UCHWAŁA NR VI/100/03

 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 29 lipca 2003 r.

 w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.  Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717), oraz art. 17 ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz.759; Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.1268,  Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów na obszarze Gminy Sztabin.

2. Plan sieci, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się granice obwodów publicznych gimnazjów.

2. Granice obwodów gimnazjów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/41/99 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 marca 1999r. w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego . 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz 
 
 

 Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr VI/100/03

 Rady Gminy Sztabin 

 z dnia 29 lipca 2003r. 


PLAN

SIECI PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA OBSZARZE  GMINY SZTABIN

1.  Gimnazjum w Sztabinie ul. Augustowska 82; 16-310 Sztabin

2. Gimnazjum w Krasnymborze ; 16-308 Krasnybór

 

 Załącznik Nr 2

 do Uchwały Nr VI/100/03

 Rady Gminy Sztabin

 z dnia 29 lipca 2003r.

GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW

1.  Gimnazjum w Sztabinie obejmuje następujące miejscowości:

1) Budziski      

2) Cisów

3) Czarniewo

4) Czrny Las

5) Ewy

6) Fiedorowizna

7) Huta

8) Jasionowo 

9) Dębowo

10) Jaminy

11) Janówek

12) Jaziewo

13) Jagłowo

14) Karoliny

15) Kunicha

16) Kopiec

17) Kopytkowo

18) Krasoborki

19) Kamień

20) Lipowo

21) Mogilnice

22) Motułka

23) Podcisówek

24) Polkowo

25) Sosnowo

26) Sztabin 

27) Wrotki

2.  Gimnazjum w Krasnymborze obejmuje następujące miejscowości:

1) Balinka

2) Długie

3) Hruskie

4) Jastrzębna I

5) Jastrzębna II

6) Jasionowo K.

7) Kryłatka

8) Komaszówka

9) Krasnybór

10) Lebiedzin

11) Ostrowie

12) Ściokła

13) Wolne

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-10