UCHWAŁA NR X/119/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004 r.

                                                                                                                  w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie ar. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Dz.U. Nr  96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 139, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

1)  Za sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego w siedzibie Urzędu Gminy – 100,00 zł.

2)  Za sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego poza Urzędem Gminy – 130,00 zł.

3) Za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 zł.

4) Za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 zł.

§ 2. Opłata administracyjna płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/111/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 5 grudnia 2003r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 128 poz.2502 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25