UCHWAŁA NR X/123/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004r.

                                                                                   w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić o zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Sztabin według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uzasadnienie wniosku o zmianę urzędowych nazw miejscowości  stanowi  załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi  Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                       Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Załącznik nr 1

                                                                             do Uchwały   Nr X/123/04

                                                                             Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004r.

 

 

 

wykaz

miejscowości objętych zmianą urzędowych nazw

 

l.p.

rodzaj miejscowości przed zmianą

nazwa dotychczasowa

nazwa proponowana

rodzaj miejscowości po zmianie

1

2

3

4

5

1.

kolonia wsi jasionowo poczta krasnybór

kolonie jasionowo

jasionowo

wieś

2.

wieś jasionowo 

poczta sztabin

jasionowo poczta sztabin

jasionowo k/dębowa

wieś

3.

przysiółek -  część wsi jasionowo

 poczta sztabin

wysokie  poczta sztabin

jasionowo k/dębowa

wieś

4.

wieś jastrzębna druga

jastrzębna druga

jastrzębna ii

wieś

5.

kolonia wsi jastrzębna druga

kolonie jastrzębiańskie drugie

jastrzębna ii

wieś

6.

wieś jastrzębna pierwsza

jastrzębna pierwsza

jastrzębna i

wieś

7.

przysiółek – część wsi jastrzębna pierwsza

jastrzębna majątek

jastrzębna i

wieś

8.

kolonia wsi jastrzębna pierwsza

majątkowe kolonie

jastrzębna i

wieś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik nr 2

                                                                                do Uchwały Nr X/123/04

                                                                                Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004r

 

 

Uzasadnienie uchwały

 

1.      Dotychczasowe nazwy miejscowości wymienionych w poz. 1,3,5,7 i 8 załącznika Nr 1 do uchwały nie są używane a występują wyłącznie na mapach topograficznych i w urzędowym wykazie nazw.

2.      Na terenie Gminy występują dwie wsi o tej samej nazwie „Jasionowo”, co komplikuje prawidłowe prowadzenie ewidencji ludności w systemie elektronicznym  wszelką sprawozdawczość oraz deziformuje mieszkańców w szczególności osoby przyjezdne.

3.      Urzędowe nazwy wsi „Jastrzębna Pierwsza” i „Jastrzębna Druga” od kilkudziesięciu lat nie występują w prowadzonej przez Gminę ewidencji ludności i dowodów osobistych co oznacza, że doprowadzenie do zgodności z nazwami urzędowymi związane będzie koniecznością poniesienia poważnych wydatków głównie na wymianę dowodów osobistych około 434 osób.

4.      Realizując  uchwałę Nr XXIII/178/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 marca 2001 r. w  sprawie ustalenia formy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji nazw przysiółków lub części miejscowości na terenie Gminy Sztabin, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami miejscowości, których zmiany nazwy dotyczy niniejsza uchwała. Do proponowanych zmian mieszkańcy nie wnieśli zastrzeżeń.

5.      Pozytywną opinię o zmianie urzędowych nazw miejscowości wyraził też Starosta Powiatu Augustowskiego w piśmie GN.I.7460/3/2001 z dnia 26.07.2001 r.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25