UCHWAŁA NR II/11/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów przejazdów Przewodniczącemu

Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu Rady i zasad ich wypłacania.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, że Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości 125%, zaś Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 35% najniższego wynagrodzenia pracowniczego.

 

Diety będą wypłacane w terminie do dnia 30-go każdego miesiąca z dołu na rachunki bankowe, wskazane przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 2

Wyżej ustalone diety nie mogą przekroczyć kwoty diety maksymalnej, określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710).

 

§ 3

W sytuacji odbywania podróży służbowej, poza teren Gminy, związanej z realizacją zadań Rady, Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży, według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800).

§ 4

Wyznacza się Pana Mariana Truszkowskiego Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności w zakresie określenia terminu, miejsca wykonania zadania, miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środka transportu właściwego do odbycia tej podróży przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20