UCHWAŁA NR V/86/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

25 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r Nr 46 poz. 543, z 2001r. Dz. U. Nr 129, poz. 1447 z 2002r Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z 2003r. Dz. U. Nr 25 poz. 253,Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednility z 2001 roku. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ uchwala się co natępuje:

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego nr. 24 w Jagłowie na rzecz najemcy w wysokości 90 %.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08