UCHWAŁA NR X/124/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004r.

                                             w sprawie opracowania strategii ekorozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Sztabin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 55, Nr 113, poz. 984, Nr  241, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W trosce o rozwój gminy i poziom życia mieszkańców w przyszłości, przystąpić do opracowania “Strategii ekorozwoju społeczo-gospodarczego Gminy Sztabin na lata                2004-2020”.

§ 2.  Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                   Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-31

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25