Rady Gminy Sztabin

z dnia 18 grudnia 20

Uchwała Nr II/25/2002r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 5.878 zł w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie 2.645 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 2.645 zł

§ 203 dotacje celowe na zadania własne 2.645 zł

dział 853 Opieka społeczna 233 zł

rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe 233 zł

§ 203 dotacje celowe na zadania własne 233 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochr.środowiska 3.000 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów 3.000 zł

§ 201 dotacje celowe na zadania zlecone 3.000 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 5.878 zł w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie 2.645 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 2.645 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 300 zł

§ 4440 odpisy na zfśs 2.345 zł

dział 853 Opieka społeczna 233 zł

rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe 233 zł

§ 3110 świadczenia społeczne 233 zł

dział 900 Gospodarka komunalna 3.000 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów 3.000 zł

§ 4260 zakup energii (zadania zlecone) 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozost. (zadania zlecone) 2.000 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć wydatki o kwotę 157.571 zł

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę 123.743 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć dochody o kwotę 68.400 zł

2. Zmniejszyć dochody o kwotę 25.600 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Objaśnienia zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 7.310.355 zł

2. Plan wydatków ogółem 9.071.973 zł

3. Dochody budżetowe w kwocie 64.800 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

4. Źródłem spłaty deficytu budżetowego w kwocie 1.826.418 zł jest kredyt długoterminowy w wysokości 1.807.000 zł oraz  

    wolne    środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 19.418 zł

5. Źródło spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych stanowią wolne środki w kwocie 113.500 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20