UCHWAŁA NR VII/105/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

12 września 2003r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie .

Na podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 zm ; Nr 154, poz.1787 , Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Gminy stwierdza, co nastepuje :

§1. W wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów na ławników Sądu Rejonowego w Augustowie wybrani zostali :

1) Harasim Wojciech

2) Hrehorowicz Aldona

3) Polkowski Wiesław

4) Siemiaszko Eugenia

5) Zięcina Zbigniew

§2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-11