UCHWAŁA NR VI/99/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003r.

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie.

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz.759; Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65), uchwala się, co następuje:

§1. Z dniem 01 września 2003r. tworzy się zespół szkół o nazwie “Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie”.

§2. Akt założycielski Zespołu Szkółu Samorządowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Nadaje się pierwszy statut Zespołowi Szkół Samorządowych w Sztabinie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Traci moc:

Uchwała Nr XXIV/158/97 Rady Gminy Sztabin z dnia 26 marca 1997 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sztabinie,

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/99/ 03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 lipca 2003r.

 

 

 

Akt założycielski

 

 

Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. . o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz.759; Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65),

 

tworzy się z dniem 1 września 2003r. zespół szkół o nazwie:

“Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie”

W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie , której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości:

Budziski, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Jaminy, Janówek, Karoliny, Kunicha, Krasnoborki, Kamień, Lipowo, Motułka, Podcisówek, Sztabin.

2. Oddział Przedszkolny w Sztabinie.

3. Gimnazjum w Sztabinie, którego obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości:

Budziski, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Jasionowo, Dębowo, Jaminy, Janówek, Jaziewo, Jagłowo, Karoliny, Kunicha, Kopiec, Kopytkowo, Krasnoborki, Kamień, Lipowo, Mogilnice, Motułka, Podcisówek, Polkowo, Sosnowo, Sztabin, Wrotki.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/99/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 lipca 2003r.

 

 

Statut

 

 

Zespołu Szkół Samorządowych

 

 

w Sztabinie

 

Rozdział I

Podstawowe informacje o Zespole

§1. Zespół Szkół Samorządowych (zwany dalej Zespołem) w Sztabinie działa na podstawie:

1) aktu założycielskiego;

2) ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty

3) niniejszego statutu.

§2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Oddział Przedszkolny w Sztabinie;

2) Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie ;

3) Gimnazjum w Sztabinie;

§3. Siedziba Zespołu mieści się w Sztabinie, ul. Augustowska 82, tel. / fax: (087) 6412033; e-mail: spsztabin@poczta.onet.pl

§4. Organem prowadzącym Zespół jest gmina Sztabin.

§5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku.

§6. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie.

§7. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Sztabin.

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu

§8.1. Zespół realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi a w szczególności:

1) ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991r. ;

2) Deklaracją Praw Człowieka;

3) Konwencją Praw Dziecka.

2. Zespół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej.

W zakresie wychowania przedszkolnego

§9.1. Oddział Przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

1) Oddział Przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8° ° do 13° ° ;

2) czas pracy Oddziału Przedszkolnego dostosowany jest do czasu pracy rodziców i ustalany corocznie w arkuszu organizacyjnym;

3) terminy przerw w pracy Oddziału Przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, w porozumieniu z rodzicami dzieci;

4) dniami wolnymi są dni ustawowo wolne od pracy.

2. Oddział Przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka i realizuje cele i zadania wynikające z opiekuńczo – wychowawczej roli placówki.

3. Oddział Przedszkolny współpracuje z rodzicami i przygotowuje dzieci do obowiązków i nauki w szkole podstawowej.

4. Umożliwia dzieciom podtrzymuje tożsamości narodowej, etniczej, językowej i religijnej przez zapoznanie z symbolami narodowymi (hymn państwowy, flaga narodowa), zapoznanie z językiem polskim i zdobyczami kultury oraz swobodny dostęp do religii.

5. Oddział Przedszkolny udziela podstawowej pomocy psychologicznej i pedagodicznej przez:

1) koordynowanie prac związanych z kierowaniem uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na:

a) badanie dojrzałości szkolnej,

b) lateralizację dzieci,

c) konsultację logopedyczną.

2) Udzielanie rodzicom porad indywidualnych, w związku z trudnościami w wychowaniu dzieci.

§10.1. Nauczyciele opiekują się dziećmi w trakcie pobytu w Oddziale Przedszkolnym oraz podczas wycieczek i zajęć poza terenem Oddziału Przedszkolnego.

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów zapewniajacych im pełne bezpieczeństwo w drodze do domu.

W zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum

§11. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum;

2) umożliwia absolwentom Gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosowanie do warunków Zespołu i wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu.

§12.1. Plan dyżurów nauczycieli i opieki nad dowożeniem ustalony jest na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez Radę pedagogiczną.

2. Samorząd Uczniowski organizuje pomoc dzieciom młodszym, np. przez:

1) wykonywanie pomocy naukowych i innych w razie potrzeby;

2) pomoc w nauce uczniom słabszym.

3. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu lub wzroku objęci są szczególną opieką, np. w miarę możliwości zapewnia się nauczenie indywidualne, udział a zajęciach wyrównawczych, możliwość dowożenia autobusem szkolnym, stosuje się do poleceń lekarza specjalisty i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Uczniowie majacy trudne warunki rodzinne lub losowe mogą być zwalniani z opłat za ubezpieczenie lud dożywianie. W miarę możliwości Zespół organizuje pomoc materialną lub rzeczową.

5. Środki na pomoc materialną i rzeczową pochodzą z funduszy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, darowizn, Opieki Społecznej, dotacji celowych MEN oraz innych źródeł.

§13.1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowca sprawuje opiekę nad klasą przez okres trwania całego etapu edukacyjnego.

3. Zaleca się, by zmiana następowała w szczególnych przypadkach, takich, jak:

1) ustanie stosunku pracy;

2) długotrwała nieobecność nauczyciela;

3) brak efektów wychowawczych, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców, uczniów lub wychowawcy.

4. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor.

5. Umotywowany wniosek o zmianę wychowawcy może być złożony wyłącznie na piśmie z imiennymi podpisami, co najmniej 51% rodziców lub co najmniej 2/3 uczniów klasy, po upływie 3 miesięcy nauki.

Rozdział III

Organy Zespołu Szkół Samorządowych

§14.1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna Zespołu;

3) Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Rada Rodziców uczniów Gimnazjum;

4) Samorząd Uczniowski.

2. W zespole może działać Rada Zespołu w składzie 9 osób w tym:

5) 3 nauczycieli wybranych w wyniku tajnego głosowania przez Radę Pedagogiczną;

6) 3 rodziców wybranych w wyniku tajnego głosowania przez ogół rodziców;

7) 3 uczniów wybranych w wyniku tajnego głosowania przez ogół uczniów Gimnazjum;

8) w skład Rady Zespołu nie wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej.

3. Za organizację wyborów członków Rady Zespołu odpowiada Dyrektor zespołu.

4. Wybory do Rady Zespołu powinny odbyć się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie przez dwóch spośród trzech organów uprawnionych do wnioskowania o powołanie Rady Zespołu, tj. rodziców, uczniów lub nauczycieli.

5. Pracami Rady Zespołu kieruje Przewodniczący wyłoniony w wyniku głosowania na pierwszym posiedzeniu.

6. Pozostałe uchwały Rady Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym obecności, co najmniej 2/3 członków Rady zwykłą większością głosów.

7. W przypadku, gdy nie została utworzona Rada Zespołu jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

8. W przypadku braku Rady Zespołu decyduje w sprawach finansowych opiniuje lub zatwierdza właściwa Rada Rodziców.

9. Kadencja Rady Zespołu trwa 3 lata.

§15. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego;

2) zezwala na spełnianie obowiązku poza szkołą;

3) sprawuje kontrolę spełniania szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie Zespołu;

4) sprawuje wraz z innymi nauczycielami pełniącymi funkcje kierownicze w Zespole nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole;

5) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;

7) odpowiada za realizacją ścieżek międzyprzedmiotowych i nauczanie blokowe;

8) realizuje uchwały Rady zespołu i Rady pedagogicznej;

9) przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej;

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Zespołu, odpowiada za ich prawid łowe wykorzystanie, może organizować pozadydaktyczną obsługę Zespołu;

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

12) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu;

13) współpracuje w wykonywaniu swych zadań z Radą Zespołu, Radą Pedagogiczną, rodziacami i Samorządem Uczniowskim.

§16. Prawa i obowiązki Rady Zespołu:

1) opiniuje wniosek Dyrektora dotyczący funkcji wicedyrektora;

2) uchwala Statut Zespołu;

3) opiniuje plan finansowy Zespołu;

4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, Dyrektora lub nauczycieli zatrudniony w Zespole;

5) opiniuje Plan Pracy Zespołu i inne sprawy istotne dla Zespołu;

6) opiniuje sytuacją i stan ogólny Zespołu;

7) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Zespołu.

§17.1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

2. Prawa i obowiazki Rady Pedagogicznej:

1) opiniuje wniosek Dyrektora dotyczący funkcji wicedyrektora;

2) zatwierdza zaopiniowany przez Radę Zespołu plan pracy Zespołu;

3) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

4) podejmuje uchwały zaopiniowane przez Radę Zespołu w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;

6) opiniuje organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

7) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu;

8) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9) opiniuje propozycję Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodznia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

10) przygotowuje projekt Statutu Zespołu albo jego zmian;

11) występuje do organu prowadzącego Zespół z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole.

§18.1. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Zespołu.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców uczniów Zespołu.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

4. Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik do Statutu.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wniskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§19.1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu i opracowują regulamin, którego postanowienia nie są sprzeczne ze Statuem Zespołu.

3. Samorząd działa w oparciu o swój regulamin stanowiący załącznik do Statutu.

4. Samorząd ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych potrzeb;

4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6) wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu.

5. Dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każdy wniosek Samorządu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

6. Na wniosek Dyrektora Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinię na temat pracy nauczyciela.

§20.1. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

2. Ewentualne spory między organami Zespołu (z wyjątkiem Dyrektora) rozstrzyga Dyrektor.

3. Spory między Dyrektorem, a innymi organami Zespołu rozstrzyga organ prowadzący, albo organ nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu.

§21.1 W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora do spraw Oddziału Przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego.

2. Wyboru wicedyrektora dokonuje Dyrektor po uzyskaniu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

3. Wicedyrektor Zespołu realizuje zadania w imieniu Dyrektora i działa w ramach przyznanego mu zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

4. W razie nieobecności Dyrektora jego funkcję pełni wicedyrektor.

5. Wicedyrektor jest szczególnie odpowiedzialny za wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane, tzn. pracę Oddziału Przedszkolnego i klas I – III Szkoły Podstawowej.

6. Zadania wicedyrektora zespołu:

1) w zakresie obowiązku szkolnego:

a) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu,

b) prowadzenie dokumentacji spełniania obowiązku szkolnego,

c) prowadzenie zapisów do oddziałów przedszkolnych,

d) organizowanie i dokonywanie kwalifikacji dzieci 3 – 5 letnich do Oddziału Przedszkolnego. 

2) w zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w oddziałach wychowania przedszkolnego i klas kształcenia zintegrowanego,


b) omawianie hospitowanych lekcji i zajęć,

c) prowadzenie właściwej dokumentacji nadzoru pedagogicznego,

d) omawianie wyników hospitacji i innych spostrzeżeń na zebraniach Rady Pedagogicznej, 

e) kontrolowanie zeszytów uczniowskich oraz dokonywanie badań wyników nauczania w klasach kształcenia zintegrowanego,

f) organizowanie oraz kontrolowanie doskonaleń zawodowych oraz samokształceń nauczycieli Oddziału Przedszkolnego i klas I – III,

g) kontrolowanie wyposażenia i organizowanie Oddziału Przedszkolnego i klas I – III,

h) dokonywanie semestralnej i rocznej oceny pracy nadzorowanej jednostki,

i) organizowanie pracy nauczycieli w zakresie przebiegu uroczystości szkolnych,

j) kontrolowanie realizacji programu wychowania zdrowotnego.

3) w zakresie organizacji zycia Zespołu: 

a) troszczenie się o ład i prawidłowy przebieg życia Zespołu,

b) organizowanie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

c) czuwanie nad dyscypliną pracy.

4) w zakresie opieki nad uczniami: 

a) troszczenie się o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b) dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń Zespołu i jego otoczenia,

c) organizowanie pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce,

d) kontrolowanie sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi.

5) w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:

a) kontrolowanie poszanowania sprzętu i pomocy naukowych oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,

b) kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp.,

c) kontrolowanie pracy sprzątaczek i kucharek.

6) inne prace: 

a) podejmowanie własnych przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia wyników nauczania i wychowania, poprawy estetyki pomieszczeń i otoczenia oraz przestrzegania dyscypliny pracy, 

b) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zespołu.

§22.1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów;

3) uzyskiwania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i poczynań, niepowodzeń w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) wyrażania i przekazywania właściwemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy Zespołu;

3. w Zespole prowadzi się spotkania ogólne z rodzicami nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku szkolnego oraz spotkania wychowawcy z rodzicami w zależności od potrzeb.

Rozdział IV

Organizacja Zespołu

§23.1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

1) w Szkole Podstawowej – 6 lat;

2) w Gimnazjum – 3 lata.

1. Nauka w Szkole Podstawowej i Gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna.

2. Spełnianie obowiązku szkolnego oraz jego kontrolę określają odrębne przepisy.

3. Zespół prowadzi Oddział Przedszkolny.

4. Zespół sprawuje opiekę w świetlicy nad uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

A. W zakresie wychowania przedszkolnego

§24.1. Oddział Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców.

2. Szczegółową organizację Oddziału Przedszkolnego, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, opracowany przez Dyrektora Zespołu.

3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący.

§25.1. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci 6-letnie.

2. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejnoiści dzieci rodziców pracujących oraz samotnych matek i ojców z obwodu zespołu.

3. W przypadku, kiedy do Oddziału Przedszkolnego zostanie zgłoszona większa liczba dzieci niż miejsc, powoływana jest komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

a) dyrektor,

b) nauczyciele,

c) przedstawiciel rodziców.

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej odwołania rozpatruje Dyrektor Zespołu.

§26.1. Praca wychowawczo – dydaktyczna przebiega na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wybranego z zestawu programów.

2. Organizację pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia określa wszystkie czynności nauczycieli i dziaeci w ciągu dnia pracy Oddziału Przedszkolnego.

B. W zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum

§27.1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynaja się o godz. 815..

1) w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum godzina lekcyjna trwa 45 minut;

2) w klasach I – III Szkoły Podstawowej godzina lekcyjna może trwać od 30 do 60 minut;

3) przerwy międzylekcyjne trwają 10 min., przerwa śniadaniowa po trzeciej lekcji trwa 25 minut;

2. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w pomieszczeniach do nauki, bibliotece, sali gimnastycznej bądź terenowych urządzeniach wychowania fizycznego, na działce szkolnej lub za zgodą Dyrektora poza obiektem szkolnym, np.: na wycieczce, w kinie, teatrze itp.

3. Opiekę nad uczniami sprawuje:

1) nauczyciel prowadzący zajęcia – w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) nauczyciel dyżurny – w czasie przerw;

3) wychowawca świetlicy – w czasie zajęć w świetlicy;

4) wychowawca klasy – w czasie zajęć w klasach I – III i w Oddziale Przedszkolnym;

5) wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel – w czasie dowozu uczniów;

6) wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele i inni opiekunowie wybrani spośród rodziców (zgodnie z obowiązującymi przepisami) – w trakcie wycieczek.

4. Uczniowie Oddziału Przedszkolnego są doprowadzani do Oddziału Przedszkolnego i odbierani przez rodziców lub opiekunów.

§28.1. Termin organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu, arkusz organizacji Zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący.

§29.1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział, w którym maksymalna ilość uczniów wynosi 30.

2. Liczba dzieci w Oddziale Przedszkolnym nie może przekraczać 25.

§30. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§31. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III Szkoły Podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne dni, określone w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny oraz przerw w zajęciach ustala nauczyciel.

§32. Podstawową formą pracy w Zespole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie zajęć zintegrowanych, blokowych oraz przedmiotowych.

§33. Oddziały można dzielić na grupy w następujących przypadkach:

1) oddziały liczące powyżej 24 uczniów – w nauczaniu języków obcych, informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym ćwiczeń laboratoryjnych;

2) w przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół;

3) zajęcia wychowania fizycznego w kalsach IV - VI Szkoły Podstwowej i Gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 §34. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych, a także łączenie klas może występować podczas wycieczek i wyjazdów.

1) czas trwania tych zajęć ustala się tak jak w § 27;

2) zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach środków finansowych posiadanych przez Zespół.

§35. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych, a także podczas wycieczek.

§36. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne jak również spełniać rolę szkoły ćwiczeń po zawarciu porozumienia między Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.

§37.1. Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia przez uczniów gorącego napoju np.: ,mleka, kakao, kawy lub herbaty.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Zespołu, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

§38.1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań ucznia, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

4. Biblioteka szkolna sprawuje funkcje:

1) kształcąco – wychowawczą poprzez rozwijanie i wzbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli;

2) opiekuńczo – wyvchowawczą poprzez współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym wychowawcami w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów;

3) kulturalno – rekreacyjne poprzez rozwijanie życia kulturalnego uczniów.

5. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu oraz rodzice poprzez założenie karty bibliotecznej.

6. Biblioteka szkolna posiada:

1) jedno pomieszczenie – bibliotekę i czytelnię;

2) posiada odpowiednie meble i sprzęt biblioteczny.

7. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne niezbędne materiały oraz prowadzi ich zakup mając na celu zabezpieczenie realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego Zespołu.

8. Zadania bibliotekarza:

1) udostępnianie zbiorów;

2) udzielanie informacji bibliotecznych;

3) rozmowy z czytelnikami o książkach oraz prowadzenie poradnictwa w zakresie wyboru książek;

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i kształcenia uczniów jako czytelników;

5) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałó;

6) informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa.

§39.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywć w Zespole ze względu na organizację zajęć szkolnych (odjazd autobusów) Zespół organizuje opiekę świetlicową.

2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne jako forma działalności opiekuńczo – wychowawczej Zespołu.

§40.1. Celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej, którzy oczekują na odjazd do domu autobusem szkolnym.

2. Do form pracy świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu;

3) rozwijanie zamiłowań, uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację zajęć w tym zakresie;

4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury.

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych pod kierunkiem nauczyciela – wychowawcy swietlicy.

4. Organizację pracy świetlicy określa szczegółowo jej regulamin.

Rozdział V

Nauczyciele i pracownicy Zespołu

§41.1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników administracyjnych i obsługi, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrebne przepisy.

§42. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§43. Nauczyciel odpowiedzialny jest za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3) rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie dla każdego wychowanka oraz ucznia mającego trudności w anuce lub sprawującego trudności wychowawcze.

§44. Nauczyciel jest zobowiązany do:

1) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

2) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnocszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

3) zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

§45. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur podczas przerw:

1) nauczyciel rozpoczyna dyżur na wyznaczonych korytarzach o godz. 7°° i pełni swoje obowiązki na każdej przerwie do końca pracy w danym dniu łącznie z ostatnią przerwą;

2) nauczyciel pełni dyżur wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora zespołu;

3) nauczyciel dyżurujący ma obowiązek:

a) punktualnie rozpoczynać i rzetelnie pełnić dyżur;

b) dbać o bezpieczeństwo uczniów;

c) pilnować ładu i porządku na wyznaczonych miejscach pełnienia dyżuru – korytarze, łazienki, szatnia;

d) zwracać baczną uwagę na zachowanie się uczniów podczas przerw;

e) przekazywać wychowawcom klas informacje o pozytywnym i niewłaściwym zachowaniu się uczniów;

f) w razie zaistnienia wypadku w wyniku, którego nastąpił uszczerbek na zdrowiu ucznia, nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy, zgłoszenia zaistniałego zdarzenia służbom medycznym, dyrekcji Zespołu i wpisania okoliczności wypadku do książki wypadków znajdującej się u Dyrektora Zespołu.

§46. Obowiązki nauczyciela – wychowawcy klasowego:

1) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia;

2) nauczyciel jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu;

3) systematycznie i rzetelnie prowadzić dokumentację szkolną: arkusze ocen, dzienniki lekcyjne;

4) opracować plan pracy wychowawczej w oparciu o plan szkoły w terminie określonym przez dyrekcję. Plan pracy wychowawczej powinien zawierać: cele wychowania obejmujące wszystkie sfery osobowości ucznia, zadania do realizacji wspomagające osiągnięcie zakładanych celów wychowania dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów, uwzględniające tematy z preorientacji zawodowej, ekologii, zdrowia, świąt narodowych i szkolnych, zasad bezpieczeństwa, informację o klasie, uczniach, samorządzie, rodzicach z Rady Rodziców;

5) wprowadzać w zasady demokracji, organizując wspólnie z uczniami wybór samorządu klasowego;

6) na pierwszym zebraniu z rodzicami zapoznać ze Szkolnym Systemem Oceniania;

7) na pierwszym zebraniu z rodzicami w miesiącu wrześniu określić skład klasowej Rady Rodziców;

8) zaplanować wspólnie z uczniami prace na rzecz szkoły i środowiska (opieka nad kwiatami w klasie, sprzątanie rejonów placu szkolnego, dokonywanie zmian w wystroju sal lekcyjnych itp.);

9) dokonać rozeznania dotyczącego przynależności uczniów do organizacji dziecięcych i młodzieżowych, kół zainteresowań, uprawianego sportu, hobby (uwzględniając to w planie wychowawczym klasy np. w tabeli);

10) rozpoznać środowisko domowe ucznia i jego warunki bytowe (wizyty w domach);

11) otaczać szczególną opieką na terenie Zespołu uczniów potrzebujących takiej opieki (z rodzin zastępczych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych);

12) rozpoznawać sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów i wskazywać takie, które służą zdrowiu i ogólnemu rozwojowi;

13) właściwie przydzielić miejsca uczniom w ławkach uwzględniając stan zdrowia uczniów, ich warunki fizyczne oraz dokonywać okresowej zamiany miejsc w rzędach;

14) zebrać składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie wskazanym przez dyrekcję;

15) dokonać rozeznania, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie i otoczyć szczególna opieką, troską oraz wspierać uczniów szczególne uzdolnionych;

16) dokonać rozeznania co do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (mikrodeficyty rozwojowe) i organizować pomoc koleżeńską, zespoły wyrównawcze;

17) dopingować do ciągłej pracy ucznia nad sobą w obcowaniu w grupie (uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, dziecko - rodzice, brat – siostra );

18) zaplanować wspólnie z rodzicami i uczniami:

a) imprezy klasowe,

b) wycieczki,

c) rajdy,

d) przybliżenie ciekawych zawodów wykonywanych przez rodziców.

19) poddawać wspólnej analizie (uczniowie, rodzice, wychowawca) wg wypracowanych form:

a) uzyskiwane wyniki w nauce i zachowaniu,

b) obecności na zajęciach, które winne są terminowego rozliczania i zgłaszania opuszczonych godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

c) obowiązujących w szkole regulaminów dotyczących postaw ucznia, jego zachowania i jego bezpieczeństwa.

20) organizować spotkania z rodzicami w celu przekazania informacji o zachowaniu, osiąganych wynikach w nauce, sukcesach, nagrodach, stosownym ubieraniu się ucznia;

21) poinformować rodziców lub opiekunów ucznia na miesiąc przed końcem semestru (roku) o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfikacji semestralnej lub rocznej;

22) uwzględnić w planie wychowawczym co najmniej dwa tematy dokształcające rodziców, dotyczące potrzeb rozwojowych, wychowania i zagrożeń ich dzieci;

23) rozwiązywać na bieżąco problemy zaistniałe w klasie. Informować rodziców (opiekunów) przez dyrektora Zespołu o przyznanej nagrodzie lub udzielonej uczniowi karze;

24) brać udział w szkoleniach metodycznych w zakresie wychowania, w miarę potrzeb własnych i możliwości finansowych.

§47.1. Pedagog koordynuje prace Zespołu w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej, uwzględniając konkretne potrzeby Zespołu i środowiska. W rozwiazywaniu pojawiajacych się problemów opiekuńczo – wychowawczych, pedagog wspólpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, dyrekcją Zespołu, lekarzem, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

2. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

1) dokonywać ocen sytuacji wychowawczej w Zespole oraz składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Zespołu;

2) udzielać pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

3) koordynować prace związane z kierowaniem uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

4) koordynować prace związane z badaniem dojrzałości szkolnej oraz lateralizacji dzieci oddziału przedszkolnego;

5) udzielać rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu dzieci.

3. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

1) rozpoznawać warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;

2) opracowywać wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy;

3) rozpoznawać sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów;

4) udzielać pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:

1) udzielać uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;

 

2) udzielać uczniom porad w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w domu rodzinnym;

 

3) udzielać pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych;

 

4) przeciwdziałać skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

5. W zakresie pomocy materialnej:

1) organizować opiekę i pomoc materialną uczniom szczególnie potrzebującym;

 

2) dbać o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne;

 

3) wnioskować o kierowanie spraw uczniów z rodzin patologicznych do sądów dla nieletnich.

Rozdział VI

Wychowankowie i uczniowie Zespołu

A. Wychowankowie Oddziału Przedszkolnego:

§ 48. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku lat 6. Dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny mogą uczęszczać do Oddziału Przedszkolnego nie dłużej niż do 10 roku życia.

2. Dzieci maja prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego;

2) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania z uwzględnieniem praw dziecka i godności osobistej;

4) rozwijania zainteresowań i telentów;

5) pomocy w zakresie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

B. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

§ 49.1. Do Szkoły Podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7 lat, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia do 13, ale nie dłużej niż do 18 roku życia.

2. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, w zasadzie od 13 do 16, ale nie dłużej niż do 18 roku życia.

§ 50. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu.

§ 51. Uczeń może być nagradzany za:

1) wyniki w nauce;

 

aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;

3) uczestnictwo lub szczególne osiągnięcia w turniejach, konkursach przedmiotowych, zawodach i imprezach sportowych;

4) pracę społecznie – użyteczną na rzecz klasy lub szkoły;

5) wzorową realizację dyżurów szkolnych i klasowych;

6) czynne i punktualne uczestnictwo w zajęciach, zebraniach, imprezach i uroczystościach szkolnych;

7) wzorową postawę uczniowską;

8) czytelnictwo.

§ 52. Uczeń może otrzymać:

1) pochwałę wychowawcy;

2) pochwałę Samorządu Uczniowskiego;

3) pochwałę Dyrektora wobec uczniów Zespołu;

4) dyplom uznania;

5) nagrodę rzeczową;

6) list pochwalny skierowany do rodziców;

7) wpis do kroniki Zespołu.

§ 53. Uczeń może być ukarany za:

1) nieprzestrzeganie niniejszego Statutu;

2) uchybianie normom współżycia w stosunku do innych ludzi;

3) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć;

4) rażące uchybianie obowiązkom szkolnym;

5) niszczenie mienia Zespołu;

6) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie narkotyków;

7) kradzież, wyłudzanie pieniędzy;

8) bójki, wymuszenia, zastraszanie.

§ 54.1. Za nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego i postanowień niniejszego Statutu uczeń może być ukarany:

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy,

b) upomnieniem lub naganą Samorządu Uczniowskiego,

c) upomnieniem lub naganą Dyrektora,

d) naganą Dyrektora wobec Szkoły,

e) zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach kulturalnych,

f) przeniesieniem do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora,

g) przeniesieniem do właściwej szkoły, w przypadku, jeżeli uczeń jest z poza rejonu Zespołu.

2. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo być wysłuchany.

3. Uczeń ma prawo odwołania się od kary udzielonej przez wychowawcę do Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora.

4. Uczeń ma prawo odwołania się od kary udzielonej przez Samorząd Uczniowski do wychowawcy lub Dyrektora.

5. Od kary udzielonej przez Dyrektora uczeń może odwołać się do Dyrektora.

6. Prawo odwołania się od kary udzielonej uczniowi przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.

§ 55. O nagrodzeniu ucznia lub udzieleniu kary informuje rodziców (opiekunów) wychowawca klasy.

§ 56.1. Uczeń ma obowiązek:

1) realizować obowiązek szkolny i przestrzegać postanowień niniejszego Statutu;

2) dbać o dobre imię szkoły oraz godnie reprezentować ją na zewnątrz;

3) punktualnie stawiać się na zajęcia lekcyjne i uroczystości szkolne;

4) wypełniać dyżury klasowe i szkolne zgodnie z regulaminem;

5) uczestniczyć w pracach społecznie – użytecznych na rzecz szkoły i środowiska;

6) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

7) dbać o najbliższe otoczenie i sprzęt szkolny;

8) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

2. Uczeń ma prawo do:

1) korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce;

2) wypowiadania się w kwestiach szkoły, planu pracy i regulaminów;

3) poszanowania własnej godności;

4) składania egzaminu poprawkowego;

5) znajomości regulaminu klasyfikacji, promowania i oceniania;

6) korzystania ze świetlicy, czytelni i biblioteki;

7) korzystania z posiłków, pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej;

8) znajomości otrzymywanych ocen oraz przewidywanych ocen okresowych i rocznych;

9) znajomości programu nauczania;

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 57.1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Zespół, używa się pieczęci nagłówkowej: “Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze”.

§ 58. Pieśń Szkoły:

„Gospodarze” 

„Przed nami piękny kraj łąk, pól i lasów
Przed nami piękny cel i śmiała myśl
Wezwanie naszych dni i naszych czasów
I zaufanie tych, co ku nam szli.

Bo w nas tyle zapału i wiary
Tyle młodych uśmiechów na twarzy
Tyle siły i serca bez miary
Tyle troski gospodarzy.

O dobrobyt tej ziemi
O jej piękno, bo cudna
O kulturę na co dzień
Chociaż wiemy, że trudna.

Cel nasz jasny, zadanie niełatwe
Byle wytrwać do końca na straży
Służbę dzielić wśród starszych i dziatwę
I być zawsze tych ziem – gospodarzem.

Przed nami trudne dni i pełne napięć
Przed nami próba sił – radosny trud
Nie będzie białych plam na naszej mapie
Nie będzie obcych miejsc, nieznanych dróg.

Bo w nas tyle zapału...”

 

§ 59.1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 60.1. Tekst niniejszego Statutu może być nowelizowany przez Radę Pedagogiczną.

2. Poprawki do Statutu Zespołu nanosi się w formie uchwał.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-10