Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sztabin

I. Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sztabin jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

II. Efekt załatwienia sprawy

 1. nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru / o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
 2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpise
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

III. Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Gminy Sztabin

Adres:

ul. Augustowska 53

16-310 Sztabin

tel. 957492310

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

IV. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku:

 • wzór wniosku o wpis do rejestru;
 • wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 • wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

V. Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),
 • osobiście.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

VII. Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,001)zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Sztabin, nr rachunku 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Sztabin, nr rachunku 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020.

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

IX. Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

 


 

1) Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Sztabin zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Szymański - Sekretarz gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Data modyfikacji: 2012-10-31

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2012-08-29