UCHWAŁA NR VI/95/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 13 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, z 2001r. Dz. U. Nr 129, poz. 1447 z 2002r. Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr. 74, poz. 676, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z 2003r. Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 200, poz. 1682) uchwala się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o numerze geodezyjnym 1005 o pow. 0,04 ha położonej we wsi Sztabin.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-10