UCHWAŁA NR X/118/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 lutego 2004r.

                                                        w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na 2004 r.

Na podstawie art. 10 ust.3  ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póżn. zm.) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr  147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003r. Nr 80,poz. 719, Nr 122, poz. 1143)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Integracji i Polityki Społecznej na rok 2004 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                       Stanisław Anuszkiewicz 

 

 


Załącznik do

Uchwały Nr X/118/04

Rady Gminy Sztabin 

 z dnia 12 lutego 2004 r.

 

GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

NA 2004 ROK

 

I. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI PRORODZINNEJ

Cel strategiczny

Zadania

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna za realizację

Środki finansowe

Termin realizacji

1.       Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.

 

 

1.1 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in. zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej oraz zapewnienie warunków realizacji zadań  wynikających z ustawy o pomocy   społecznej.

 

1.2.Konserwacja systemu POMOST.

 

 

1.3 Członkostwo w Podlaskim Forum Pomocy

       Społecznej.

Wójt   w zakresie zadań własnych

 

 

 

 

 

 

Kierownik GOPS

    117.240zł.

 

 

 

 

        2.400zł.

 

 

           360zł.

Cały rok

 

 

 

 

Przez cały rok – jeden dzień w miesiącu.

Cały rok

2.       Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

 

2.1 Analiza i ocena zjawisk rodzących  zapotrzebowanie na       świadczenia pomocy społecznej.

 

2.2   Ustalanie zakresu i wysokości niezbędnej pomocy w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy z uwzględnieniem możliwości finansowych pomocy społecznej.

 

2.3   Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

 

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

Kierownik GOPS

 

 

Kierownik GOPS

 

 

 

Kierownik GOPS

 

 

Kierownik GOPS

Koszty uwzględnione w celu strategicznym 1

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

3.       Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

 

3.1   Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.

 

3.2   Przyznawanie pomocy rzeczowej.

 

3.3   Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

 

3.4   Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

 

3.5   Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

3.6   Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

 

3.7   Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

 

3.8   Dożywianie dzieci w szkole.

 

3.9   Realizacja rządowych programów osłonowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin lub grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

3.10           Kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i  ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu.

 

3.11           Praca socjalna.

 

3.12           Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych,     świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci oraz mieszkań chronionych

 

W roku 2004 nie przewiduje się tego rodzaju potrzeb.

 

Kierownik GOPS

 

Kierownik  GOPS

 

Kierownik GOPS

 

 

Kierownik GOPS

 

 

Kierownik GOPS

 

 

 

 

Kierownik GOPS

 

 

Kierownik GOPS

 

Kierownik GOPS

 

Kierownik GOPS

 

 

 

Kierownik GOPS

 

 

Kierownik GOPS

 

 

 

    

    6.000zł.    

 

      300zł.

 

      300zł.  

 

 

    25.000zł. 

 

 

       500zł.    

 

 

 

 

     3.900zł.

 

 

    1.000zł.

 

  36.000zł.

 

Określone zgodnie z danym programem

 

    3.000zł.

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Zgodnie z danym programem

 

Cały rok

 

 

Cały rok

4. Aktywizowanie osób i rodzin do rozwiązywania problemów we własnym zakresie.

 

4.1.Pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub

      odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

      oraz  tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

4.2. Zobowiązywanie osób i rodzin występujących o pomoc

      społeczną do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej

      sytuacji życiowej.

 

 

GOPS – pracownik socjalny

 

 

 GOPS – pracownik socjalny

 

Koszty uwzględnione w celu strategicznym 1

Cały rok

 

 

 

Cały rok

5. Opieka nad rodziną i dzieckiem

5.1. Udzielanie rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań pomocy w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej.

 

5.2. Otoczenie szczególną opieką rodzin wielodzietnych i niepełnych – mających problemy z zaspokajaniem najniezbędniejszych potrzeb bytowych, zdrowotnych i edukacyjnych.

Kierownik GOPS

 

 

 

Kierownik GOPS

Koszty uwzględnione w celu strategicznym 3

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

II. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA

 

 

 

Cel strategiczny

 

Zadania

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

 

Środki finansowe

 

Termin realizacji

 

 

1. Poprawa warunków lokalowych w ośrodku zdrowia w Krasnymborze i w ośrodku zdrowia w Sztabinie

 

 

1.1.  Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w ośrodku zdrowia w Krasnymborze.

 

 

1.2.  Wymiana stolarki okiennej w budynku ośrodka zdrowia w Krasnymborze.

 

1.3.  Wymiana drzwi wejściowych – zewnętrznych do budynku ośrodka zdrowia w Sztabinie (2 sztuki).

 

 

 

 

Inspektor J. Lotkowski

 

 

 

 

Inspektor J. Lotkowski

 

 

 

Inspektor J. Lotkowski

 

 

2.000zł.

 

 

 

 

8.000zł.

 

 

 

3.000zł.

 

 

Rok 2004

 

 

 

 

Rok 2004

 

 

 

Rok 2004

 

 

III GMINNY  PROGRAM 

PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

W  GMINIE  SZTABIN  NA ROK 2004

 

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Osoby i instytucje odpowiedzialne za realizację

Termin realizacji

Przewidywane koszty

1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

1.1.   Współfinansowanie Poradni Uzależnień w Augustowie za udzielanie świadczeń:

-          Diagnoza psychologiczno-lekarska w zakresie uzależnień od alkoholu,

-          diagnoza osobowa,

-          terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

1.2.   Kierowanie na badania do biegłej osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy lub zakłócają spokój i porządek publiczny - w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień i wskazania placówki na leczenia.

 

1.3.   Zwrot kosztów za dojazdy na terapię 

 

 

 

1.4.   Prowadzenie i obsługiwanie telefonu zaufania

 

 

 

1.5.   Współpraca ze szkołami, GOPS, policją, sołtysami, parafią, ośrodkiem zdrowia – szkolenia, zaopatrywanie w materiały informacyjno-edukacyjne oraz niezbędne pomoce.

 

1.6. Współpraca z Komisjami ds. RPA z pobliskich gmin (Suchowolą, Augustowem, Dąbrową Białostocką i Lipskiem).

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (RPA)

Specjaliści terapii uzależnień

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

 

Pełnomocnik RPA

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z potrzebami po zakończeniu terapii

wtorki i piątki 0d 16.00 do 20.00

 

 

Cały rok

4.500zł.

 

 

 

 

 

 

 

4.500zł.

 

 

 

 

 

 

540zł.

 

 

 

 

 

 

 

2.780zł.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

2.1   Prowadzenie grupy wsparcia.

 

2.2   Współpraca w prowadzeniu grupy AA „Promyk” – organizowanie mitingów otwartych i zamkniętych.

 

 

2.3   Poinformowanie mieszkańców gminy  (w sposób zwyczajowo przyjęty) o możliwości uzyskania pomocy psychologa lub prawnika w sprawach dotyczących ochrony prawnej przed przemocą i skutkami nadużywania alkoholu.

 

2.4   Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę  w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.

 

2.5   Przekazywanie rodzinom zasobu informacji na temat radzenia z przemocą w rodzinach i środowisku.

Pełnomocnik RPA

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

Pełnomocnik RPA

Szkoły

Gminna Komisja ds. RPA

 

 

 

Wójt gminy

Pełnomocnik RPA

 

Gminna Komisja ds. RPA

 

W miarę potrzeb

 

Cały rok

wtorki -  piątki

17.00 – 20.00

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

marzec – kwiecień 2004

 

na bieżąco

800zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

3.1   Przeprowadzenia programów profilaktycznych dla  młodzieży, nauczycieli i rodziców zapobiegających występowaniu w szkole i środowisku przemocy i narkomanii.

 

 

3.2   Udział w ogólnopolskiej kampanii  „Zachowaj trzeźwy umysł”.

 

 

3.3.Organizowanie pielgrzymek trzeźwościowych w czasie 

      ogólnopolskich Dni Trzeźwości.

 

 

3.4   Organizowanie imprez bezalkoholowych skierowanych do rodzin objętych programem przeciwalkoholowym np.: spotkania opłatkowe, choinkowe.

 

3.5   Wydawanie opinii odnośnie prowadzenia punktów

       sprzedaży alkoholu i ich kontrola.

 

3.6 .Zakup  spektakli  teatralnych  o charakterze

      profilaktycznym.

 

3.6   Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci

      i młodzież  pozaszkolnej.

 

3.8   Prowadzenie w miesięczniku „Nasz Sztabiński Dom” rubryki poświęconej profilaktyce oraz prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Pełnomocnik RPA

Gminna Komisja ds. RPA

Przeszkolony i uprawniony psycholog i terapeuta

 

 

Pełnomocnik RPA

Nauczyciele szkół gminnych

Gminna Komisja ds. RPA

 

Gminna Komisja ds. RPA

Pełnomocnik RPA

 

 

Gminna Komisja ds. RPA

Pełnomocnik RPA

 

 

Gminna Komisja ds. RPA

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Redaktor „Nasz Sztabiński Dom”

 

Marzec, kwiecień i maj 2004r.

 

 

 

 

marzec czerwiec 2004

 

 

czerwiec sierpień 2004

 

 

marzec listopad grudzień 2004

 

 

cały rok

 

 

czerwiec 2004

 

 

styczeń – marzec 2004

 

cały rok

 

2.500zł.

 

 

 

 

 

1.000zł.

 

 

 

1.500zł.

 

 

 

1.800zł.

 

 

 

 

 

 

2.400zł.

 

 

2.000zł.

 

 

500zł.

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

4.1   Współfinansowanie konkursów o charakterze profilaktycznym organizowanych przez szkoły, Policję, Straż, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej.

 

4.2   Finansowanie kosztów lokalowych Klubu Abstynenta „Biebrza” w Sztabinie i punktu konsultacyjnego (światło, telefon, gaz, woda, środki czystości, drobne remonty).

 

4.3   Pomoc finansowa w organizacji piątej rocznicy powstania klubu abstynenta „Biebrza” w Sztabinie.

 

4.4   Wspomaganie działalności miejscowej grupy Anonimowych Alkoholików.

 

4.5   Finansowanie osób (instytucji)  tworzących zintegrowany system profilaktyki  przeciwalkoholowej w gminie.

 

Dyrektorzy  szkół wspólnie z pełnomocnikiem

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

Wójt Gminy

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Maj 2004

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

3.000zł.

 

 

 

6.200zł.

 

 

 

1.000zł.

 

 

200zł.

 

 

8.160zł.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów artykułu 13.1 i  art. 15 ustawy oraz  występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

5.1. Udzielanie przez osoby i instytucje pomocy dzieciom, których rodzice objęci są leczeniem odwykowym.

 

 

5.2 Współpraca z  Sądem Rejonowym w Augustowie w sprawie zastosowania obowiązku leczenia, w tym gromadzenie w tej sprawie niezbędnej dokumentacji.

 

5.3. Współpraca z kuratorem w okresie nadzoru nad osobami, co do których ustanowiony został taki nadzór.

 

5.4 Współpraca z podmiotami gospodarczymi  prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola miejsc sprzedaży.

 

Szkoły

Gminna Komisja RPA

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

 

Pełnomocnik RPA

 

 

Gminna Komisja RPA

W miarę potrzeb

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

Systematycznie

 

6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.       1 Członkowie komisji  otrzymują wynagrodzenia w wysokości 10%  minimalnego wynagrodzenia za udokumentowaną realizację zadań ujętych w programie zgodnie z przyjętym podziałem.

 

6. 2  Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zadania w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku.

Pełnomocnik RPA

Wójt Gminy

Zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac

5.120zł.

7. Wspieranie  zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W bieżącym roku nie przewiduje się prowadzenia tego typu działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PROGRAM BUDOWNICTWA SOCJALNEGO

 

 

Cel strategiczny

 

 

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

 

Środki finansowe

 

Termin realizacji

1. Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Hucie na dwa mieszkania

socjalne.

1.1. Wykonanie przyłącza wodociągowego  do budynku w Hucie 4.

 

1.2. Wykonanie remontu pomieszczeń z przystosowaniem ich na cele mieszkalne.

Inspektor J.Lotkowski

 

 

 

Inspektor J.Lotkowski

2.000zł.

 

 

 

8.000zł.

Pierwsze półrocze 2004

 

 

 

Pierwsze półrocze 2004

 

V. PROGRAM EDUKACJI PUBLICZNEJ

 

Cel strategiczny

 

Zadania

Osoba / instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

1. Poprawa warunków kształcenia  w szkołach publicznych Gminy Sztabin.

1.1. Wymiana stolarki budowlanej w części budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie.

 

1.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie obejmująca:

-          Modernizację kotłowni i sieci C.O.,

-          wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-          docieplenie stropów,

-          docieplenie ścian budynku z wykonaniem nowej elewacji,

-          montaż baterii słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

1.3    Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej

        salę komputerową oraz modernizacja 

        oświetlenia  tej sali w Zespole Szkół

        Samorządowych w  Krasnymborze.

 

    

Dyrektor  ZSS w Sztabinie

Inspektor  J.Lotkowski.

 

 

 

Dyrektor  SP w Jaziewie

Inspektor  J.Lotkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ZSS w Krasnymborze

Inspektor  J.Lotkowski.

 

 

 

 

 

 

 

  89.138zł.

 

 

 

 

   110. 862zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.000zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2004

 

 

 

 

Rok 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-24

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-24

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-05-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-24