UCHWAŁA NR V/84/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

25 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sztabin.

Na podstawie § 2 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz.708 , z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002r. Nr 210, poz. 1785 ) uchwala się , co nastepuje :

§1.1. Najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania , określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sztabin wynosi 730 zł .

2. Kwota najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania , o której mowa w ust.1 , wzrasta wraz ze wzrostem stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania , określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich .

§2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/183/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sztabin.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08