Uchwała nr IV/39/03

Rady Gminy Sztabin

 

26 lutego 2003 r.

 

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin.

Na podstawie art.21 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001r. zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 168, poz. 1383 ) uchwala się , co nastepuje :

§1. Przyjmuje się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin na lata 2003-2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/232/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin oraz Uchwała Nr III/31/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr IV/39/03

Rady Gminy Sztabin z dnia 26.02.2003r.

 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2003-2007 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

 

Pow. użytkowa mieszk.

Pow. cz. wspól. Klatki schod.

Lokale użytkowe

Stan techniczny

UwagiI .Mieszkania z pełnym wyposażeniem

(co, cw, wodociąg, kanalizacja- szambo lok.)

Sztabin

ul. Sportowa 2/12

2/7

 

2.Sztabin ul. Polna 7/17

Sztabin ul. Augustowska 82

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

Sztabin ul. Augustowska 45

nr 1

nr 2

nr 3

 

5.Krasnybór 42/1

/2

 

6.Jamniy 25a/ 1

/2

 

 

 

 

 

 

48,70

86,62

 

 

59,45

 

 

55,98

63,69

55,98

63,44

 

 

60,40

58,40

65,40

 

 

58,00

45,40

 

 

31,50

49,50

 

 

 

 

 

 

175/

1000

 

 

59/1000

 

42,10

 

 

 

 

 

 

 

32,50

 

 

 

26,10

 

 

 

 

25,70

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204,10

 

 

 

 

 

17,90

86,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Bud. wybudowany w latach 1981-1984

Stan dobry

 

Rok bud. 1981-1984.

Stan dobry

Bud. wybudow. w 1938 r.

Dobudowa w roku 1987

Stan dobry

 

 

 

 

Wybudowany w latach 1974-75, stan techn. Stan dobry

 

 

Rok bud, 1962

Stan dobry.

 

Rok bud 1964.rem kapit.1976 stan dobry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota m. Adm.SM Sztabin

825/1000

 

 

Wspóln m Adm.SM Sztabin

941/1000

 

 

 

 

 

 

 

II. Mieszkania z: bez cw,co wodociąg, szambo lokalne,

 

7. Krasnybór 59 / 1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

32,80

44,80

39,70

24,20

59,50

61,50

25,50

38,40

 

 

 

 

 

 

 

 

30,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybudowany w 1955r. stan dobry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Jaziewo 31

nr 1

nr 2

 

 

44,10

44,10

 

 

 

 

 

 

 

25,60 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Wybud w 1969r

Stan tech dobry


III. Mieszkania z: co i cw lokalne, szambo lokalne, wodociąg

9.Krasnybór 48/1

 

 

10.Krasnybór 49 / 1

/ 2

 

 

 

 

 

 

 

45,00

 

 

 

56,40

56,40

 

 

31,80

 

 

 

15,80

 

 

 

31,90

43,40

 

 

 

28,30

Rok bud. 1962

Stan średni

 

 

Rok bud 1965 zły stan techniczny zuż 71%

 
11.Jastrzębna II 45/1

/2

 

IV. Mieszkania z:

Ogrzewanie piecowe, woda –studnia ,hydrofor, szambo lok

 

12.Sosnowo 10 / 1

 

 

 

Kryłatka 4 / 1

4/2

 

57,50

32,30

 

 

 

 

 

 

 

71,40

 

 

 

 

45,20

34,30

 

16,50

 

 

 

 

 

 

 

13,70

 

 

 

 

19,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Rok bud 1961 stan dobry

 

 

 

 

 

 

 

Rok bud. 1905.Woda, szambo 1980r.

Stan średni

 

Rok bud. 1908,

Stan średni

 
Kamień 28

 

 

15.Jaminy

23 / 1

23 / 2

23 / 3

 

16.Jagłowo 24

 

 

17.Huta 4

 

 

 

 

18. Sztabin ul. Augustowska 54

 

 

 

 

 

19. Krasnoborki 6 / 1

/ 2

/3

20. Jaminy 19

 

 

 

 

 

 

Liczba bud. – 20 Liczba lokali mieszkalnych – 42

Razem pow użyt- 2091,64 m 2

w tym socjalne – 7 o pow. 310,28m 2

cz. wspólna – 357,00 m 2

 

 

52,50

 

 

 

 

59,00

36,00

32,40

 

 

54,00

 

 

 

59,30

 

 

 

 

 

58,60

 

 

 

 

 

 

58,49

50,55

15,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,60

 

 

 

30,40 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349,1

 

 

 

 

 

 

51,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,42

 

 

 

 

 

Rok budowy 1908. stan tech średni

 

 

Stan tech zły, zuż 76,3%.Bud.wymaga kapit remontu.

 

1950r.(84,40m2) b. zły st. techn. Zuż 74%

 

1937r. Średni st. techn.,

 

 

 

 

Budynek drewniany,stary,wymaga kapit. Rem./rozbiórka/

Stan zły,zuż 83,4%

 

 

Rok bud. 1907.

Stan średni

 

 

 

1962 r.Stan dobry. Remont kapital. Wewnątrz lokalu wykonany w 1997 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lok. socjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lok.socjal.

 

 

 

 

 

Lok.socjal.

Lok.socjal.

Lok.socjal.

 

 

 

Mała wspólnota

110,52mPrognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy na lata 2003-2007

Rok 2003 - 19 budynków mieszkalnych 41 mieszkań na ogólną powierzchnię 2037,64 m 2

Lokalne socjalne – 3 budynki –7 lokali mieszkalnych 310,28 m. 2

2004 - 19 budynków 40 mieszkań na ogólną powierzchnię 1978,19 m 2

2005-2007 19 budynków 40 mieszkań na ogólną powierzchnię 1978,19m 2

 

Stan techniczny budynku został stwierdzony przez biegłego rzeczoznawcę i oznacza:

stan dobry – nie zachodzi potrzeba remontu budynku a jedynie bieżącej konserwacji i napraw

stan zły – budynek wymaga kapitalnego remontu lub przeznaczony jest do rozbiórki

stan średni – pozostałe budynki

 

Analiza potrzeb w zakresie remontów i konserwacji.

 

1.Sztabin ul.Augustowska 82 c – bieżąca konserwacja budynku i elewacji, oczyszczenie rynien.

2.Sztabin ul,Augustowska 45 –ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, pomalowanie lokalu nr 3 i klatki schodowej ,wymiana stolarki budowlanej ,wymiana instalacji co.

3.Sztabin ul.Augustowska 54 – budynek do rozbiórki lub kapitalnego remontu

4. Kamień 29 –renowacja pokrycia dachowego, remont elewacji, konserwacja ogrodzenia.

5.Kryłatka 4 – naprawa dachu i obróbek blacharskich, budynek gospodarczy do rozbiórki

6.Huta 4 – konserwacja szalunku elewacyjnego budynek gospodarczy kwalifikuje się do roz –

biórki.

7.Jaminy 25A - konieczna wymiana pokrycia dachu.

8. Jaminy 23 - do rozbiórki lub kapitalnego remontu.

9.Jaziewo 31 - naprawa dachu

10. Jagłowo 24 – kapitalny remont

11.Sosnowo 10 – wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji,naprawa ogrodzenia.

12. Krasnoborki 6A - wymiana pokrycia dachowego, osuszenie i odwodnienie fundamentu,

odnowienie elewacji.

13..Krasnybór 59 – odnowienie elewacji, wymiana stolarki, budynek gospodarczy do remontu kapitalnego lub rozbiórki.

14.Krasnybór 42 - renowacja dachu , dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm.

15.Krasnybor 48 –renowacja pokrycia dachowego, naprawa elewacji, wymiana stolarki okiennej.

16.Krasnybór 49 – remont kapitalny –osuszenie budynku, wymiana stolarki okiennej, odnowienie elewacji ,dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm.

17.Jastrzebna II 45 – remont pokrycia dachowego,naprawa pieców,konserwacja instalacji elektrycznej co i wodno-kanalizacyjnej.

 

Jaminy 19 – lokal użyt. Wymiana lub naprawa rynien –mała wspólnota

 

.Sztabin ul. Sportowa 2 - budynek w administrowaniu SM

20. Sztabin ul. Polna 7 – budynek w administrowaniu SM

 

Analiza potrzeb w zakresie eksploatacji budynków z lokalami mieszkalnymi.

Nazwa i adres obiektu

 

 

Rok-20

Przegląd techn. kominy, wentyl. st. techn. ogólny - 1 raz w roku

 

Instalacja elektr., odgromowa co 5 lat

Wart. obiektu spr. techn., estetyczna co 5 lat

Oświetlenie pomieszczeń wspólnych

 

Ogrzew. Klatek schod

Koszt adm.: ubezpiecz. Bud.i inne opłaty publ. I prawne

UWA-GI

 

03

04

05

06

07

 

 

03

04

05

06

07

03

 

04

 

05

06

07

03

04

05

06

 

 

07

 

 

03

 

 

 

04

05

 

06

07

03

04

 

05

06

07

Sztabin:

ul. Sportowa 2

ul. Polna 7

ul. A-wska 82

4. ul. A-wska 45

5.Krasnybór 59

6.Krasnybór 42

7.Krasnybór 48

8.Krasnybór 49

9.Jastrzębna II 45

10.Jaminy 25

11.Sosnowo 10

12.Kryłatka 4

13.Kamień 28

14.Jaminy 23

15.Jagłowo 24

16.Huta 4

17.Sztabin A-wska 54

18.Krasnoborki 6

19. Jaminy 19

20. Jaziewo 31

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

11

 

 

 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

2

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

1

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

1

 

 

 

 

 

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

1

 

 

 

 

 

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

+

-

 

3

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

 

-

+

-

-

 

7

 

 

 

 

 

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

 

+

-

-

+

 

8

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

6

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

6

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

6

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

6

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

6

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

+

 

7

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

+

 

7

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

+

 

7

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

+

 

7

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

+

 

7

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+
-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

 

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

18

Umowadm.

 

 

 

 

 

umowa użyczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P l a n  r e m o n t ó w  i  m o d e r n i z a c j i

 

2003

2004

2005

2006

2007

1. Sztabin, Sportowa 2

-

-

-

-

-

2. Sztabin, Polna 7

-

-

-

-

-

3. Sztabin, A-wska 82

oczyszczanie rynien

-

-

-

odnowienie elewacji

4. Sztabin, A-wska 45

pomalowanie lok. nr 3

-

ociepl. ścian, elew., wym. stolarki okien., rem., inst. co

-

-

5. Jaziewo 31

naprawa dachu

-

-

-

-

6. Krsnybór 59

-

remont bud. gosp.

-

-

-

7. Krasnybór 42

napr. inst. elektr. i dachu

remont klatki schodowej

wymiana stolarki

renowacja pokrycia dachu, naprawa elewacji

-

8. Krasnybór 48

-

-

-

-

-

9. Krasnybór 49

remont budynku

-

-

-

-

10. Jaminy 25 A

-

-

-

-

-

11. Sosnowo 10

adapt-na lok. socjalne

-

-

zm. pokrycia, elewacja, remont klatek schodowych

-

12. Kryłatka 4

-

adapt. na lok. socj., remont bud. gosp.

-

-

-

13. Kamień 29

-

-

remont/dach, ogrodzenia/

-

-

14. Jaminy 23

-

kapitalny remont

-

-

-

15. Jagłowo 24

-

-

-

kapitalny remont

-

16. Huta 4

remont i rozb., bud. gosp.

-

-

-

konser. elew., wymiana pokryc, elewacja

17. Sztabin, A-wska 54

-

-

kapit. remont-rozbiórka

-

-

18. Krasnoborki 6A

-

-

-

-

-

19. Jaminy 19

-

-

-

-

-

20. Jastrzębna II 45

napr. instal. elektrycznej

-

-

-

rem. pokrycia

Przewidywany koszt

46 500

47 400

50 000

50 000

50 000

 

x – przewidywany koszt części mieszkalnych budynku

 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

1) Zasobem mieszkaniowym Gminy zarządza Właściciel – Wójt Gminy

 

Zasób mieszkaniowy stanowią:

 

 -2 budynki dużej wspólnoty mieszkaniowej będących w administrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztabinie na podstawie odrębnej umowy/ Sztabin ul. Sportowa 2 i ul.Polna 7/

 

 -3 budynki szkół z częściami mieszkalnymi /Sztabin ul.Augustowska 82,Krasnybór nr 59, Jaziewo nr 31 .

 

 -2 budynki przekazane w użyczenie stowarzyszeniu prowadzącemu działalność w zakresie oświaty / Jastrzębna II nr 45 , Jaminy nr 25/

 

 -1 mała wspólnota bez powołanego Zarządu, bud. gosp./Jaminy 19/

 

 -12 budynków / agronomówki, budynki szkół nieczynnych/ i inne: Krasnybór 42,Krasnybór 48, Krasnybór 49, Sztabin 45,Kryłatka 4 ,Kamień 29,Jaminy 23, Jagłowo 24, Huta 4,Sztabin ul.Augustowska 54, Krasnoborki 6 A /,Sosnowo 10.

 

 -2 / Właściciel dokonuje rozdysponowania lokalu –budynku mieszkalnego na okres nie dłuższy niż 3 lata w oparciu o obowiązujące przepisy i Uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 -3/. Właściciel zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych oraz ustala wysokość czynszu i opłat w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady polityki czynszowej .

Zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Czynsz w mieszkaniowym zasobie gminy obejmuje: koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania technicznego budynku. Czynsz płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Za koszt bieżącej eksploatacji budynków uważa się wydatki na: utrzymanie czystości, oczyszczanie ulic i podwórzy, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń służących do wspólnego użytku/ np. korytarzy, klatek schodowych, ubikacji/, oczyszczanie kominów, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleńców, płace administratora i dozorcy, materiały kancelaryjne związane z administracją, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, a także wynagrodzenie dla podmiotów, którym gmina powierzyła sprawowanie zarządu lub administrowania na podstawie umowy cywlno-prawnej. Nie zalicza się do kosztów eksploatacji grzywien i kar pieniężnych.

Za koszty utrzymania technicznego budynku uważa się wydatki na konserwację i roboty konieczne do utrzymania budynku oraz jego otoczenia w należytym stanie, a w szczególności wydatki na konserwację i reperacje pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody gazowych, hydroforu, urządzeń p/poż oraz pomieszczeń do wspólnego użytku.

Czynsz najmu będzie podwyższany nie częściej niż 1 raz w roku.

Wpływy z czynszu, w tym z lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przeznacza się w co najmniej w 30% na fundusz remontowy/oddzielne konto/.

Odsetki za zaległości z tytułu czynszu i opłat obciążających Najemcę ustala się w ustawowej wysokości.

Opłaty niezależne od Wynajmującego będą wnoszone przez Najemcę bezpośrednio wytwórcy mediów lub dostawcy usług/ energii grzewczej, elektrycznej, woda, nieczystości stałe i płynne, antena zbiorcza/ chyba, że umowy najmu stanowią inaczej.

Opłaty za media i usługi dostarczane przez Wynajmującego ustala się w oparciu o kalkulacje rzeczywistych kosztów.

Stawkę bazową czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie Gminy ustala Wójt Gminy.

Stawki czynszu najmu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy w oparciu o ustawę o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, określonych w niniejszej uchwale.

Stawkę bazową czynszu stosuje się do mieszkań z pełnym wyposażeniem.

Ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu:

 

 

Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu:

1/ położenie budynku – strefa centralna do której zalicza się wieś Sztabin : + 5%

2/ ogólny stan techniczny budynku – budynki o dobrym stanie technicznym : +10%

3/ usytuowanie mieszkania w budynku- korzystne : I piętro z balkonem względnie tarasem, słoneczne: + 5%.

Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu.

1/ położenie budynku – strefa peryferyjna do której zalicza się miejscowości oddalone od Sztabina o ponad 10 kilometrów : - 5%

2/ wyposażenie budynku i lokalu

a) bez cw : - 10%

b) mieszkanie co i cw lokalne, wodociąg hydrofor, szambo lokalne: - 15%

c) mieszkanie ogrzewanie piecowe, woda ze studni, hydroforu, wodociągu, szambo lokalne: - 20%

3/ ogólny stan techniczny budynku – budynki o złym stanie technicznym: - 10%

4/ usytuowanie mieszkania w budynku – mieszkanie na poddaszu względnie w suterenie, ciemne od strony północnej :- 5%

Podwyższenie lub obniżenie stawki czynszu następuje w sytuacji łącznego występowania czynników wymienionych w poszczególnych podpunktach pkt 10.

 

 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach / 2003 - 2007/

 

1.Części mieszkalne budynku – czynsz najmu , budżet gminy

2. Część użytkowa /przeznaczona na działalność szkół / - budżet gminy

3. Budynki mieszkalno -użytkowe , gospodarcze - czynsz najmu

4. Budynki mieszkalno – użytkowe /szkoły/ przekazane na podstawie umowy użyczenia

Stowarzyszeniom pozostają nadal własnością Gminy jednakże koszty eksploatacji i

i remontów oraz innych zobowiązań wynikających z umowy pokrywa Użytkownik.

5. Kredyty bankowe, w tym preferencyjne

6.Remonty kapitalne i modernizacje mieszkań będą pokrywane ze środków uzyskanych

ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

 

 

Prognoza dochodów z czynszu najmu od budynków mieszkalno – użytkowych.

/ w tys. zł/

 

Rok Czynsz za lok. Czynsz za Czynsz za bud.

mieszkalne użytkowe gosp-garaż

 

2003 26 , 0 24,2 3,3

2004 27, 3 25,4 3,4

2005 28 , 7 26,7 3,4

2006 30 , 1 28,0 3,6

2007 31 , 6 29,4 3,6

 

 

Prognozę opracowano przyjmując dane z roku 2002 i zakładając coroczny ok. 5% wzrost czynszu z wynajmu lokali mieszkalnych ,użytkowych.

 

 

Planowana sprzedaż lokali:

 

W roku 2003 - Jagłowo 24,

 

W roku 2004 – mieszkanie nr 17 przy ul.Polnej 7 w Sztabinie.

 

W roku 2005,2006 , 2007 nie planuje się sprzedaży lokali ani budynków komunalnych.

 

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Część budynków pozostałych po rozwiązanych szkołach podstawowych zmienić sposób użytkowania i zaadaptować na lokale mieszkalne /socjalne/ -Kryłatka, Sosnowo.

Poza lokalami przeznaczonymi do sprzedaży wg planu sprzedaży w latach 2003 – 2007 nie zamierza się zbywania pozostałych nieruchomości. W sytuacji naszej Gminy pozostały zasób mieszkaniowy należy utrzymać.

Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,koszty zarządu nieruchomości wspólnych,których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne.

 

 

EKSPLOATACJA

REMONTY

KONSERWACJE-Moder-nizacje

 

 

 

Razem wydatek

 

2003

 

 

7 000

ogrzewanie i oświetlenie części wspólnych,

przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków i inne

 

 

46 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 500

2004

8 700

ogrzewanie i oświetlenie części wspólnych,ubezpieczenie budynku,przeglądy techniczne

i inne

 

47 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 100

 

2005

8 800

ogrzewanie i oswietlenie części wspólnej ,ubezpieczenie budynku,przeglądy techniczne.

I inne

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 800

 

 

 

2006

11 700

ogrzewanie i oświetlenie części wspólnych, ubezpieczenie budynków, przeglądy techniczne i inne

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 700

 

 

2007

14 600

ogrzewanie i oświetlenie części wspólnych, ubezpieczenie budynków, przeglądy techniczne i inne

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

64 600

Nie planuje się budowy nowych budynków mieszkalnych.

Obecny stan mieszkaniowego zasobu gminy stanowią 42 mieszkania na ogólną pow użytkową 2091,64 m kw

W związku z tym średni koszt miesięczny na 1m 2 lokalu mieszkalnego wynosi

W roku 2003 na wydatki na eksploatację 0,28zł ,na remont m kw wynosi 1,86zł razem 2,13zł

2004 0,35zł 1,94zł 2,29zł

2005 0,37zł 2,11zł 2,48zł

2006 0,49zł 2,11zł 2,60zł

2007 0.61zł 2,11zł 2,72zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26