UCHWAŁA NR V/83/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

25 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga.

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 1052) uchwala się, co następuje:

§1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w następującej tabeli:

 

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej

-3 do 4 oddziałów

-5-6 oddziałów

-7-8 oddziałów

-9-12 oddziałów

-13 i więcej oddziałów

 

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) o liczbie

-13 i więcej oddziałów

 

 

12

10

8

5

3

 

 

 

7

 

 

§2. W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu szkół) od realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (zespołu szkól) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§5.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli, pedagodów szkolnych wynosi – 20 godzin.

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzono bezpośrednio z dziećmi przez nauczyciela wymienionego w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikajace z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci zobowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/234/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08