UCHAŁA NR V/90/ 03

 

RADY GMINY SZTABIN

 

 

25 kwietnia 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin .

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się , co nastepuje :

§1. Powołać w skład Komisji Budżetu , Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin następujących radnych:

1) Hrehorowicz Henryka

2) Siemiaszko Eugenię

3) Kamińskiego Adama

4) Wasilewskiego Kazimierza

5) Chojnowskiego Jana

6) Chilicką Małgorzatę Danutę

§2. Traci moc Uchwała Nr I/5/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu , Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powziecia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08