UCHWAŁA NR V/88/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 48 ust. 1 i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1.620.979 zł

w tym:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 839.987 zł

    rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 839.987 zł

    § 626 dotacje z funduszy celowych na finans..... 839.987 zł

dział 600 Transport i łączność 327.965 zł

    rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 327.965 zł

    § 626 dotacje z funduszy celowych na finans..... 327.965 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.013 zł

    rozdz. 70005 Gospodarka gruntami, nieruchomościami 20.013 zł

    § 075 dochody z najmu i dzierżawy 20.013 zł

dział 710 Działalność usługowa 1.000 zł

    rozdz.71035 Cmentarze 1.000 zł

    § 202 dotacje celowe na podstawie porozumień 1.000 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 353.004 zł

    rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego ...... 353.004 zł

    § 031 podatek od nieruchomości 353.004 zł

dział 853 Opieka społeczna 24.000 zł

    rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 24.000 zł

    § 201 dotacje celowe na zadania zlecone 24.000 zł

dział 758 Różne rozliczenia 55.010 zł

    rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji 55.010 zł

    § 292 subwencje 55.010 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 83.655 zł

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 83.000 zł

    rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 83.000 zł

    § 629 środki na dofinansowanie inwestycji 83.000 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 655 zł

    rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego.......... 655 zł

    § 031 podatek od nieruchomości 655 zł

 

 

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.630.694 zł

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 826.450 zł

    rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 826.450 zł

    § 6052 współfin.ze środków bezzwrot. UE 826.450 zł

dział 600 Transport i łączność 336.340 zł

    rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 336.340 zł

    § 6052 współfinans. ze środków bezzwrot. UE 336.340 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 351.826 zł

    rozdz. 70005 Gospodarka gruntami, nieruchomościami 351.826 zł

    § 4480 podatek od nieruchomości 351.826 zł

dział 710 Działalność usługowa 1.000 zł

    rozdz. 71035 Cmentarze 1.000 zł

    § 4210 zakup materiałów 500 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych 500 zł

dział 750 Administracja publiczna 89.900 zł

    rozdz. 75023 Urzędy gmin 89.900 zł

    § 4010 wynagrodzenia osobowe 53.880 zł

    § 4110 składki ZUS 9.700 zł

    § 4120 składki FP 1.320 zł

    § 4210 zakup materiałów 25.000 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 1.178 zł

    rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.178 zł

    § 4480 podatek od nieruchomości 1.178 zł

dział 853 Opieka społeczna 24.000 zł

    rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 24.000 zł

    § 3110 świadczenia społeczne (zadania zlecone) 24.000 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 65.555 zł

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 655 zł

     rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 655 zł

    § 4480 podatek od nieruchomości 655 zł

dział 801 Oświata i wychowanie 64.900 zł

    rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 64.900 zł

    § 4010 wynagrodzenia osobowe 53.880 zł

    § 4110 składki ZUS 9.700 zł

    § 4120 składki FP 1.320 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 543.555 zł

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 440.499 zł          

    rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 440.499 zł

    § 6052 współfinans. ze środków bezzwr.UE 440.499 zł

dział 600 Transport i łączność 103.056 zł

    rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 103.056 zł

    § 6052 współfinans. ze środków bezzwr. UE 103.056 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 543.555 zł

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 440.499 zł

    rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 440.499 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne 440.499 zł

dział 600 Transport i łączność 103.056 zł

    rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 103.056 zł

    § 4270 zakup usług remontowych 103.056 zł

§ 4.

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.167.952 zł na budowę wodociągu grupowego i budowę ulicy Polnej w Sztabinie zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych,

2. Źródłem przychodu będą środki pochodzące z dofinansowania z programu Sapard,

3. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy kredytowej.

§ 5.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, a plan przychodów i rozchodów załącznik    Nr 4.

§ 6.

Objaśnienia zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 7.

Prognoza kwoty długu oraz prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2003-2012 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 8.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 8.893.424 zł

2. Plan wydatków ogółem 9.121.239 zł

3. Kwotę 276.700 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

4. Źródłem spłaty faktycznego deficytu budżetowego w kwocie 504.515 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 166.700 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004-2005.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr V/88/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.

 

 

L.p.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Okres realizacji

 

Wartość całkowita

Koszty kwalifikowane dla Programu SAPARD

Źródła finansowania

środki własne budżetowe

Wpłaty

Ludności

dotacja bezzwrotna

SAPARD

Kredyty i pożyczki

Inne

1.

Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg oferty wykonawcy

 

2003

 

1.355.635

1.266.949

60.013

 

324.000

 

839.987

 

131.635

 

-

2.

Budowa wodociągu we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie – nadzór inwestorski, inne koszty

 

2003

 

30.815

 

-

 

-

 

-

 

-

 

30.815

 

-

3.

Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg oferty wykonawcy

 

2003

 

470.154

439.396

 

37.624

-

 

327.965

 

104.565

 

-

4.

Budowa ulicy Polnej w Sztabinie – nadzór inwestorski, inne koszty

 

2003

17.546

 

 

17.546

 

 

 

 

3.

Budowa kolektora deszczowego na ul. Polnej w Sztabinie

 

2003

 

113.640

 

-

 

42.840

 

-

 

-

 

70.800

 

-

4.

Modernizacja dróg powiatowych:

Cisów – Krasnybór, Wrotki – Jaziewo, Sztabin – Lipsk – współfinansowanie ze Starostwem Augustów

 

2003

 

 

100.000

 

-

 

 

 

50.000

 

-

 

-

 

-

 

50.000

5.

Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin

 

2003

 

5.902

 

-

 

5.902

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

RAZEM

 

 

2.093.692

 

1.706.345

 

213.925

 

324.000

 

1.167.952

 

337.815

 

50.000

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/88/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003r.

Objaśnienia

zmian w budżecie gminy na 2003 rok

do § 1.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o 1.620.979 zł wynika:

-W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo kwota 839.987 zł dotacji bezzwrotnej do finansowania z programu Sapard na podstawie promesy ARiMR Nr 51/731-100048/02 na budowę wodociągu grupowego gminy Sztabin w miejscowościach Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie i Hruskie,

-W dziale 600 Transport i łączność kwota 327.965 zł dotacji bezzwrotnej do finansowania z programu Sapard na podstawie promesy ARiMR Nr 74/734-100045/02 na budowę ulicy Polnej w Sztabinie,

-W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 20.013 zł dotyczy dochodów ponadplanowych gminy (z najmu i dzierżawy),

-W dziale 710 Działalność usługowa dodatkowa dotacja w kwocie 1.000 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy (Jastrzębna I – Ostrowie B.),

-W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 353.004 zł dotyczy korekty w związku z przypisem podatku od nieruchomości (nieruchomości gminnych),

-W dziale 853 Opieka społeczna zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 24.000 zł na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego,

-W dziale 758 Różne rozliczenia kwota 55.010 zł dotyczy subwencji rekompensującej skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym – pismo M.F. ST3-4820-68/2002

2.Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 83.655 zł wynika:

-W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia o 83.000 zł dotyczy korekty w związku ze zmniejszeniem ilości przyłączy, a więc również udziału mieszkańców w budowie wodociągu grupowego,

-W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych kwota 655 zł dotyczy korekty podatku od nieruchomości.

 

 

Do § 2.

1. Zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonano:

-W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o 826.450 zł dotyczy kwot wynikających z wartości umów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę wodociągu grupowego gm. Sztabin. Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

-W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o 336.340 zł dotyczy kwot wynikających z wartości umów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę ulicy Polnej w Sztabinie i budowę kolektora burzowego na części tej ulicy. Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację stanowi załącznik nr 1,

-W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 351.826 zł dotyczy korekty naliczonego podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracjami,

-W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie kwoty wydatków o 1.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Podlaskim w zakresie cmentarnictwa wojennego,

-W dziale 750 Administracja publiczna kwota 64.900 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników do obsługi oświaty i wychowania, o kwotę 25.000 zł zwiększa się wydatki administracyjne, w szczególności na zakup opału do pieca c.o.,

-W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 1.178 zł dotyczy korekty podatku od nieruchomości ( strażnice OSP),

-W dziale 853 Opieka społeczna zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.000 zł dokonano na podstawie dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

2. Zmniejszenia planu wydatków dokonano:

-W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo korekta w wysokości 655 zł dotyczy podatku od nieruchomości

-W dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięcie środków w kwocie 64.900 zł dotyczy wynagrodzenia pracowników obsługi oświaty.

 

Do § 3.

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 543.555 zł i zmniejszenie wydatków o 543.555 zł dotyczy zmiany paragrafu inwestycyjnego dotyczącego kosztów kwalifikowanych dla programu Sapard.

Do § 4.

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.167.952 zł wynika z konieczności skredytowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy wodociągu grupowego i budowy ulicy Polnej w Sztabinie do czasu refundacji części wydatków z programu Sapard zgodnie ze złożonymi wnioskami do ARiMR i otrzymanymi promesami.

Do § 8.

Po dokonanych zmianach w zakresie dochodów i wydatków faktyczny deficyt budżetowy wynosi 504.515 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166.700 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł, co uwidoczniono w załączniku Nr 3 – Prognoza kwoty długu oraz prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2003-2012.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 3

do Uchw. Nr V/88/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003r.

Prognoza kwoty długu

na dzień 31 grudnia 2003r.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Stan długu na dn. 31 grudnia 2002r.

2.328.551

1.

Emisja papierów wartościowych

-

2.

Zaciągnięte kredyty

2.253.651

3.

Zaciągnięte pożyczki

74.900

4.

Przyjęte depozyty

-

5.

Zobowiązania wymagalne

-

 

A/ z tytułu poręczeń i gwarancji

-

 

B/ jednostek budżetowych

-

 

w tym z tytułu:

-dostaw towarów i usług

-składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

-

-

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2003r.

1.505.767

1.

Kwota planowanego kredytu długoterminowego

337.815

2.

Kwota planowanego kredytu krótkoterminowego

1.167.952

3.

Kwota planowanej pożyczki

-

 

Wartość długu ogółem ( I + II )

3.834.318

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003r.

1.444.652

1.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych

243.800

2.

Kwota spłaconego kredytu krótkoterminowego

1.167.952

3.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

32.900

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

5.

Kwoty zwróconych depozytów

-

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. ( I+II-III )

2.389.666

V.

Planowane dochody na 2003r.

8.869.424

 

% IV : V

26,9

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr V/88/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK-ZMIANA

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Przychody – ogółem

504.515

 

w tym:

1. nadwyżka z lat ubiegłych

2. wolne środki

3. kredyty długoterminowe

4. pożyczki

5. spłaty pożyczek udzielonych

6. przychody z prywatyzacji majątku

7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

-

166.700

337.815

-

-

-

-

II.

Rozchody – ogółem

276.700

 

w tym:

1. spłaty kredytów długoterminowych

2. spłaty pożyczek długoterminowych

3. pożyczki udzielone

4. wykup papierów wartościowych

 

243.800

32.900

-

-

Informacje uzupełniające:

1. pokrycie deficytu budżetowego:

-kredytem długoterminowym - 337.815 zł

-wolne środki - 166.700 zł

2. spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 276.700 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2003 – 2012r.

 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003r.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe:

1. Kredyt inwestycyjny w Kredyt Bank S.A. Suwałki na częściowe sfinansowanie budowy stacji i sieci wodociągowej KRASNYBÓR wg stanu na dn.31.XII.2002r. ( waluta EUR )

Pozostaje do spłaty:

-w 2003r. kredyt 92.600

 odsetki 8.040

-w 2004r. kredyt 69.251

 odsetki 3.050

2. Kredyt inwestycyjny w BPH PBK S.A. A-stów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz remont Ośrodka Zdrowia w Sztabinie 356.000 zł na dn. 31.XII.2002r.

Pozostaje do spłaty:

-w 2003r. kredyt 71.200

 odsetki 19.400

-w 2004r. kredyt 71.200

 odsetki 16.300

-w 2005r. kredyt 71.200

 odsetki 10.000

-w 2006r. kredyt 71.200

 odsetki 2.830

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnymborze na dn. 31.XII.2002r.

Pozostaje do spłaty:

-w 2003r. pożyczka 4.900

 odsetki 20

4. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sztabin na dn.31.XII.2002r.

Pozostaje do spłaty:

-w 2003r. pożyczka 28.000

 odsetki 480

-w 2004r. pożyczka 28.000

 odsetki 230

-w 2005r. pożyczka 14.000

 odsetki 30

5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej “Counerpart Fund” z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie E. W Suwałkach na dn. 31.XII.2002r. ( zaciągnięty w 2002r.)

-Kwota kredytu 400.000 (karencja do VI.2003r.)

Pozostaje do spłaty:

-w 2003r. kredyt 80.000

 odsetki 20.500

-w 2004r. kredyt 120.000

 odsetki 17.500

-w 2005r. kredyt 120.000

 odsetki 11.500

-w 2006r. kredyt 80.000

 odsetki 2.700

6. Kredyt inwestycyjny na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego gminy Sztabin wraz z przyłączami domowymi , waluta USD, oprocentowanie 3,54 % w stosunku rocznym, spłata do 2012r., karencja 2 lata (zaciągnięty w 2002r )

Kwota kredytu 1.407.000

-Okres spłaty: 2003– 2012 rok (2 lata karencji w spłacie rat kapitałowych)

Rok

Kwota kredytu

Odsetki

Razem

2003

-

53.500

53.500

2004

91.000

52.500

143.500

2005

182.000

47.000

229.000

2006

182.000

41.000

223.000

2007

182.000

34.000

216.000

2008

182.000

27.000

209.000

2009

182.000

21.000

203.000

2010

182.000

15.000

197.000

2011

182.000

8.000

190.000

2012

42.000

2.000

44.000

Wnioskowany kredyt do zaciągnięcia w 2003r. na pokrycie deficytu budżetowego:

1. Kwota kredytu 337.815

2. Kwota odsetek 11.760

   Spłata:

(Przewiduje się 6 miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych kredytu )

   Pozostaje do spłaty w latach 2004-2005 kwota 337.815 zł

-W 2004r. kredyt 168.900

 odsetki 14.480

-w 2005r. kredyt 168.915

 odsetki 3.950

Zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.167.952 zł t.j. wartości środków finansowych przyrzeczonych na podstawie promes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na budowę wodociągu grupowego 839.987 zł i budowę ulicy Polnej w Sztabinie 327.965 zł. Planuje się na odsetki kwotę 32.000 zł zwiększające wartość inwestycji.

 

 

P r o g n o z a b u d ż e t u i s p ł a t y z o b o w i ą z a ń

 

Wyszczególnienie

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

A. Dochody ogółem

8.893.424

7.612.000

7.708.000

8.098.000

8.328.000

8.650.000

8.954.000

9.311.000

9.681.000

10.068.000

B. Wydatki ogółem

9.121.239

7.063.649

7.151.885

7.764.800

8.146.000

8.468..000

8.772.000

9.129.000

9.499.000

9.932.000

C. Wynik finansowy

-227.815

+548.351

+556.115

+333.200

+ 182.000

+ 182.000

+ 182.000

+ 182.000

+ 182.000

+ 136.000

D. Kredyty i pożyczki ogółem

390.400

652.411

628.595

379.730

216.000

209.000

203.000

197.000

190.000

44.000

I. Spłata zaciągniętych

Kredytów i pożyczek

378.640

469.031

455.730

379.730

216.000

209.000

203.000

197.000

190.000

44.000

- kredyt (Kredyt Bank S.A.)

- odsetki

92.600

69.251

 

 

 

 

 

 

 

 

8.040

3.050

 

 

 

 

 

 

 

 

- kredyt (BPH PBK S.A.)

- odsetki

71.200

71.200

71.200

71.200

 

 

 

 

 

 

19.400

16.300

10.000

2.830

 

 

 

 

 

 

- pożyczka (WFOŚiGW)

- odsetki

4.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pożyczka (NFOŚiGW)

- odsetki

28.000

28.000

14.000

 

 

 

 

 

 

 

480

230

30

 

 

 

 

 

 

 

- kredyt (BOŚ)

- odsetki

80.000

120.000

120.000

80.000

 

 

 

 

 

 

20.500

17.500

11.500

2.700

 

 

 

 

 

 

- kredyt (Kredyt Bank S.A.)

- odsetki

-

91.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

42.000

53.500

52.500

47.000

41.000

34.000

27.000

21.000

15.000

8.000

2.000

II. Spłata wnioskowanego

Kredytu

11.760

183.380

172.865

 

 

 

 

 

 

 

- kredyt

- odsetki

-

168.900

168.915

 

 

 

 

 

 

 

11.760

14.480

3.950

 

 

 

 

 

 

 

% D : A

4,38

8,57

8,15

4,68

2,59

2,42

2,27

2,11

1,96

1,37

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08