UCHWAŁA NR VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 66.050 zł

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publicz. i ochr. p.poż. 5.000 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000 zł

    § 203 dotacja celowa na zad. własne 5.000 zł

dział 853 Opieka społeczna 11.650zł

rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze 1.600 zł

    § 201 dotacja celowa na zad. zlecone 1.600 zł

rozdz. 85395 Pozostała działalność 10.050 zł

    § 203 dotacja celowa na zad. własne 10.050 zł

dział 921 Kultura i ochr. dz. narodowego 49.400 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 49.400 zł

    § 626 dotacje celowe na zakupy inwest. 49.400 zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 66.050 zł

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 5.000 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000 zł

    § 4270 zakup usług remontowych 5.000 zł

dział 853 Opieka społeczna 11.650 zł

rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze 1.600 zł

    § 4010 wynagr.osobowe (zad.zlecone) 1.600 zł

rozdz. 85395 Pozostała działalność 10.050 zł

    § 3110 świadczenia społeczne 10.050 zł

dział 921 Kultura o ochr.dz. narodowego 49.400 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 49.400 zł

    § 6060 wydatki na zak. inwestycyjne 49.400 zł

 

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć wydatki o kwotę 48.290 zł

2. zmniejszyć wydatki o kwotę 48.290 zł

  -zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć dochody o kwotę 18.097 zł

2. zmniejszyć dochody o kwotę 18.097 zł

  - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 5.

Objaśnienia zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem 9.017.047 zł

2. plan wydatków ogółem 9.244.862 zł

3. kwotę 276.700 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

4. źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 504.515 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 166.700 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

Z M I A N A P L A N U W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

 

 

Rolnictwo

1.200

32.100

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

 

32.100

 

 

6052

Współfinansowanie programów

 

32.100

 

01095

 

Pozostała działalność

1.200

 

 

 

4100

Wynagrodzenia prowizyjne

1.200

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

3.000

3.000

 

70095

 

Pozostała działalność

3.000

3.000

 

 

4260

Zakup energii

3.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

3.000

750

 

 

Administracja publiczna

14.892

534

 

75023

 

Urzędy gmin

14.492

534

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

1.034

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodz. roczne

 

534

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.458

 

 

75022

 

Rady gmin

400

 

 

 

4210

Zakup materiałów

400

 

751

 

 

Urzędy nacz. organów władzy

174

 

 

75101

 

Urzędy nacz. organów władzy

174

 

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

152

 

 

 

4120

Składki na FP

22

 

754

 

 

Bezpiecz. publ. i ochr.ppożarowa

10.750

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

10.450

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz os.fiz.

1.500

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

8.000

 

 

 

4110

Składki ZUS

500

 

 

 

4120

Składki na FP

200

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

250

 

 

75414

 

Obrona cywilna

300

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

6.774

5.656

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5.352

5.352

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

5.352

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.352

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1.422

304

 

 

4040

Dodatkowe wynagr.roczne

 

304

 

 

4120

Składki na FP

304

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.118

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

 

85154

 

Przeciwdziałania alkoholizmowi

3.000

3.000

 

 

4210

Zakup materiałów

 

3.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

 

853

 

 

Opieka społeczna

4.500

 

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

4.500

 

 

 

4210

Zakup materiałów

2.500

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dz.narodowego

4.000

4.000

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury

4.000

4.000

 

 

4210

Zakup materiałów

4.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.000

 

 

 

Razem

48.290

48.290

 

Objaśnienia zmian w budżecie do załącznika Nr 1:

1. W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia oraz 921 Kultura – część zmian dotyczy przesunięć w paragrafach w ramach działów wg klasyfikacji budżetowej.

2. Nie wykorzystane środki w kwocie 32.100 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na budowę wodociągu grupowego gm. Sztabin przesunięto na następujące podziałki klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 750 Administracja publiczna kwota 1.034 zł na wypłatę ekwiwalentu za konserwację odzieży roboczej pracownikom robót publicznych, kwota 13.458 zł na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwację sprzętu komputerowego i usługi bankowe biura urzędu, kwota 400 zł na zakup kalendarzy dla radnych gminy,

- w dziale 010 Rolnictwo kwota 1.200 zł na wynagrodzenia prowizyjne za prowadzenie bloczków miejsca pochodzenia zwierząt

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów kwotę 174 zł na składki ZUS i FP z umowy za aktualizację spisu wyborców w gminie,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne na wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 10.450 zł ( wypłata odprawy emerytalnej, ekwiwalent za gaszenie pożarów, badania lekarskie) oraz 300 zł na szkolenie obrony cywilnej,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 1.118 zł brakujące za ubezpieczenie autobusów do dowożenia uczniów do szkół,

- w dziale 853 Opieka społeczna kwotę 4.500 zł na wdrożenie systemu POMOST do ośrodka pomocy społecznej (zakup sprzętu i szkolenia).

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

Z M I A N A  P L A N U  DOCHODÓW

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

8.097

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

 

8.097

 

 

626

Dotacje z funduszy UE

 

8.097

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8.097

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami

8.097

 

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy

8.097

 

756

 

 

Dochody- os.prawne, fizyczne

6.200

10.000

 

75616

 

Wpływy z podatków

 

 

 

 

034

Podatek od środków transport.

 

10.000

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

6.200

 

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

6.200

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.000

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2.000

 

 

 

083

Wpływy z usług

2.000

 

921

 

 

Kultura i ochr.dz.narod.

1.800

 

 

92195

 

Pozostała działalność

1.800

 

 

 

083

Wpływy z usług

1.800

 

 

 

 

Ogółem

18.097

18.097

 

Objaśnienia do załącznika Nr 2:

Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18.097 zł dotyczy:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie kwoty dotacji z programu SAPARD o 8.097 zł z związku ze zmniejszeniem zakresu prac inwestycyjnych wodociągu wiejskiego,

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia wpływów z najmu i dzierżaw o kwotę 8.097 zł,

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zmniejszenie wpływu podatku od środków transportowych o kwotę 10.000 zł (mniejsza ilość środków transportowych niż w ub.r.) oraz zwiększenie o kwotę 6.200 zł wpływów z opłaty skarbowej realizowanych przez urzędy skarbowe,

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 2.000 zł dotyczy wynajmu autobusów szkolnych

5. W dziale 921 Kultura kwota 1.800 zł dotyczy zwiększonych wpływów ze sprzedaży gazetki gminnej

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

 

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.

 

 

L.p.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Okres realizacji

 

Wartość całkowita

Koszty kwalifikowane dla Programu SAPARD

Źródła finansowania

środki własne budżetowe

Wpłaty

Ludności

dotacja bezzwrotna

SAPARD

Kredyty i pożyczki

Dotacje

1.

Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy

 

2003

 

1.383.350

1.254.736

95.825

 

324.000

 

831.890

 

131.635

 

-

2.

Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji

 

2003

 

49.400

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

49.400

 

2.

Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg umowy , budowa kolektora deszczowego

 

2003

 

654.815

439.396

 

151.484

-

 

327.966

 

175.365

 

 

-

3.

Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin

 

2003

 

5.902

 

-

 

5.902

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

                                                                                                      RAZEM

 

 

        2.093.467

 

                694.132

 

        222.396

 

 

 

             59.856

 

 

 

      49.400

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

Objaśnienia

zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Do § 1.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 66.050 zł dotyczy:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota dotacji celowej 5.000 zł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy w Sztabinie,

- W dziale 853 Opieka społeczna zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze oraz dotacji celowej na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem kwoty 10.050 zł na dożywianie uczniów,

- W dziale 921 Kultura i ochrona dz.narodowego dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w kwocie 49.400 zł na tworzenie Gminnego Centrum Informacji na podstawie podpisanej umowy Nr 2/GCI/2003.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 66.050 zł nastąpiło:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o kwotę 5.000 zł

- W dziale 853 Opieka społeczna – zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego z dnia 2003.08.28 i 2003.09.03 o kwotę 11.650 zł,

- W dziale 921 Kultura na podstawie umowy z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zgodnie z umową na kwotę 49.400 zł.

3. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 nie zwiększają deficytu budżetowego, który pozostaje w kwocie 504.515 zł, a źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 166.700 zł i zaciągnięty kredyt długoterminowy na realizowane inwestycje w kwocie 337.815 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-11