UCHWAŁA Nr II/9/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002r.

 

w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Sztabin.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r Nr 23 poz. 230 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 / uchwala się, co następuje :

 

& 1.

Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:

 

1. Białous Ewa

2. Siemiaszko Eugenia

3. Zięcina Zbigniew

4. Truszkowski Marian

5. Polkowski Wiesław

 

której zadaniem jest opracowanie zmian Statutu Gminy i jego załączników oraz statutu Sołectw celem dostosowania do obecnie obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym oraz potrzeb Gminy.

& 2.

Projekt uchwały wprowadzającej zmiany do statutów zostanie przedłożony Radzie Gminy w terminie do dnia 28.02.2003r.

& 3.

Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji ustali jej Przewodniczący.

& 4.

Uchwalenie zmian do Statutów i ich ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego będzie równoznaczne z rozwiązaniem komisji Statutowej.

& 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19