Uchwała nr IV/37/03

Rady Gminy Sztabin

 

26 lutego 2003 r.

 

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d , e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 , poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48 ust.1, art. 52, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 117 a, art. 118, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości; 7.342.700 zł

 -zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) wydatki budżetu gminy w wysokości; 7.542.700 zł

 - zgodnie z załacznikiem Nr 2,

3) dochody w wysokości 686.145 zł i wydatki w wysokości 686.145 zł związane z realizacją zadań zleconych;

 -zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) z dochodów budżetowych gminy przeznacza się kwotę 276.700 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągnietych w latach ubiegłych,

5) żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 476.700 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 310.000 zł oraz wolne środki pochodzące z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166.700 zł.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 4.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środki na ich realizację w kwocie 2.098.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiazań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.400.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty w łącznej kwocie 248.847 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3) dotacje na cele publiczne zwiazane z realizacją zadania gminy w łącznej kwocie 7.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.200 zł oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.400 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7. Dochody w kwocie 60.370 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie progilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

§ 8.1. Postanowia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 310.000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na wydatki bieżące.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004-2005 z dochodów budżetowych gminy.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2003-2012.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego gminy,

3) do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu i załączniku Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

                                                                     Załącznik nr 1

                                                                   do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                    Rady Gminy Sztabin

                                                                    z dnia 26 lutego 2003r.

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

 

Dział

 

Rozdział

&

Treść

Plan na

2003 r.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

417.000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

407.000

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

407.000

 

01095

 

Pozostała działalność

10.000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

7.500

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst

2.500

100

 

 

Górnictwo i kopalnictwo

800

 

10095

 

Pozostała działalność

800

 

 

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

800

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

104.700

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

104.700

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.200

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst

60.000

 

 

077

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

35.000

 

 

084

Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

2.500

710

 

 

Działalność usługowa

2.000

 

71095

 

Pozostała działalność

2.000

 

 

202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

2.000

750

 

 

Administracja publiczna

68.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

65.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

65.000

 

75023

 

Urzędy gmin

3.000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

3.000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.145

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

880

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

880

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda

3.265

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

3.265

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1.560.498

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywiloprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

710.400

 

 

031

Podatek od nieruchomości

543.500

 

 

032

Podatek rolny

3.000

 

 

033

Podatek leśny

160.000

 

 

034

Podatek od środków transportowych

3.900

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

478.700

 

 

031

Podatek od nieruchomości

105.000

 

 

032

Podatek rolny

223.000

 

 

033

Podatek leśny

65.000

 

 

034

Podatek od środków transportowych

30.000

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

1.800

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

300

 

 

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.600

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

45.000

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

6.000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

70.370

041

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60.370

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

301.028

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

298.052

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.976

758

 

 

Różne rozliczenia

4.545.543

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.279.370

 

 

292

Subwencje

3.279.370

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

950.253

 

 

292

Subwencje

950.253

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

289.436

 

 

292

Subwencje

289.436

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

26.484

 

 

092

Pozostałe odsetki

13.984

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

12.500

801

 

 

Oświata i wychowanie

9.000

 

80195

 

Pozostała działalność

9.000

 

 

203

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

9.000

853

 

 

Opieka społeczna

587.814

 

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

11.000

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

430.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

430.000

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

6.814

 

 

203

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.814

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

18.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

18.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

105.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

105.000

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

17.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

36.000

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

36.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.200

 

92195

 

Pozostała działalność

7.200

 

 

083

Wpływy z usług

7.200

 

 

 

RAZEM DOCHODY

7.342.700

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                        Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                  do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                  Rady Gminy Sztabin

                                                                   z dnia 26 lutego 2003r.

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK.

 

 

Dział

 

Rozdz.

§

Treść

Plan na

2003r.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

693.150

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

685.850

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

125.850

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

560.000

 

01030

 

Izby rolnicze

4.100

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

4.100

 

01095

 

Pozostała działalność

3.200

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

3.200

600

 

 

Transport i łączność

370.000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

50.000

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje

50.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

320.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

102.300

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.300

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

7.300

 

70095

 

Pozostała działalność

95.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

60

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

 

 

4260

Zakup energii

3.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.940

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000

710

 

 

Działalność usługowa

23.800

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

21.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21.000

 

71035

 

Cmentarze

2.800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.400

750

 

 

Administracja publiczna

1.218.700

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

83.800

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60.400

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

450

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.450

 

75022

 

Rady gmin

31.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

29.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800

 

75023

 

Urzędy gmin

1.050.000

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

704.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

18.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48.000

 

 

4260

Zakup energii

5.100

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

54.200

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

800

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15.500

 

75047

 

Pobór podatków

30.000

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

22.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.000

 

75095

 

Pozostała działalność

23.900

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.200

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.600

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.145

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

880

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

880

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda

3.265

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.243

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

470

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

152

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

124.850

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

121.850

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

420

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39.100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.700

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29.828

 

 

4260

Zakup energii

4.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.800

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.500

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

4.400

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

5.902

 

75414

 

Obrona cywilna

2.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700

 

 

4410

Podróże służbowe

400

 

75403

 

Jednostki terenowe policji

1.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

757

 

 

Obsługa długu publicznego

113.700

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

113.700

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

113.700

758

 

 

Różne rozliczenia

30.000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

30.000

 

 

4810

Rezerwy

30.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

3.681.340

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.332.340

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół

248.847

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

127.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.130.493

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

232.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

34.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

155.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16.000

 

 

4260

Zakup energii

29.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

172.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62.400

 

80104

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

149.320

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

13.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87.120

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19.080

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.000

 

 

4260

Zakup energii

6.120

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.000

 

80110

 

Gimnazja

922.850

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

60.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

519.750

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

110.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96.100

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8.000

 

 

4260

Zakup energii

4.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

30.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

247.550

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.

780

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54.100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.430

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.670

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.330

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.940

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

86.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.200

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów

3.900

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17.280

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.280

 

80195

 

Pozostała działalność

12.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

60.370

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60.370

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

490

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.400

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

230

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.000

 

 

4260

Zakup energii

2.300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36.750

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

853

 

 

Opieka społeczna

689.414

 

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

11.000

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

440.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

422.700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.300

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

56.814

 

 

3110

Świadczenia społeczne

56.814

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

18.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

18.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

112.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.400

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.300

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.500

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalisytczne usługi opiekuńcze

36.600

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.800

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

590

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

790

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.400

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

820

 

85395

 

Pozostała działalność

15.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

15.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

255.850

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

92.850

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

48.850

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

30.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

133.000

 

 

4260

Zakup energii

105.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

175.081

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

71.900

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37.450

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.250

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.600

 

 

4260

Zakup energii

4.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.300

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.100

 

92116

 

Biblioteki

66.500

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

240

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41.600

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.360

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.500

 

 

4260

Zakup energii

7.060

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

440

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.200

 

92195

 

Pozostała działalność

36.681

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.480

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.560

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

941

 

 

 

RAZEM WYDATKI

7.542.700

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                            Stanisław Anuszkiewicz

 

 

                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                           do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                            Rady Gminy Sztabin

                                                                             z dnia 26 lutego 2003r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału

Dochody

Wydatki

750

 

 

Administracja publiczna

65.000

65.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

65.000

65.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

65.000

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

50.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3.800

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

8.600

 

 

4120

Składki na FP

 

1.200

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1.400

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4.145

4.145

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

880

880

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

880

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

880

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda

3.265

3.265

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

3.265

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

2.243

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

470

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

400

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

152

853

 

 

Opieka społeczna

581.000

581.000

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11.000

11.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

11.000

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

11.000

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

430.000

430.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

430.000

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

412.700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

17.300

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

18.000

18.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

18.000

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

18.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

105.000

105.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

105.000

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

80.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

6.300

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

14.300

 

 

4120

Składki na FP

 

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1.400

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17.000

17.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

17.000

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

11.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1.200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2.400

 

 

4120

Składki na FP

 

400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.000

36.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów, dróg

36.000

36.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

36.000

 

 

 

4260

Zakup energii

 

27.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

9.000

 

 

 

R a z e m

686.145

686.145

Urząd Gminy realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7.000 zł za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (dział 750 rozdz. 75011 § 235)

          

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           Stanisław Anuszkiewicz

 

 

                                                                           Załącznik Nr 4

                                                                       do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                          Rady Gminy Sztabin

                                                                          z dnia 26 lutego 2003r.

 

      

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Przychody – ogółem

476.700

 

w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych

wolne środki

kredyty długoterminowe

pożyczki

spłaty pożyczek udzielonych

przychody z prywatyzacji majątku

sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

-

166.700

310.000

-

-

-

-

II.

Rozchody – ogółem

276.700

 

w tym:

1. spłaty kredytów długoterminowych

2. spłaty pożyczek długoterminowych

3. pożyczki udzielone

4. wykup papierów wartościowych

 

243.800

32.900

-

-

Informacje uzupełniające:

pokrycie deficytu budżetowego:

kredytem długoterminowym - 310.000 zł

wolne środki - 166.700 zł

spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 276.700 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych gminy.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik nr 5

do Uchw Nr IV/37/03

Rady Gminy Sztabin

                z dnia 26 lutego 2003r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.

 

 

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozpoczęcia/ zakończenia

Wartość kosztorysowa zadania

Środki wynikające z planów na 2003

W tym:

Środki własne budżetowe

Wpłaty ludności

Dotacje

WFOŚi GW

NFOŚIGW

Dotacje bezzwrotne

SAPARD

 

Kredyty i pożyczki

Inne

1.

Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krasnybór, Jastrzębna I, Jastrzębna II, Osrtowie, Hruskie

2003

2003

1.400.000

1.400.000

 

153.000

407.000

-

840.000

-

-

2.

Modernizacja ulicy Polnej w Sztabinie

2003

2003

598.000

598.000

265.000

-

-

333.000

-

-

3.

Modernizacja dróg:

Cisów – Krasnybór, Wrotki – Jaziewo, Sztabin – Lipsk – współfinansowanie ze Starostwem Augustów

2003

2003

100.000

100.000

50.000

-

-

-

-

50.000

4.

Zakup pługu do odśnieżania

2003

5.902

5.902

5.902

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

2.103.902

2.103.902

473.902

407.000

-

1.173.000

-

50.000

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

                                                                                                 Załącznik Nr 6

                                                                                            do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                                            Rady Gminy Sztabin

                                                                                           z dnia 26 lutego 2003r.

 

 

Wykaz dotacji z budżetu gminy

na zadania realizowane w zakresie oświaty przez inne

podmioty publiczne w 2003 roku.

 

Klasyfikacja

Kwota zł

Nazwa podmiotu

Przeznaczenie

Dział 801 rozdz.80101

§ 2590

 

 

179.647

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie “Edukator” Oddz. w Jaminach

Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jaminach

Dział 801 rozdz. 80101

§ 2590

 

 

69.200

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II-Ostrowie

Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jastrzębna II

Razem

248.847

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                            Stanisław Anuszkiewicz

 

 

                                                                      Załącznik Nr 7

                                                                        do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                         Rady Gminy Sztabin

                                                                         z dnia 26 lutego 2003r.

    

Dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego

 

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Przeznaczenie dotacji

Dział 600

rozdz. 60014

§ 6620

Starostwo Powiatowe w Augustowie

50.000

Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych:

Cisów-Krasnybór

Wrotki-Jaziewo

Sztabin-Lipsk

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                   Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

                                                        Załącznik Nr 8

                                                       do Uchwały Nr IV/37/03

                                                     Rady Gminy Sztabin

                                                        z dnia 26 lutego 2003r.

 

Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadania gminy.

 

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Przeznaczenie dotacji

Dział 921

Rozdz.92195

§ 2820

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie

7.000

Dofinansowanie Izby Regionalnej Ziemi Sztabińskiej

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Anuszkiewicz

 

 

                                                                                  Załącznik Nr 9

                                                                            do Uchwały Nr IV/37/03

                                                                            Rady Gminy Sztabin

                                                                               z dnia 26 lutego 2003.

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK.

 

L.p.

Treść

Klasyfikacja budżetowa

Plan na 2003r.

I.

Stan środków obrotowych na początek 1 stycznia 2003r.

 

6.417 zł

 

II.

Przychody ogółem:

w tym:

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska

dział 900 rozdz. 90011 § 069

2.200 zł

 

2.200 zł

III.

Wydatki ogółem:

w tym:

- prace remontowe w oczyszczalni ścieków w Sztabinie

dział 900 rozdz. 90011 § 4300

8.400 zł

 

 

8.400 zł

 

IV.

Stan środków na 31 grudnia 2003r.

 

217 zł

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          Stanisław Anuszkiewicz

 

 

                                                                      Załącznik Nr 10

                                                                     do Uchw. Nr IV/37/03

                                                                     Rady Gminy Sztabin

                                                                        z dnia 26 lutego 2003r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003r.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Stan długu na dn. 31 grudnia 2002r.

2.328.551

1.

Emisja papierów wartościowych

-

2.

Zaciągnięte kredyty

2.253.651

3.

Zaciągnięte pożyczki

74.900

4.

Przyjęte depozyty

-

5.

Zobowiązania wymagalne

-

 

A/ z tytułu poręczeń i gwarancji

-

 

B/ jednostek budżetowych

-

 

w tym z tytułu:

dostaw towarów i usług

składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

-

-

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2003r.

310.000

1.

Kwota planowanego kredytu długoterminowego

310.000

2.

Kwota planowanej pożyczki

-

 

Wartość długu ogółem (I + II)

2.638.551

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003r.

276.700

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

243.800

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

32.900

3.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

4.

Kwoty zwróconych depozytów

-

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. (I+II-III)

2.361.851

V.

Planowane dochody na 2003r.

7.342.700

 

% IV : V

32,1

 

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2003 – 2012r.

 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003r.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe:

1. Kredyt inwestycyjny w Kredyt Bank S.A. Suwałki na częściowe sfinansowanie budowy stacji i sieci wodociągowej KRASNYBÓR wg stanu na dn.31.XII.2002r. (waluta EUR)

Pozostaje do spłaty:

 -W 2003r. kredyt 92.600

Odsetki 8.040

 - W 2004r. kredyt 69.251

Odsetki 3.050

2. Kredyt inwestycyjny w BPH PBK S.A. A-stów na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz remont Ośrodka Zdrowia w Sztabinie 356.000 zł na dn. 31.XII.2002r.

Pozostaje do spłaty:

 -W 2003r. kredyt 71.200

Odsetki 22.220

 -W 2004r. kredyt 71.200

Odsetki 18.330

 -W 2005r. kredyt 71.200

Odsetki 12.000

 - W 2006r. kredyt 71.200

Odsetki 3.760

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnymborze na dn. 31.XII.2002r.

Pozostaje do spłaty:

 -W 2003r. pożyczka 4.900

Odsetki 50

4. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sztabin na dn.31.XII.2002r.

Pozostaje do spłaty:

 -W 2003r. pożyczka 28.000

Odsetki 530

 -W 2004r. pożyczka 28.000

Odsetki 240

 -W 2005r. pożyczka 14.000

Odsetki 40

5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej “Counerpart Fund” z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie E. W Suwałkach na dn. 31.XII.2002r. ( zaciągnięty w 2002r.)

 -Kwota kredytu 400.000 (karencja do VI.2003r.)

 -Kwota odsetek 82.550

Pozostaje do spłaty:

 -W 2003r. kredyt 80.000

Odsetki 29.360

 -w 2004r. kredyt 120.000

odsetki 22.020

 -w 2005r. kredyt 120.000

odsetki 11.500

 -w 2006r. kredyt 80.000

odsetki 2.700

6. Kredyt inwestycyjny na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego gminy Sztabin wraz z przyłączami domowymi, waluta USD, oprocentowanie 3,54 % w stosunku rocznym, spłata do 2012r., karencja 2 lata (zaciągnięty w 2002r)

Kwota kredytu 1.407.000

Kwota odsetek 301.000

 -Okres spłaty: 2003– 2012 rok (2 lata karencji w spłacie rat kapitałowych)

Rok

Kwota kredytu

Odsetki

Razem

2003

-

53.500

53.500

2004

91.000

52.500

143.500

2005

182.000

47.000

229.000

2006

182.000

41.000

223.000

2007

182.000

34.000

216.000

2008

182.000

27.000

209.000

2009

182.000

21.000

203.000

2010

182.000

15.000

197.000

2011

182.000

8.000

190.000

2012

42.000

2.000

44.000

Wnioskowany kredyt do zaciągnięcia w 2003r. na pokrycie deficytu budżetowego:

 1. Kwota kredytu 310.000

 2. Kwota odsetek 23.260

3. Spłata:

 -W 2004r. kredyt 155.000

                odsetki 16.800

 -w 2005r. kredyt 155.000

                odsetki 6.460

 

P r o g n o z a  b u d ż e t u  i  s p ł a t y  z o b o w i ą z a ń

 

Wyszczególnienie

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

A. Dochody ogółem

7.342.700

7.412.000

7.708.000

8.098.000

8.328.000

8.650.000

8.954.000

9.311.000

9.681.000

10.068.000

B. Wydatki ogółem

7.542.700

6.877.549

7.165.800

7.764.800

8.146.000

8.468..000

8.772.000

9.129.000

9.499.000

9.932.000

C. Wynik finansowy

- 200.000

+ 534.451

+ 542.200

+ 333.200

+ 182.000

+ 182.000

+ 182.000

+ 182.000

+ 182.000

+ 136.000

D. Kredyty i pożyczki ogółem

390.400

647.391

619.200

380.660

216.000

209.000

203.000

197.000

190.000

138.000

I. Spłata zaciągniętych

Kredytów i pożyczek

390.400

475.591

457.740

380.660

216.000

209.000

203.000

197.000

190.000

44.000

- kredyt (Kredyt Bank S.A.)

- odsetki

92.600

69.251

 

 

 

 

 

 

 

 

8.040

3.050

 

 

 

 

 

 

 

 

- kredyt (BPH PBK S.A.)

- odsetki

71.200

71.200

71.200

71.200

 

 

 

 

 

 

22.220

18.330

12.000

3.760

 

 

 

 

 

 

- pożyczka (WFOŚiGW)

- odsetki

4.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pożyczka (NFOŚiGW)

- odsetki

28.000

28.000

14.000

 

 

 

 

 

 

 

530

240

40

 

 

 

 

 

 

 

- kredyt (BOŚ)

- odsetki

80.000

120.000

120.000

80.000

 

 

 

 

 

 

29.360

22.020

11.500

2.700

 

 

 

 

 

 

- kredyt (Kredyt Bank S.A.)

- odsetki

-

91.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

42.000

53.500

52.500

47.000

41.000

34.000

27.000

21.000

15.000

8.000

2.000

II. Spłata wnioskowanego

Kredytu

-

171.800

161.460

 

 

 

 

 

 

 

- kredyt

- odsetki

-

155.000

155.000

 

 

 

 

 

 

 

-

16.800

6.460

 

 

 

 

 

 

 

% D : A

5,45

8,73

8,03

4,70

2,59

2,42

2,27

2,11

1,96

1,37

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-20

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26