UCHWAŁA NR V/89/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15,poz. 148), Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Zaciągnąć kredyt bankowy do kwoty 337.815 zł na dofinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy z przeznaczeniem na budowę wodociągu grupowego gminy Sztabin i budowy ulicy Polnej w Sztabinie.

 

§ 2.

 

Upoważnić Wójta Gminy do przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia banku kredytującego, zawarcia umowy i przeprowadzenia czynności z tym związanych.

 

§ 3.

 

Spłata kredytu następować będzie z dochodów budżetowych gminy z uwzględnieniem w planach finansowych w latach 2004-2005 objętych spłatą.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08