UCHWAŁA NR VI/101/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 lipca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć dochody o kwotę 20.480 zł

2. Zmniejszyć dochody o kwotę 20.480 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć wydatki o kwotę 101.000 zł

2. zmniejszyć wydatki o kwotę 101.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Objaśnienia zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem 8.946.367 zł

2. plan wydatków ogółem  9.174.182 zł

3. kwotę 276.700 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

4. źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 504.515 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w

kwocie 166.700 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                             Stanisław Anuszkiewicz


           

Załącznik  Nr 1

 do Uchwały Nr VI/101/03

                         Rady Gminy Sztabin

                          z dnia 29 lipca 2003r.


Z M I A N A   P L A N U  DOCHODÓW


DZIAŁ  ROZDZIAŁ  § Treść                                       Zwiększenie   Zwiększenie
 100      Górnictwo i kopalnictwo           3.000  
      10095    Pozostała działalność           3.000  
     046  Wpływy z opłaty  eksploatacyjnej                                                 3.000  
 710      Działalność usługowa           2.000            2.000
      71035    Cmentarze           2.000  
     202   Dotacje celowe - porozumienia           2.000  
      71095    Pozostała działalność              2.000
     202  Dotacje celowe - porozumienia              2.000
 750      Administracja publiczna           3.000  
      75023    Urzędy gmin           3.000  
     069  Wpływy z różnych opłat           3.000  
 756      Dochody- os.prawne, fizyczne           9.753          11.800
      75615    Wpływy z podatków           8.173  
     032  Podatek rolny              400  
     033  Podatek leśny           7.273  
     091  Odsetki              500  
      75616    Wpływy z podatków           1.530          11.800
     036  Podatek od spadków i darowizn           1.500  
     037  Podatek od posiadania psów                30  
     045  Wpływy z opłat administracyj.              1.800
     050  Pod. od czynności cywil.praw.            10.000
      75618    Wpływy z opłaty skarbowej                50  
     091  Odsetki                50  
 758      Różne rozliczenia           2.727            6.680
      75805    Część rekompensująca subwencji           2.727  
     292  Subwencje ogólne           2.727  
      75814    Różne rozliczenia finansowe              6.680
     097  Wpływy z różnych dochodów              6.680
       Ogółem         20.480          20.480


                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Stanisław Anuszkiewicz

 


 

Załącznik Nr2

                                                                                                          do Uchwały Nr VI/101/03

Rady Gminy Sztabin

 z dnia 29 lipca 2003r.

 


Z M I A N A   P L A N U  WYDATKÓW

Dział Rozdz 

§    

Treść                                     

 Zwiększenie  Zmniejszenie
 010      Rolnictwo i łowiectwo         30.000  
   01010    Infrastruktura wodociągowa         30.000  
     6050  Wydatki inwestycyjne         30.000  
 600      Transport i łączność

 50.000

 50.000

   60014    Drogi publiczne powiatowe  

 50.000

     6620  Dotacje celowe na inwestycje  

 50.000

       Drogi publiczne gminne

  50.000

 
     6050  Wydatki inwestycyjne

  50.000

 
 750      Administracja publiczna

 21.000

 
   75022    Rady gmin

 8.000

 
     3030  Różne wyd. na rzecz osób fiz.

 8.000

 
   75023    Urzędy gmin

 7.000

 
     4300  Zakup usług pozostałych

 7.000

 
   75095    Pozostała działalność

 6.000

 
     3030  Różne wyd. na rzecz osób fiz.

 2.000

 
     4430  Różne opłaty i składki

 4.000

 
 853      Opieka społeczna  

 10.000

   85315    Dodatki mieszkaniowe  

10.000

     3110  Świadczenia społeczne  

 10.000

 900      Gospodarka komunalna    
   90001    Gospodarka ściekowa  

 4.000

     4300  Zakup usług pozostałych  

 4.000

   90015    Oświetlenie ulic  

 37.000

     4260  Energia  

 27.000

     4300  Zakup usług pozostałych  

 10.000

       Ogółem

 101.000

 101.000

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  Stanisław Anuszkiewicz

 

                            Załącznik nr 3

                                  do Uchwały Nr VI/101/03

                           Rady Gminy Sztabin

                z dnia 29 lipca 2003r.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.
            
 

 L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Okres realizacji 

 Wartość całkowita

Koszty kwalifikowane dla Programu SAPARD 

środki własne budżetowe*

 

Wpłaty

Ludności*

 

 

dotacja bezzwrotna

   SAPARD*

 

Kredyty i pożyczki*

 

Inne*

 1

Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy

 2003  1.384.635

 1.266.949

 89.013

 324.000

 839.987

 131.635

 -

 2  Budowa wodociągu we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie – nadzór inwestorski, inne koszty  2003

 30.815

 -

 -

 -

 -

 30.815

 -

 3  Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg oferty wykonawcy  2003

 470.154

 439.396

 37.624

 

 327.965

 104.565

 -

 4  Budowa ulicy Polnej w Sztabinie – budowa kolektora deszczowego, nadzór inwestorski,  2003

 181.186

 -

 110.386

 -

 -

 70.800

 -

 5  Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin  2003

 5.902

 -

 5.902

 -

 -

 -

 -

 

 Razem

   2.072.692

 1.706.345

 242.925

 324.000  1.167.952  337.815

 -

* Źródła finansowania

                                 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                              Stanisław Anuszkiewicz


             Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VI/101/03

            Rady Gminy Sztabin

   z dnia 29 lipca 2003r.


Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2000 rok

Do § 1.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.480 zł dotyczy:

- w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo – ponadplanowe dochody z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000 zł na podstawie decyzji wydanych w grudniu 2002r.,

- w dziale 710 Działalność usługowa kwota dotacji celowej 2.000 zł na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa i grobowinictwa wojennego – właściwa klasyfikacja budżetowa,

- w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie kwoty wpływów o 3.000 zł dotyczy prowizji za znaki skarbowe i wpisy do ewidencji,

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych zwiększenie planu o kwotę 9.753 zł dotyczy korekty podatku rolnego i leśnego oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na podstawie otrzymanych sprawozdań za I półrocze 2003r.,

- w dziale 758 Różne rozliczenia kwota 2.727 zł dotyczy korekty części rekompensującej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2003 z dnia 2003-05-26 z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.480 zł dotyczy korekty dokonanej w działach 756 i 758 na podstawie sprawozdania za I półrocze b.r., a w dziale 710 dotyczy błędnej klasyfikacji budżetowej.

Do § 2.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 101.000 zł dotyczy:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 30.000 zł, dotyczy zwiększenia zakresu budowy wodociągu grupowego gm. Sztabin

- w dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków na budowę ulicy Polnej w Sztabinie o 50.000 zł,

- w dziale 750 Administracja publiczna – kwota  21.000 zł dotyczy zwiększenia planu na diety radnym i sołtysom, opłatę składki do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz na usługi w urzędzie gminy.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 101.000 zł dotyczy:

- w dziale 600 Transport i łączność – kwotę 50.000 zł planowaną na dofinansowanie budowy drogi powiatowej z braku porozumienia przesuwa się na budowę drogi gminnej,

- w dziale 853 Opieka społeczna i 900 Gospodarka komunalna – zmniejszenie zawyżonego planu w tych działach,


                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-11