UCHWAŁA Nr III/36/03

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 31 stycznia 2003r.

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 200 poz. 1683/, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Sztabin:

 

 

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 400 zł;

 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 800 zł;

 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1000 zł.

 

 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneuma – tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

600

650

13

14

660

700

14

15

710

750

15

 

760

1.084

Trzy osie

12

17

760

800

17

19

810

850

19

21

860

900

21

23

910

950

23

 

950

1.365

Cztery osie i więcej

12

25

810

850

25

27

860

902

27

29

910

1.432

29

 

1.432

2.124

 

 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1000 zł;

 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1100 zł;

 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1200 zł.

 

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

 

 

Stawka podatku /w złotych/

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

600

650

18

25

660

700

25

31

710

796

31

 

1.223

1.678

Trzy osie

12

40

1.079

1.492

40

 

1.492

2.207

 

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ - 500 zł

 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/

 

 

Stawka podatku /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

250

300

18

25

310

350

25

 

360

486

Dwie osie

12

28

360

400

28

33

531

736

33

38

736

1.118

38

 

995

1.472

Trzy osie

12

38

586

816

38

 

816

1.109

 

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

 

a) mniej niż 30 miejsc – 800 zł;

 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1300 zł.

 

 

 

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:

 

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1:

- lit. a/ - 350 zł;

- lit. b/ - 750 zł;

 -lit. c/ - 600 zł.

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3:

 -lit. a/ - 950 zł;

 -lit. b/ - 1050 zł;

 -lit. c/ - 1150 zł.

 

 

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 – 450 zł;

 

d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7:

 - lit. a/ - 750 zł;

 - lit. b/ - 1250 zł.

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/237/2002 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 5, poz. 112 z dnia 25 lutego 2002 roku oraz Uchwała nr XXVII/224/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 59, poz. 1105 z dnia 26 listopada 2001 roku.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26