UCHWAŁA NR VI/97/03

 

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003r.

 

w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Krasnymborze

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. “h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 58 ust. 1i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz.759; Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65), uchwala się, co następuje:

§1. Z dniem 01 września 2003 roku zakłada się publiczne gimnazjum o nazwie: “Gimnazjum w Krasnymborze”.

§2. Akt założycielski Gimnazjum w Krasnymborze stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik

do Uchwały Nr VI/97/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 lipca 2003 r.

Akt założycielski

 

 

Publicznego Gimnazjum w Krasnymborze

Na podstawie art. 5, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 58 ust. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz.759; Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65)

z dniem 1 września 2003 roku zakłada się Publiczne Gimnazjum o nazwie

“Gimnazjum w Krasnymborze”.

Obwód Gimnazjum w Krasnymborze obejmuje następujące miejscowości Gminy Sztabin:

1) Balinka

2) Długie

3) Hruskie

4) Jastrzębna I

5) Jastrzębna II

6) Jasionowo K.

7) Kryłatka

8) Komaszówka

9) Krasnybór

10) Lebiedzin

11) Ostrowie

12) Ściokła

13) Wolne

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-10