UCHWAŁA NR  X/125/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia  12 lutego 2004r.

                                                       w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zasad ich wypłacania

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 i art. 37 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Radnym za udział w pracach Komisji Rady Gminy, obradach sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Dieta w wysokości ustalonej w § 1 niniejszej uchwały obejmuje również zwrot kosztów podróży służbowych, związanych z pełnieniem funkcji radnego, odbywanych na terenie Gminy. 

§ 3. W sytuacji odbycia podróży służbowej przez radnego poza obręb działania rady, radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800, z 2002r. Nr 14, poz.138, z 2003r.Nr 33, poz. 280).

§ 4. Sołtysom Gminy Sztabin za udział w sesjach Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/12/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                  Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-02-25

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25