UCHWAŁA NR VI/104/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Sztabin

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz 717) uchwala się, co następuje:

§1. Powołuje się komisję doraźną w składzie:

1) Małgorzata Danuta Chilicka

2) Eugenia Siemiaszko

3) Zbigniew Zięcina

której zadaniem będzie zbadanie skargi skierowanej do Rady Gminy na działalność organów gminy.

§2. Komisja rozpatrzy skargę w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r. i wyniki przedłoży Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3. Po wykonaniu zadania określonego w paragrafie 1 komisja ulega rozwiązaniu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-11