr 157 poz. 1308, Nr 210, 1784) Rada Gminy ustala, co następuje:

§1

Z dniem 15 listopada 2002r. ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy jak niżej:

1. wynagrodzenie zasadnicze – 3870,00 zł

2. dodatek funkcyjny – 1250,00 zł

3. dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

4. inne składniki wynagrodzenia przewidziane Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

§2

Traci moc Uchwała Nr I/7/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztabin.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26