UCHWAŁA NR X/126/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004r 

w sprawie  ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów przejazdów Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu  Rady Gminy, oraz  zasad ich wypłacania.

Na podstawie art. 25 ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr  241, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1.Ustala się, że Przewodniczącemu  Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości 125% zaś Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Diety będą wypłacane w terminie do dnia 30-go każdego miesiąca, z dołu , przelewem na rachunki bankowe wskazane przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 2. W sytuacji odbywania podróży służbowej, poza teren Gminy, związanej z realizacją zadań Rady, Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży, według zasad określonych  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2000roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży słuzbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz.800, z 2002r. Nr 14,poz.138, z 2003r. Nr 33,poz.280).

§ 3. Wyznacza się Pana Mariana Truszkowskiego Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynnosci w zakresie określenia terminu, miejsca wykonywania zadania, miejscowości  rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środka transportu właściwego do odbycia tej podróży przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów przejazdów Przewodniczącemu Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu Rady i zasad ich wypłacania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                       Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25