Uchwała Nr III/33/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Sztabin na 2003 rok.

   Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t . j. Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 zm. z 2002 r. Dz. U.  Nr 167, poz. 1372.  Dz. U. Nr 128, poz.1401) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  rok 2003 zwany dalej „Programem” stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W GMINIE SZTABIN NA ROK 2003.

 

Lp.

Zadania do realizacji

Osoby i instytucje odpowiedzialne za realizację

Termin

realizacji

Przewidywane środki finansowe

I.

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

 

 

1.

 

Współfinansowanie Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie za udzielanie następujących świadczeń:

 

-          diagnoza psychologiczno – lekarska w zakresie uzależnień od alkoholu;

-          diagnoza osobowości;

-          terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Pełnomocnik ds. RPA

 

 

 

Specjaliści terapii uzależnień

 

Pełnomocnik ds. RPA

 

Cały rok 150 porad diagnostycznych x 48 zł

7.200,00 zł

2.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Psycholog – terapeuta

Cały rok  4 godziny miesięcznie

2.050,00 zł

 

3.

 

Kierowanie na badania do biegłego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy lub zakłócają spokój i porządek publiczny w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania placówki na leczenie.

Pełnomocnik, Gminna Komisja ds. RPA, biegły.

Cały rok wg potrzeb

1.820,00 zł

4.

Zwrot kosztów za dojazdy na terapię i leczenie.

Pełnomocnik

 

1.200,00 zł

5.

Prowadzenie i obsługiwanie telefonu zaufania.

Pełnomocnik

Cały rok,

wtorki – piątki 16°°-20°°

 

6.

 

Prowadzenie warsztatów terapeutycznych wspólnie ze Stowarzyszeniem osób Uzależnionych w Białymstoku.

Pełnomocnik, członkowie komisji, prezes S.O.U.

2 razy w roku po 3 dni

 

7.

Doposażenie placówki (punktu konsultacyjnego i klubu) w pomoce i materiały.

Pełnomocnik

Wg potrzeb

1.000,00 zł

8.

Współpraca ze szkołami, GOPS, policją, parafią, ośrodkiem zdrowia (zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych).

Członkowie komisji, pełnomocnik

Cały rok

 

II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a przede wszystkim ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

 

1.

Prowadzenie grupy wsparcia.

Pełnomocnik ds. RPA, członkowie komisji

Cały rok,

wtorki – piątki 16°° - 20°°

 

2.

Funkcjonowanie Grupy AA „Promyk” (organizowanie mityngów zamkniętych i otwartych).

Rzecznik grupy

Zgodnie z harmonogramem grupy

 

3.

Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.

Pełnomocnik ds. RPA

W miarę potrzeb

800,00 zł

4.

Prowadzenie rubryki poświęconej profilaktyce w lokalnym miesięczniku gminnym „Nasz Sztabiński Dom”.

Redakcja miesięcznika

Cały rok

1.000,00 zł

5.

Organizowanie imprez bezalkoholowych dla dzieci i rodzin dotkniętych alkoholem:

 

-          spotkania rodzinne;

-          spotkania opłatkowe;

-          choinka noworoczna;

-          Dzień Kobiet.

Gminna Komisja ds. Rozw. Probl. Alkoh., Pełnomocnik ds. RPA

Zgodnie z harmonogramem

1.600,00 zł

6.

Współfinansowanie dożywiania uczniów z rodzin uzależnionych.

Pełnomocnik ds. RPA, Komisja ds. RPA

Wrzesień – grudzień

500,00 zł

7.

Organizowanie pielgrzymek dla osób uzależnionych w ramach Ogólnopolskich Dni Trzeźwości (do Częstochowy i Lichenia).

Pełnomocnik ds. RPA, Komisja ds. RPA

Lipiec 2003

 

III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

1.

Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych: II Elementarz NOE

Pełnomocnik ds. RPA, przeszkoleni instruktorzy

III-V 2003

5.000,00 zł

2.

Organizowanie półkolonii dochodzących socjoteraupeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych (w miejscu zamieszkania).

Pełnomocnik, Gminna Komisja RPA, Tow. Przyjaciół Dzieci

VIII 2003

5.000,00 zł

3.

Dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną:

 

- Policja – „Jak żyć bezpieczniej”;

- Szkoły (konkursy)

Gminna Komisja ds. RPA, Pełnomocnik ds. RPA

Przez cały rok zgodnie z przyjętym harm

500,00 zł

3.500,00 zł

4.

Zakup spektakli o charakterze profilaktycznym.

j. w.

j. w.

1.000,00 zł

5.

Współudział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

j. w.

j. w.

500,00 zł

IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 

 

1.

Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Klubu Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego w Sztabinie (opłata za światło, gaz, wodę, utrzymanie czystości, drobne remonty, telefon).

 

 

6.240,00 zł

2.

Organizacja IV-tej rocznicy powstania Klubu Abstynenta „Biebrza” w Sztabinie.

 

 

1.000,00 zł

3.

Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Suwałkach.

 

 

1.000,00 zł

4.

Wspomaganie Grupy AA „Promyk” w Sztabinie.

 

 

1.000,00 zł

5.

Wynagrodzenie pełnomocnika zgodnie z przyjętą umową roczną.

 

 

9.000,00 zł

6.

Wynagrodzenie osób fizycznych pomagających w tworzeniu zintegrowanego systemu profilaktyki.

 

 

1.000,00 zł

V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 43. 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

 

 

1.

Udzielenie pomocy przez osoby lub instytucje dzieciom, których rodzice są w stanie nietrzeźwym.

Członkowie Gminnej Komisji, Klub Abstynenta

W miarę potrzeb

760,00 zł

2.

Współpraca z Sądem Rejonowym w Augustowie w sprawie zastosowania poddania się leczeniu odwykowemu:

 

-          zbieranie odpowiedniej dokumentacji łącznie z opinią biegłego;

-          doprowadzenie osób na badania psychologiczne lub psychiatryczne;

przymusowe doprowadzenie przez organ policji w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub od uchylania się poddania badaniom przez biegłego.

Gminna Komisja, Pełnomocnik

 

 

Biegły ds. uzależnień

 

 

 

Gminna Komisja, Pełnomocnik, Sąd Rejonowy

j. w.

 

3.

Współpraca z kuratorami w okresie nadzoru nad osobami, co do których ustanowiony został taki nadzór

j. w.

j. w.

 

4.

Współpraca z opiekunami osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie z art. 31.

 

 

 

5.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych oraz rodzicami, co do szkodliwości podawania i picia napojów alkoholowych przez nieletnich (również dotyczy papierosów i narkotyków).

 

 

 

VI.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

1.

Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenie za udokumentowaną realizację zadań ujętych w programie zgodnie z podziałem zadań na poszczególnych członków komisji.

Pełnomocnik ds. RPA, Gminna Komisja RPA, Urząd Gminy

Cały rok zgodnie z przedstawionymi rachunkami za wykonanie zadań

6.200,00 zł

 

R A Z E M :

 

 

60.370,00 zł

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-02-03

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26