UCHWAŁA NR VI/92/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003 r.

 

 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a”, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art.37 ust. 3, , art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Dz. U. Nr 25 poz. 253) uchwala się, co następuje:

I. Zasady ogólne

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sztabin;

b) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sztabin;

c) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

d) nieruchomości gruntowej – należy rozumieć przez to grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

§2. Podstawą do nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych, ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi , jest Zarządzenie Wójta.

II. Zbywanie i zamiana nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

§3.1. Ustala się, że podstawową formą zbywania nieruchomości na rzecz osób prawnych i fizycznych jest sprzedaż ich na własność.

2. Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości winno wynikać z potrzeb zabezpieczenia interesów gminy lub przepisów prawnych.

§4.1. Udziela się Wójtowi zgody na zamianę nieruchomości ze względu na:

a) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;

b) obowiązki Gminy wynikające z przepisów szczególnych;

c) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu;

d) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

e) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;

f) realizację innych celów publicznych.

2. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań z właścicielem zamienianej nieruchomości lub osobą upoważnioną, w których uzgadnia się istotne warunki umowy.

3. Dokonując zamiany należy brać pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

4. Rozliczenie należności stron może obejmować oprócz wartości zamienianych nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne roszczenia.

§5.1.Nieruchomości lub lokale mieszkalne mogą być zbywane w trybie bezprzetargowym, jeżeli:

1) zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

2) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

2. Udziela się Wójtowi zgody na rozkładanie ceny nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych na raty stosowanie umownych stawek oprocentowania drugiej i pozostałych rat ceny nieruchomości lub lokalu, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej, z tym że stawka oprocentowania nie może być niższa niż 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§6.1. Cenę zbycia lub wywoławczą Wójt określa w oparciu o wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w zarządzeniu o przeznaczenie nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego do zbycia

2. Przy zbywaniu nieruchomości z gminnych zasobów, kosztami opracowania operatu szacunkowego oraz podziału geodezyjnego obciąża się nabywcę.

3. Ustalona Zarządzeniem Wójta cena sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego obowiązuje w okresie 1 roku od dnia podjęcia zarządzenia.

4. Na poczet ceny zalicza się uzgodnione w umowie najmu lub dzierżawy z wynajmującym lub dzierżawcą nakłady dokonane na przedmiocie podlegający zbyciu, a poniesione przez niego i nie rozliczone uprzednio przez wynajmującego.

§7.1. Udziela się Wójtowi zgody na stosowanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w następującej wysokości:

1) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r. – 20% ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy;

2) pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych – 15% ceny nieruchomości, jeżeli cele te będą realizowały podmioty, dla których są to cele statutowe;

3) przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy:

a) 30% wartości lokalu, w przypadku gdy nabywca wpłaca jednorazowo całą należność za lokal;

b) 15% wartości lokalu, w przypadku rozłożenia należności na raty oprocentowane, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat;

c) 10% wartości lokalu, w przypadku rozłożenia należności na raty, przy okresie spłaty do 10-u lat.

4) należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu, o którym mowa w & 5 ust. 2. W razie zbycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę, raty stają się natychmiast wymagalne;

5) sprzedaż lokalu obciążonego zaległymi opłatami z tytułu najmu i eksploatacji może być wstrzymana czasowo do chwili uregulowania należnych zaległych opłat przez najemcę wnioskującego o sprzedaż lokalu;

6) ustaloną zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę obniża się o 20% dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

§8.1. Działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedawane ich użytkownikom wieczystym w wypadku gdy zostały zabudowane w sposób określony w umowie.

2. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stosuje się pierwszą opłatę w następującej wysokości:

1) 15% ceny gruntu – dla nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo określone w art. 72 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy;

2) 25% ceny gruntu – dla pozostałych nieruchomości.

3. Ustala się stawkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości określonych w art. 72 ust.3 pkt. 5 ustawy w wysokości 5% ceny gruntu.

III. Dzierżawa, najem nieruchomości i lokali użytkowych.

§9.1. Udziela się Wójtowi zgody na wydzierżawienie nieruchomości i najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.

§2. Wójt zarządzeniem określa zasady i warunki przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia.

§3. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę jest czynsz roczny lub na czas dzierżawy jeżeli jest on krótszy niż rok , stawka czynszu za 1m2 i spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.

§4. Do przetargów stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

§10. Szczegółowe warunki oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem, określa umowa.

§11.1. Najemca lub dzierżawca może uzyskać pisemną zgodę Wójta na ulepszenie rzeczy najętej lub dzierżawionej pod warunkiem, że zgoda ta winna być wyrażona na piśmie i winna obejmować rodzaj, maksymalną wysokość nakładów i sposób rozliczania.

2. Umowa najmu i dzierżawy winna obejmować postanowienia przewidziane w ust. 1.

IV. Nabywanie nieruchomości i lokali i obciążanie nieruchomości gruntowych.

§12.1. Udziela się Wójtowi zgody na nabywanie nieruchomości i lokali oraz obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Nieruchomości i lokale nabywa się oraz obciąża służebnościami gruntowymi, z uwagi na cele , o których mowa w §4 ust. 1 niniejszej uchwały .

V. Inne postanowienia.

§13.1. Nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Wójt może wnosić jako wkład niepieniężny ( aport) do spółek z udziałem Gminy.

2. Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w najem, dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością statutową.

VI. Postanowienia końcowe.

§14. Umowy zawarte przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność.

§15. Zobowiązuje się Wójta Gminy:

1) do informowania Rady Gminy na najbliższej Sesji o podjęciu lub zamiarze podjęcia czynności w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości;

2) do składania Radzie rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-10