Uchwała nr V/ 41/03

 

 

Rady Gminy Sztabin

 

25 kwietnia 2003r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztabin .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 ) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2002 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu – uchwala się , co nastepuje :

§1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26