Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

 • Akta postępowań sprawdzających pracowników urzędu.
 • Archiwum zakładowe.
 • Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajności.
 • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne.
 • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
 • Ewidencja działalności gospodarczej.
 • Ewidencja osób pełniących służbę w formacjach obrony cywilnej.
 • Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 • Ewidencja podatników fizycznych i prawnych.
 • Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Rejestr komisji Rady Gminy Sztabin.
 • Rejestr osób posiadających dostęp do informacji niejawnych.
 • Rejestr ilościowy przesyłek zwykłych.
 • Rejestr przedpoborowych.
 • Rejestr radnych Rady Gminy Sztabin.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Rejestr uchwał Rady Gminy Sztabin.
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Gminy Sztabin.
 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy Sztabin.
 • Rejestr wpływów specjalnego rodzaju.
 • Rejestr wyborców.
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztabin.
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 • Wykaz poborowych.
 • Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 • Zbiór danych byłych mieszkańców.
 • Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców.
 • Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy.
 • Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
 • Zbiór PESEL.
 • Rejestr wydanych zezwoleń na hodowlę psów ras uznanych za agresywne.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym.
 • Rejestry wymiarowe podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.
 • Rejestr ulg ustawowych w podatku rolnym.
 • Rejestr umorzeń-odroczeń podatków.
 • Ewidencje dzikich wysypisk śmieci.
 • Rejestr zapewnień złożonych do zawarcia związku małżeńskiego.
 • Rejestr zatrudnionych pracowników.
 • Rejestr wydanych pieczęci.
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Sztabin
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Wykaz podmiotów które posiadają aktualne zezwolenia na sprzedaż wyrobów spirytusowych, winiarskich i piwa na terenie Gminy Sztabin

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Hryń - Stanowisko ds. informatyzacji

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-15

Data modyfikacji: 2014-12-03

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2004-11-15