Uchwała nr IV/40/03

rady gminy sztabin

 

26 lutego 2003r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych na cele rolne oraz pod uprawy warzywne.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 ) , oraz art. 13 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46 , poz. 543 , z 2001r.; Dz. U. Nr 129, poz. 1447 z 2002r. ; Dz. U. Nr 154 , poz. 1800, Dz. U. Nr 25 , poz. 253 , Dz. U. Nr 74 , poz. 676 , Dz.U. 126 , poz.1070 , Dz. U. Nr 113, poz. 984 , Dz. U. Nr 130 ,poz. 1112, Dz. U. Nr 200 , poz. 1682) uchwala się , co następuje :

§1. Ustala się następujące zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych na cele rolne:

-pierwszorazowe zawarcie umowy dzierżawy następuje zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o gospodarce      nieruchomościami ,          

-pierwszeństwo do dalszej dzierżawy nieruchomości na kolejne 3-5 letnie okresy mają dotychczasowi dzierżawcy , o ile przed jej wygasnieciem złożą wniosek do Wójta Gminy o dalszą dzierżawę ,

-dopuszcza się wydzierżawianie nieruchomości w formie bezprzetargowej w przypadku , gdy dotychczasowy dzierżawca umiera lub przekazuje następcy własne gospodrstwo , a następca wnioskuje o przekazanie na jego rzecz posiadanej dzierżawy,

§2. Ustala się następujące zasady wydzierżawiania gruntów gminnych na cele upraw warzywnych :

-z zasobu nieruchomości gminnych mogą być wyznaczone przez Wójta Gminy Sztabin działki gruntu na cele upraw warzywnych ,

-dopuszcza się wydzierżawianie wolnych działek na cele upraw warzywnych w formie bezprzetargowej mieszkańcom Gminy , którzy nie posiadają własnego gospodarstwa rolnego ,

-pierwszeństwo do dalszej dzierżawy gruntu pod uprawę warzyw mają dotychczasowi dzierzawcy , o ile przed jej wygaśnięciem złożą wniosek do Wójta Gminy Sztabin o dalszą dzierżawę,

-umowy dzierżawy modą być zawierane na kolejne 3-5 letnie okresy dzierżawy,

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Traci moc Uchwała Nr III/30/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomosci gminnych na cele rolne oraz pod uprawy warzywne.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26