U C H W A Ł A NR II/8 /02

 

 

RADY GMINY SZTABIN

 

 

z dnia 18 grudnia 2002r.

w sprawie : wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.7 art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 / oraz & 36 Statutu Gminy Sztabin uchwala się , co następuje:

& 1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Sztabin na czas kadencji Rady 2002 –2006 i ustala się termin ich przeprowadzenia do dnia 31 stycznia 2003r.

& 2

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich ustalone są Statutami Sołectw zatwierdzonymi uchwałą Nr XVI/77/92 Rady Gminy Sztabin z dnia 7 kwietnia 1992 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw .

& 3

Wójt Gminy w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustali termin i miejsce sołeckich zebrań wyborczych.

& 4

O terminie zebrania wyborczego ustalonym w sposób określony w & 3 zawiadomi mieszkańców sołectwa sołtys obecnej kadencji w trybie dotychczas praktykowanym.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19