UCHWAŁA NR X/120/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004r.

                                    w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wydatków ponoszonych za lokale mieszkalne.

Na podstawie art.6 ust.11 ustawy z dnia 21czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002r Nr  216, poz. 1826 , z 2003r. Nr 203,poz.1966 ) uchwala się,  co nastepuje:

§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, w stosunku do wskaźników określonych w art.6 ust.10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25