UCHWAŁA Nr III/34/03

 

 

RADY GMINY SZTABIN

 

z dnia 31 stycznia 2003r.

w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Sztabin w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza .

Na podstawie art.70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214 , poz.1806) uchwala się , co następuje:

§1

Przedstawicielami Gminy Sztabin w Zgromadzeniu Związku Komunalnego “ Biebrza” są następujące osoby:

1. Stanisław Anuszkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Sztabin

2. Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy Sztabin

3. Stefan Korycki – Sekretarz Gminy Sztabin

§2

Traci moc & 3 uchwały Nr XXV/201/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 czerwca 2001r w sprawie utworzenia Związku Komunalnego “Biebrza” i przyjęcia statutu tego związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26