UCHWAŁA Nr III/35/03

 

RADY GMINY SZTABIN

 

 

z dnia 31 stycznia 2003 r.

 

w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 152, poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39 , poz. 311 zm. Dz. U. z 1959 r Nr 11, poz. 62 , Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 , Dz. U. z 1998 r Nr 106 , poz. 668 , z 2002r. Dz. U. Nr 113, poz. 984 ) uchwala się , co następuje :

§1

Przyjmuje się obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sztabin.

§2

Zakres zadań i warunki ich realizacji określi zawarte porozumienie.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Wojewodą Podlaskim na realizacje w/w zadania.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26