UCHWAŁA NR V/66/03

 

RADY GMINY SZTABIN

 

 

25 kwietnia 2003r.

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopytkowo .

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 ) uchwala się , co następuje :

§1. Uchwala się Statut Sołectwa Kopytkowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XVI/77/92 Rady Gminy Sztabin z dnia 7 kwietnia 1992 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik do Uchwały Nr V/66/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25kwietnia 2003r.

 

Statut sołectwa Kopytkowo

ROZDZIAŁ I

Nazwa i teren działania

§1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi .

§2.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Sztabin.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ,

2) statutu gminy Sztabin ,

3) oraz niniejszego statutu.

§3. Terenem działania Sołectwa Kopytkowo jest miejscowość Kopytkowo .

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zakres działania

§4.1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie ,

2) Sołtys,

2. Zebranie Wiejskie powołuje Radę Sołecką jako organ wspomagający działalność Sołtysa.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2.Sołtys jest organem wykonawczym.

§6.1. Do zadań Samorządu należy :

1) rozwijanie aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie ,

2) udział w rozpatrywaniu spraw kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  z miejscem zamieszkania ,

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego ,

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania ,

5) organizowanie pomocy sąsiedzkiej ,

2. Rada Gminy może przekazywać Sołectwu składniki mienia gminnego do korzystania przez Sołectwo.

§7. Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez :

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa ,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców ,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał organów Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectw ,

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzeniu spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa ,

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa ,

6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

§8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa przedstawiane do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego ,

2) przepisów prawa miejscowego ,

3) innych uchwał Rady Gminy.

§9.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwiania spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§10. Samorząd Mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żadaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony , jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§11. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi może nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

ROZDZIAŁ III

Sołtys i Rada Sołecka

§12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nowa kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§13.1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności :

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich ,

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3) wpływanie na podejmowanie działań w celu wykorzystania aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia w Sołectwie,

4) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy,

5) uczestniczenie w naradach sołtysów,

6) wykonanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

§14.1. Sołtys powinien brać udział w sesjach Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo zabierania głosu zgodnie z zasadami obrad. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Samorządu Mieszkańców.

§15.1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką .

2. Rada składa się z 2 – 5 osób.

3. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

4. Posiedzeniu Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys lub osoba przez niego upoważniona .

5. Rada Sołecka w szczególności:

1) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Samorządu Wiejskiego,

2) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań oraz w zakresie udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym.

ROZDZIAŁ IV

Zasady i tryb zwoływania

zebrań wiejskich

§16. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze .

§17. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy ,

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu ,

3) na polecenie Rady lub Wójta Gminy.

§18.1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba ze wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§19.1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Wójta o pomoc, który wyznaczy w tym celu kompetentne osoby , w tym spośród pracowników Urzędu Gminy.

§20. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zadań, Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołtysem.

§21.1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

ROZDZIAŁ V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu wydaje zarządzenie w którym : określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza pracownika w celu obsługi zebrania .

2. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§23.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w tym samym dniu, 15 minut po wyznaczonym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§24.1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzanie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie,

4) sporządzenie protokołu.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§26. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§27. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§28.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania, dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska lub utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji może nastąpić po umożliwieniu zainteresowanemu wypowiedzenia się w sprawie.

§29.1.W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§30. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Wójta Gminy.

§31. W celu wykonywania uprawnień kontrolno nadzorczych Wójtowi przysługuje prawo żądania informacji i danych w zakresie funkcjonowania Sołectwa.

§32. Sołtys powinien przedkładać Wójtowi uchwały zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

§33. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego z powodu jej sprzeczności z prawem Wójt orzeka w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

§34. Wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego Wójt może wstrzymać jej wykonanie.

§35. Rozstrzygnięcie Wójta podjęte w trybie § 33 powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o środkach zaskarżenia.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§36. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-13

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08