UCHWAŁA NR V/82/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

25 kwietnia 2003r.

 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i zasady przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego .

 

Na podstawie art. art. 30, ust.6 oraz art. 54, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052, zwanej dalej “Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniajacych do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455; Nr 100, poz. 1074; z 2001 r., Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323; z 2003 r. Nr 34, poz. 286), zawanego dalej “rozporządzeniem”, uchwala się, co następuje:

§1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.

§2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1) dodatku za wysługę lat,

2) dodatków specjalistycznych,

3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

4) nagród jubileuszowych,

5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

6) zasiłku na zagospodarowanie,

7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

9) okreslają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

§3. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Tracą moc: Uchwała Nr XVIII/140/2000 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Uchwała Nr XXVII/227/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/140/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr V/82/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sztabin,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektotra jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

6) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r.

dodatek motywacyjny

§2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w kursach zawodowych, olimpiadach itp.

 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 

c) rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęcia, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

 

c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

 

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 3.1 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli wynosi od 2% do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.

 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy.

 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

dodatek funkcyjny

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

 

1) dyrektorowi – w wysokości co najmniej 20%,

 

2) wicedyrektorowi – w wysokości co najmniej 10%.

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalne, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

 

1) dla dyrektora Wójt Gminy, a

 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły.

§ 5. 1. Nauczycielom realizujacym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:

 

1) wychowawstwo klasy – w wysokości od 23 zł do 35 zł,

 

2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości od 20 zł do 30 zł,

 

3) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości od 20 zł do 30 zł,

 

4) funkcję opiekuna stażu – w wysokości od 20 zł do 35 zł.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach:

 

1) z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych,

 

2) za pracę z dziećmi i młodzieżą, posiadającymi uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 wynosi 25% stawki godzinowej za każdą, efektywnie przepracowaną godzinę.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkim za warunki pracy,

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4, 16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, realizowanego przez nauczyciela nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć , ustala dyrektor szkoły jak za godzinę opieki w świetlicy. Doraźne zastępstwo to zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, którego nieobecność trwa nie dłużej niż 3 dni.

§ 9. Wynagrodzenia za godziny, o których mowa w § 8, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:

 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

 

1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,

 

2) osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

 

3) stażu pracy w danej szkole (co najmniej 1 rok).

3. Nagrody nauczycielom przyznają:

 

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Wójt Gminy na wniosek dyrektora szkoły lub z własnej inicjatywy.

§ 12. Nagrody, o których mowa w § 11, sa przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Rady Pedagogicznej może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

 

dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 3,5%,

 

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4,6%,

 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 5,7%,

 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostajacych na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzi im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

 

4) korzystania z urlopu wypoczynkowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08