UCHWAŁA NR X/121/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004r.

           w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie zasiłków celowych, pomocy rzeczowej i leczniczej, wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym zasad zwrotu tych wydatków i trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.3 i art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej Dz.U.z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami (Dz.U. z 1998 Nr 106 poz. 668, nr 117 poz.756, Nr 162. poz.118, Dz.Uz 2001r. Nr 72 poz.748, Nr 89 poz. 973, Nr 88 poz.961, Nr 111 poz.1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz.792, Dz.U.z 2003 Nr 7 poz. 79, Dz.U. z 2003r Nr 44, poz.389,  Nr 122 poz.1143,  Nr 128 poz.1176, Nr 135 poz.1268, Nr 128 poz.1176, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium określone w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana pomoc w formie zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej i leczniczej, jeśli z wywiadu środowiskowego wynika, że występujące trudności są przejściowe a pomoc taka jest konieczna ze względu na występujacą okresowo niemożność zaspokojenia najniezbędniejszych potrzeb życiowych osób albo rodziny przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

2. Wydatki na pomoc jak w ust. 1 podlegają zwrotowi w całości, jeśli dochód osoby lub rodziny przekracza 200% ustawowego kryterium określonego dla osoby lub rodziny w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Jeśli dochód ten jest wyższy niż 100% i niższy niż 200% ustawowego kryterium, wydatki na pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn wydatku na określoną pomoc i procentu, o jaki przekroczone jest kryterium dochodowe świadczeniobiorcy.

3. Warunki zwrotu wydatków na pomoc ustala pracownik socjalny wspólnie ze świadczeniobiorcą w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem możliwości finansowych rodziny. Zwrot należności może być jednorazowy lub rozłożony na raty i powinien być dokonany w okresie nie dłuższym niż 5 miesięcy licząc od miesiąca następnego po otrzymaniu świadczenia.

§ 2. Nie podlegają zwrotowi wydatki na pomoc w formie zasiłku celowego przyznane osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego albo w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 3. Wydatki na pokrycie niezbędnych kosztów pogrzebu podlegaja zwrotowi w całości, jeśli zostanie ustalone, że masa spadkowa przekracza wartość poniesionych kosztów pogrzebu.

§ 4. 1. Pomoc rzeczowa może być przyznana w formie posiłku w szkole. Wydatki na tę pomoc podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 1 ust.2.

2. Świadczenia w formie posiłku w szkole przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastęczych lub dyrektora szkoły, pracownika socjalnego albo innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego albo rodziców zastępczych.

3. Liczba dożywianych uczniów i okres dożywiania uzależnione są od możliwości finasowych gminy. W piewszej kolejności przyznaje się pomoc uczniom z rodzin wielodzietnych.

§ 5.  Wniosek w sprawie dożywiania ucznia w szkole składa się do ośrodka pomocy społecznej. Wniosek składany  przez dyrektora szkoły powinien zawierać uzgodnioną  z wychowawcami klas lub pedagogiem szkolnym listę uczniów wymagających pomocy w formie dożywiania.

§ 6. Dyrektorzy szkół obowiązani są zgłaszać do ośrodka pomocy społecznej każdy zauważony przypadek niedożywienia ucznia.

§ 7. Uczeń wymagający pomocy w formie dożywiania w szkole powinien ją otrzymać niezależnie od dochodu rodziny. Wydatki poniesione na przyznany uczniowi posiłek podlegają zwrotowi na warunkach określonych w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 8. Jeżeli z wywiadu środowiskowego wynika, że w rodzinie występują co najmniej dwie okoliczności określone w art. 3 ustawy o pomocy spoełcznej, to uczeń może być bezpłatnie dożywiany mimo dochodu rodziny przekraczającego 100% ustawowego kryterium określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli pracownik socjalny uzna, że istnieje konieczność udzielenia tej formy pomocy.

§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: gdy żądanie zwrotu poniesionych wydatków zniweczyłoby skutki udzielonej pomocy albo gdy wydatki na zaspokojenie najniezbędniejszych potrzeb życiowych są długotrwałe i stanowią znaczne obciążenie domowego budżetu, osobie i rodzinie może być przyznany specjalny bezzwrotny zasiłek celowy.

§ 10. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych może być przyznana:

        osobom samotnym, które ze względu na chorobę, wiek lub inwalidztwo wymagają pomocy innych  osób a są jej pozbawione – na czas istnienia okoliczności uzasadniających przyznanie tej formy pomocy,

        osobom wymagającym pomocy innych osób jeśli rodzina nie może pomocy takiej zapewnić.

                2. Pomoc przyznawana jest decyzją kierownika ośrodka pomocy społecznej.

§ 11. Zakres usług, liczbę godzin ich świadczenia oraz czasokres określa pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i w uzgodnieniu z osobą potrzebującą pomocy.

§ 12. 1. Wydatki na pomoc w formie usług opiekuńczych dla określonej osoby ustala się w wysokości całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem dla niej opiekunki.  

2. Jeżeli usługi opiekuńcze są usługami specjalistycznymi, przyznaje się je na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego wskazania dotyczące tych usług.

§ 13. 1. Wysokość zwrotu wydatków na pomoc w formie usług opiekuńczych ustalana jest decyzją kierownika ośrodka pomocy społecznej z uwzględnieniem odpłatności za te usługi zgodnie z warunkami określonymi w §1 ust. 2. Opłata za usługi wnoszona jest w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na konto Urzędu Gminy Sztabin według otrzymanego dowodu wpłaty.

§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, pracownik socjalny może wystąpić o zwolnienie świadczeniobiorcy z obowiązku zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/ 264/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 38, poz. 941).

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXI/141/96 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 1996r. w sprawie zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad cześciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XX/104/92r. Rady Gminy  Sztabin z dnia 27 listopada 1992r. w sprawie określenia zasad uzyskania świadczeń z pomocy  społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                         Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25